విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తే థృష్ట్వా నిహతాన సూతాన రాజ్ఞే గత్వా నయవేథయన
గన్ధర్వైర నిహతా రాజన సూతపుత్రాః పరఃశతాః
2 యదా వజ్రేణ వై థీర్ణం పర్వతస్య మహచ ఛిరః
వినికీర్ణం పరథృశ్యేత తదా సూతా మహీతలే
3 సైరన్ధ్రీ చ విముక్తాసౌ పునర ఆయాతి తే గృహమ
సర్వం సంశయితం రాజన నగరం తే భవిష్యతి
4 తదారూపా హి సైరన్ధ్రీ గన్ధర్వాశ చ మహాబలాః
పుంసామ ఇష్టశ చ విషయొ మైదునాయ న సంశయః
5 యదా సైరన్ధ్రి వేషేణ న తే రాజన్న ఇథం పురమ
వినాశమ ఏతి వై కషిప్రం తదా నీతిర విధీయతామ
6 తేషాం తథ వచనం శరుత్వా విరాటొ వాహినీపతిః
అబ్రవీత కరియతామ ఏషాం సూతానాం పరమక్రియా
7 ఏకస్మిన్న ఏవ తే సర్వే సుసమిథ్ధే హుతాశనే
థహ్యన్తాం కీచకాః శీఘ్రం రత్నైర గన్ధైశ చ సర్వశః
8 సుథేష్ణాం చాబ్రవీథ రాజా మహిషీం జాతసాధ్వసః
సైరన్ధ్రీమ ఆగతాం బరూయా మమైవ వచనాథ ఇథమ
9 గచ్ఛ సైరన్ధ్రి భథ్రం తే యదాకామం చరాబలే
బిభేతి రాజా సుశ్రొణి గన్ధర్వేభ్యః పరాభవాత
10 న హి తామ ఉత్సహే వక్తుం సవయం గన్ధర్వరక్షితామ
సత్రియస తవ అథొషాస తాం వక్తుమ అతస తవాం పరబ్రవీమ్య అహమ
11 అద ముక్తా భయాత కృష్ణా సూతపుత్రాన నిరస్య చ
మొక్షితా భీమసేనేన జగామ నగరం పరతి
12 తరాసితేవ మృగీ బాలా శార్థూలేన మనస్వినీ
గాత్రాణి వాససీ చైవ పరక్షాల్య సలిలేన సా
13 తాం థృష్ట్వా పురుషా రాజన పరాథ్రవన్త థిశొ థశ
గన్ధర్వాణాం భయత్రస్తాః కే చిథ థృష్టీర నయమీలయన
14 తతొ మహానస థవారి భీమసేనమ అవస్దితమ
థథర్శ రాజన పాఞ్చాలీ యదామత్తం మహాథ్విపమ
15 తం విస్మయన్తీ శనకైః సంజ్ఞాభిర ఇథమ అబ్రవీత
గన్ధర్వరాజాయ నమొ యేనాస్మి పరిమొచితా
16 [భీమస]
యే యస్యా విచరన్తీహ పురుషా వశవర్తినః
తస్యాస తే వచనం శరుత్వా అనృణా విచరన్త్య ఉత
17 [వై]
తతః సా నర్తనాగారే ధనంజయమ అపశ్యత
రాజ్ఞః కన్యా విరాటస్య నర్తయానం మహాభుజమ
18 తతస తా నర్తనాగారాథ వినిశ్క్రమ్య సహార్జునాః
కన్యా థథృశుర ఆయాన్తీం కృష్ణాం కలిష్టామ అనాగసమ
19 [కన్యాహ]
థిష్ట్యా సైరన్ధ్రి ముక్తాసి థిష్ట్యాసి పునరాగతా
థిష్ట్యా వినిహతాః సూతా యే తవాం కలిశ్యన్త్య అనాగసమ
20 [బృహన]
కదం సైరన్ధ్రి ముక్తాసి కదం పాపాశ చ తే హతాః
ఇచ్ఛామి వై తవ శరొతుం సర్వమ ఏవ యదాతదమ
21 [సైర]
బృహన్నడే కిం ను తవ సైరన్ధ్ర్యా కార్యమ అథ్య వై
యా తవం వససి కల్యాణి సథా కన్యా పురే సుఖమ
22 న హి థుఃఖం సమాప్నొషి సైరన్ధ్రీ యథ ఉపాశ్నుతే
తేన మాం థుఃఖితామ ఏవం పృచ్ఛసే పరహసన్న ఇవ
23 [బృహన]
బృహన్నడాపి కల్యాణి థుఃఖమ ఆప్నొత్య అనుత్తమమ
తిర్యగ్యొనిగతా బాలే న చైనామ అవబుధ్యసే
24 [వై]
తతః సహైవ కన్యాభిర థరౌపథీ రాజవేశ్మ తత
పరవివేశ సుథేష్ణాయాః సమీపమ అపలాయినీ
25 తామ అబ్రవీథ రాజపుత్రీ విరాట వచనాథ ఇథమ
సైరన్ధ్రి గమ్యతాం శీఘ్రం యత్ర కామయసే గతిమ
26 రాజా బిభేతి భథ్రం తే గన్ధర్వేభ్యః పరాభవాత
తవం చాపి తరుణీ సుభ్రు రూపేణాప్రతిమా భువి
27 [సైర]
తరయొథశాహ మాత్రం మే రాజా కషమతు భామిని
కృతకృత్యా భవిష్యన్తి గన్ధర్వాస తే న సంశయః
28 తతొ మాం తే ఽపనేష్యన్తి కరిష్యన్తి చ తే పరియమ
ధరువం చ శరేయసా రాజా యొష్క్యతే సహ బాన్ధవైః