విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ విరాటం పరదమం యుధిష్ఠిరొ; రాజా సభాయామ ఉపవిష్టుమ ఆవ్రజత
వైడూర్య రూపాన పరతిముచ్య కాఞ్చనాన; అక్షాన స కక్షే పరిగృహ్య వాససా
2 నరాధిపొ రాష్ట్రపతిం యశస్వినం; మహాయశాః కౌరవ వంశవర్ధనః
మహానుభావొ నరరాజ సత్కృతొ; థురాసథస తీక్ష్ణవిషొ యదొరగః
3 బాలేన రూపేణ నరర్షభొ మహాన; అదార్చి రూపేణ యదామరస తదా
మహాభ్రజాలైర ఇవ సంవృతొ రవిర; యదానలొ భస్మ వృతశ చ వీర్యవాన
4 తమ ఆపతన్తం పరసమీక్ష్య పాణ్డవం; విరాట రాడ ఇన్థుమ ఇవాభ్రసంవృతమ
మన్త్రిథ్విజాన సూత ముఖాన విశస తదా; యే చాపి కే చిత పరిషత సమాసతే
పప్రచ్ఛ కొ ఽయం పరదమం సమేయివాన; అనేన యొ ఽయం పరసమీక్షతే సభామ
5 న తు థవిజొ ఽయం భవితా నరొత్తమః; పతిః పృదివ్యా ఇతి మే మనొగతమ
న చాస్య థాసొ న రదొ న కుణ్డలే; సమీపతొ భరాజతి చాయమ ఇన్థ్రవత
6 శరీరలిఙ్గైర ఉపసూచితొ హయ అయం; మూర్ధాభిషిక్తొ ఽయమ ఇతీవ మానసమ
సమీపమ ఆయాతి చ మే గతవ్యదొ; యదా గజస తామరసీం మథొత్కటః
7 వితర్కయన్తం తు నరర్షభస తథా; యిధిష్ఠిరొ ఽభయేత్య విరాటమ అబ్రవీత
సమ్రాడ విజానాత్వ ఇహ జీవితార్దినం; వినష్ట సర్వస్వమ ఉపాగతం థవిజమ
8 ఇహాహమ ఇచ్ఛామి తవానఘాన్తికే; వస్తుం యదా కామచరస తదా విభొ
తమ అబ్రవీత సవాగతమ ఇత్య అనన్తరం; రాజా పరహృష్టః పరతిసంగృహాణ చ
9 కామేన తాతాభివథామ్య అహం తవాం; కస్యాసి రాజ్ఞొ విషయాథ ఇహాగతః
గొత్రం చ నామాపి చ శంస తత్త్వతః; కిం చాపి శిల్పం తవ విథ్యతే కృతమ
10 యుధిష్ఠిరస్యాసమ అహం పురా సఖా; వైయాఘ్రపథ్యః పునర అస్మి బరాహ్మణః
అక్షాన పరవప్తుం కుశలొ ఽసమి థేవితా; కఙ్కేతి నామ్నాస్మి విరాట విశ్రుతః
11 థథామి తే హన్త వరం యమ ఇచ్ఛసి; పరశాధి మత్స్యాన వశగొ హయ అహం తవ
పరియా హి ధూర్తా మమ థేవినః సథా; భవాంశ చ థేవొపమ రాజ్యమ అర్హతి
12 ఆప్తొ వివాథః పరమొ విశాం పతే; న విథ్యతే కిం చన మత్స్యహీనతః
న మే జితః కశ చన ధారయేథ ధనం; వరొ మమైషొ ఽసతు తవ పరసాథతః
13 హన్యామ అవధ్యం యథి తే ఽపరియం చరేత; పరవ్రాజయేయం విషయాథ థవిజాంస తదా
శృణ్వన్తు మే జానపథాః సమాగతాః; కఙ్కొ యదాహం విషయే పరభుస తదా
14 సమానయానొ భవితాసి మే సఖా; పరభూతవస్త్రొ బహు పానభొజనః
పశ్యేస తవమ అన్తశ చ బహిశ చ సర్వథా; కృతం చ తే థవారమ అపావృతం మయా
15 యే తవానువాథేయుర అవృత్తి కర్శితా; బరూయాశ చ తేషాం వచనేన మే సథా
థాస్యామి సర్వం తథ అహం న సంశయొ; న తే భయం విథ్యతి సంనిధౌ మమ
16 ఏవం స లబ్ధ్వా తు వరం సమాగమం; విరాట రాజేన నరర్షభస తథా
ఉవాస వీరః పరమార్చితః సుఖీ; న చాపి కశ చిచ చరితం బుబొధ తత