విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అదాపరొ భీమబలః శరియా జవలన్న; ఉపాయయౌ సింహవిలాస విక్రమః
ఖజం చ థర్వీం చ కరేణ ధారయన్న; అసిం చ కాలాఙ్గమ అకొశమ అవ్రణమ
2 స సూథరూపః పరమేణ వర్చసా; రవిర యదా లొకమ ఇమం పరభాసయన
సుకృష్ణ వాసా గిరిరాజసారవాన; స మత్స్యరాజం సముపేత్య తస్దివాన
3 తం పరేక్ష్య రాజా వరయన్న ఉపాగతం; తతొ ఽబరవీజ జానపథాన సమాగతాన
సింహొన్నతాంసొ ఽయమ అతీవ రూపవాన; పరథృశ్యతే కొ ను నరర్షభొ యువా
4 అథృష్టపూర్వః పురుషొ రవిర యదా; వితర్కయన నాస్య లభామి సంపథమ
తదాస్య చిత్తం హయ అపి సంవితర్కయన; నరర్షభస్యాథ్య న యామి తత్త్వతః
5 తతొ విరాటం సముపేత్య పాణ్డవః; సుథీనరూపొ వచనం మహామనాః
ఉవాచ సూథొ ఽసమి నరేన్థ్ర బల్లవొ; భజస్వ మాం వయఞ్జన కారమ ఉత్తమమ
6 న సూథతాం మానథ శరథ్థధామి తే; సహస్రనేత్ర పరతిమొ హి థృశ్యసే
శరియా చ రూపేణ చ విక్రమేణ చ; పరభాసి తాతానవరొ నరేష్వ ఇహ
7 నరేన్థ్ర సూథః పరిచారకొ ఽసమి తే; జానామి సూపాన పరదమేన కేవలాన
ఆస్వాథితా యే నృపతే పురాభవన; యుధిష్ఠిరేణాపి నృపేణ సర్వశః
8 బలేన తుల్యశ చ న విథ్యతే మయా; నియుథ్ధ శీలశ చ సథైవ పార్దివ
గజైశ చ సింహైశ చ సమేయివాన అహం; సథా కరిష్యామి తవానఘ పరియమ
9 థథామి తే హన్త వరం మహానసే; తదా చ కుర్యాః కుశలం హి భాషసే
న చైవ మన్యే తవ కర్మ తత సమం; సముథ్రనేమిం పృదివీం తవమ అర్హసి
10 యదా హి కామస తవ తత తదా కృతం; మహానసే తవం భవ మే పురస్కృతః
నరాశ చ యే తత్ర మమొచితాః పురా; భవస్వ తేషామ అధిపొ మయా కృతః
11 తదా స భీమొ విహితొ మహానసే; విరాట రాజ్ఞొ థయితొ ఽభవథ థృఢమ
ఉవాస రాజన న చ తం పృదగ్జనొ; బుబొధ తత్రానుచరశ చ కశ చన