విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
కీచకస్య తు ఘాతేన సానుజస్య విశాం పతే
అత్యాహితం చిన్తయిత్వా వయస్మయన్త పృదగ్జనాః
2 తస్మిన పురే జనపథే సంజల్పొ ఽభూచ చ సర్వశః
శౌర్యాథ ధి వల్లభొ రాజ్ఞొ మహాసత్త్వశ చ కీచకః
3 ఆసీత పరహర్తా చ నృణాం థారామర్శీ చ థుర్మతిః
స హతః ఖలు పాపాత్మా గన్ధర్వైర థుష్టపూరుషః
4 ఇత్య అజల్పన మహారాజన పరానీక విశాతనమ
థేశే థేశే మనుష్యాశ చ కీచకం థుష్ప్రధర్షణమ
5 అద వై ధార్తరాష్ట్రేణ పరయుక్తా య బహిశ్చరాః
మృగయిత్వా బహూన గరామాన రాష్ట్రాణి నగరాణి చ
6 సంవిధాయ యదాథిష్టం యదా థేశప్రథర్శనమ
కృతచిన్తా నయవర్తన్త తే చ మాగ పురం పరతి
7 తత్ర థృష్ట్వా తు రాజానం కౌరవ్యం ధృతరాష్ట్ర జమ
థొర్ణ కర్ణ కృపైః సార్ధం భీష్మేణ చ మహాత్మనా
8 సంగతం భరాతృభిశ చాపి తరిగర్తైశ చ మహారదైః
థుర్యొధనం సభామధ్యే ఆసీనమ ఇథమ అబ్రువన
9 కృతొ ఽసమాభిః పరొ యత్నస తేషామ అన్వేషణే సథా
పాణ్డవానాం మనుష్యేన్థ్ర తస్మిన మహతి కాననే
10 నిర్జనే మృగసంకీర్ణే నానాథ్రుమలతావృతే
లతాప్రతాన బహులే నానాగుల్మసమావృతే
11 న చ విథ్మొ గతా యేన పార్దాః సయుర థృఢవిక్రమాః
మార్గమాణాః పథన్యాసం తేషు తేషు తదా తదా
12 గిరికూటేషు తుఙ్గేషు నానాజనపథేషు చ
జనాకీర్ణేషు థేశేషు ఖర్వటేషు పరేషు చ
13 నరేన్థ్ర బహుశొ ఽనవిష్టా నైవ విథ్మశ చ పాణ్డవాన
అత్యన్తభావం నష్టాస తే భథ్రం తుభ్యం నరర్షభ
14 వర్త్మాన్య అన్విష్యమాణాస తు రదానాం రదసత్తమ
కం చిత కాలం మనుష్యేన్థ్ర సూతానామ అనుగా వయమ
15 మృగయిత్వా యదాన్యాయం విథితార్దాః సమ తత్త్వతః
పరాప్తా థవారవతీం సూతా ఋతే పార్దైః పరంతప
16 న తత్ర పాణ్డవా రాజన నాపి కృష్ణా పతివ్రతా
సర్వదా విప్రనష్టాస తే నమస తే భరతర్షభ
17 న హి విథ్మొ గతిం తేషాం వాసం వాపి మహాత్మనామ
పాణ్డవానాం పరవృత్తిం వా విథ్మః కర్మాపి వా కృతమ
స నః శాధి మనుష్యేన్థ్ర అత ఊర్ధ్వం విశాం పతే
18 అన్వేషణే పాణ్డవానాం భూయః కిం కరవామహే
ఇమాం చ నః పరియామ ఈక్ష వాచం భథ్రవతీం శుభామ
19 యేన తరిగర్త్తా నికృతా బలేన మహతా నృప
సూతేన రాజ్ఞొ మత్స్యస్య కీచకేన మహాత్మనా
20 స హతః పతితః శేతే గన్ధర్వైర నిశి భారత
అథృశ్యమానైర థుష్టాత్మా సహ భరాతృభిర అచ్యుత
21 పరియమ ఏతథ ఉపశ్రుత్య శత్రూణాం తు పరాభవమ
కృతకృత్యశ చ కౌరవ్య విధత్స్వ యథ అనన్తరమ