విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః కేశాన సముత్క్షిప్య వేల్లితాగ్రాన అనిన్థితాన
జుగూహ థక్షిణే పార్శ్వే మృథూన అసితలొచనా
2 వాసశ చ పరిధాయైకం కృష్ణం సుమలినం మహత
కృత్వా వేషం చ సైరన్ధ్ర్యాః కృష్ణా వయచరథ ఆర్తవత
3 తాం నరాః పరిధావన్తీం సత్రియశ చ సముపాథ్రవన
అపృచ్ఛంశ చైవ తాం థృష్ట్వా కా తవం కిం చ చికీర్షసి
4 సా తాన ఉవాచ రాజేన్థ్ర సైరన్ధ్ర్య అహమ ఉపాగతా
కర్మ చేచ్ఛామి వై కర్తుం తస్య యొ మాం పుపుక్షతి
5 తస్యా రూపేణ వేషేణ శలక్ష్ణయా చ తదా గిరా
నాశ్రథ్థధత తాం థాసీమ అన్నహేతొర ఉపస్దితామ
6 విరాటస్య తు కైకేయీ భార్యా పరమసంమతా
అవలొకయన్తీ థథృశే పరాసాథాథ థరుపథాత్మజామ
7 సా సమీక్ష్య తదారూపామ అనాదామ ఏకవాససమ
సమాహూయాబ్రవీథ భథ్రే కా తవం కిం చ చికీర్షసి
8 సా తామ ఉవాచ రాజేన్థ్ర సైరన్ధ్ర్య అహమ ఉపాగతా
కర్మ చేచ్ఛామ్య అహం కర్తుం తస్య యొ మాం పుపుక్షతి
9 [సుథేస్ణా]
నైవంరూపా భవన్త్య ఏవం యదా వథసి భామిని
పరేషయన్తి చ వై థాసీర థాసాంశ చైవం విధాన బహూన
10 గూఢగుల్ఫా సంహతొరుస తరిగమ్భీరా షడున్నతా
రక్తా పఞ్చసు రక్తేషు హంసగథ్గథ భాషిణీ
11 సుకేశీ సుస్తనీ శయామా పీనశ్రొణిపయొధరా
తేన తేనైవ సంపన్నా కాశ్మీరీవ తురంగమా
12 సవరాల పక్ష్మనయనా బిమ్బౌష్ఠీ తనుమధ్యమా
కమ్బుగ్రీవా గూఢసిరా పూర్ణచన్థ్రనిభాననా
13 కా తవం బరూహి యదా భథ్రే నాసి థాసీ కదం చన
యక్షీ వా యథి వా థేవీ గన్ధర్వీ యథి వాప్సరాః
14 అలమ్బుసా మిశ్రకేశీ పుణ్డరీకాద మాలినీ
ఇన్థ్రాణీ వారుణీ వా తవం తవష్టుర ధాతుః పరజాపతేః
థేవ్యొ థేవేషు విఖ్యాతాస తాసాం తవం కతమా శుభే
15 [థరౌ]
నాస్మి థేవీ న గన్ధర్వీ నాసురీ న చ రాక్షసీ
సైరన్ధ్రీ తు భుజిష్యాస్మి సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
16 కేశాఞ జానామ్య అహం కర్తుం పింషే సాధు విలేపనమ
గరదయిష్యే విచిత్రాశ చ సరజః పరమశొభనాః
17 ఆరాధయం సత్యభామాం కృష్ణస్య మహిషీం పరియామ
కృష్ణాం చ భార్యాం పాణ్డూనాం కురూణామ ఏకసున్థరీమ
18 తత్ర తత్ర చరామ్య ఏవం లభమానా సుశొభనమ
వాసాంసి యావచ చ లభే తావత తావథ రమే తదా
19 మాలినీత్య ఏవ మే నామ సవయం థేవీ చకార సా
సాహమ అభ్యాగతా థేవి సుథేష్ణే తవన నివేశనమ
20 [సుథేస్ణా]
మూర్ధ్ని తవాం వాసయేయం వై సంశయొ మే న విథ్యతే
నొ చేథ ఇహ తు రాజా తవాం గచ్ఛేత సర్వేణ చేతసా
21 సత్రియొ రాజకులే పశ్య యాశ చేమా మమ వేశ్మని
పరసక్తాస తవాం నిరీక్షన్తే పుమాంసం కం న మొహయేః
22 వృక్షాంశ చావస్దితాన పశ్య య ఇమే మమ వేశ్మని
తే ఽపి తవాం సంనమన్తీవ పుమాంసం కం న మొహయేః
23 రాజా విరాటః సుశ్రొణి థృష్ట్వా వపుర అమానుషమ
విహాయ మాం వరారొహే తవాం గచ్ఛేత సర్వచేతసా
24 యం హి తవమ అనవథ్యాఙ్గి నరమ ఆయతలొచనే
పరసక్తమ అభివీక్షేదాః స కామవశగొ భవేత
25 యశ చ తవాం సతతం పశ్యేత పురుషశ చారుహాసిని
ఏవం సర్వానవథ్యాఙ్గి స చానఙ్గ వశొ భవేత
26 యదా కర్కటకీ ఘర్భమ ఆధత్తే మృత్యుమ ఆత్మనః
తదావిధమ అహం మన్యే వాసం తవ శుచిస్మితే
27 [థరౌ]
నాస్మి లభ్యా విరాటేన నచాన్యేన కదం చన
గన్ధర్వాః పతయొ మహ్యం యువానః పఞ్చ భామిని
28 పుత్రా గన్ధర్వరాజస్య మహాసత్త్వస్య కస్య చిత
రక్షన్తి తే చ మాం నిత్యం థుఃఖాచారా తదా నవ అహమ
29 యొ మే న థథ్యాథ ఉచ్ఛిష్టం న చ పాథౌ పరధావయేత
పరీయేయుస తేన వాసేన గన్ధర్వాః పతయొ మమ
30 యొ హి మాం పురుషొ గృధ్యేథ యదాన్యాః పరాకృతస్త్రియః
తామ ఏవ స తతొ రాత్రిం పరవిశేథ అపరాం తనుమ
31 న చాప్య అహం చాలయితుం శక్యా కేన చిథ అఙ్గనే
థుఖ శీలా హి గన్ధర్వాస తే చ మే బలవత్తరాః
32 [సుథేస్ణా]
ఏవం తవాం వాసయిష్యామి యదా తవం నన్థినీచ్ఛసి
న చ పాథౌ న చొచ్ఛిష్టం సప్రక్ష్యసి తవం కదం చన
33 [వై]
ఏవం కృష్ణా విరాటస్య భార్యయా పరిసాన్త్వితా
న చైనాం వేథ తత్రాన్యస తత్త్వేన జనమేజయ