విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తే వీరా బథ్ధనిస్త్రింశాస తతాయుధ కలాపినః
బథ్ధగొధాఙ్గులి తరాణాః కాలిన్థీమ అభితొ యయుః
2 తతస తే థక్షిణం తీరమ అన్వగచ్ఛన పథాతయః
వసన్తొ గిరిథుర్గేషు వనథుర్గేషు ధన్వినః
3 విధ్యన్తొ మృగజాతాని మహేష్వాసా మహాబలాః
ఉత్తరేణ థశార్ణాంస తే పాఞ్చాలాన థక్షిణేన తు
4 అన్తరేణ యకృల్లొమాఞ శూరసేనాంశ చ పాణ్డవాః
లుబ్ధా బరువాణా మత్స్యస్య విషయం పరావిశన వనాత
5 తతొ జనపథం పరాప్య కృష్ణా రాజానమ అబ్రవీత
పశ్యైకపథ్యొ థృశ్యన్తే కషేత్రాణి వివిధాని చ
6 వయక్తం థూరే విరాటస్య రాజధానీ భవిష్యతి
వసామేహ పరాం రాత్రిం బలవాన మే పరిశ్రమః
7 ధనంజయ సముథ్యమ్య పాఞ్చాలీం వహ భారత
రాజధాన్యాం నివత్స్యామొ విముక్తాశ చ వనాథితః
8 తామ ఆథాయార్జునస తూర్ణం థరౌపథీం గజరాడ ఇవ
సంప్రాప్య నగరాభ్యాశమ అవతారయథ అర్జునః
9 స రాజధానీం సంప్రాప్య కౌన్తేయొ ఽరజునమ అబ్రవీత
కవాయుధాని సమాసజ్య పరవేశ్యామః పురం వయమ
10 సాయుధాశ చ వయం తాత పరవేక్ష్యామః పురం యతి
సముథ్వేగం జనస్యాస్య కరిష్యామొ న సంశయః
11 తతొ థవాథశ వర్షాణి పరవేష్టవ్యం వనం పునః
ఏకస్మిన్న అపి విజ్ఞాతే పరతిజ్ఞాతం హి నస తదా
12 ఇయం కూటే మనుష్యేన్థ్ర గహహా మహతీ శమీ
భీమ శాఖా థురారొహా శమశానస్య సమీపతః
13 న చాపి విథ్యతే కశ చిన మనుష్య ఇహ పార్దివ
ఉత్పదే హి వనే జాతా మృగవ్యాలనిషేవితే
14 సమాసజ్యాయుధాన్య అస్యాం గచ్ఛామొ నగరం పరతి
ఏవమ అత్ర యదాజొషం విహరిష్యామ భారత
15 ఏవమ ఉక్త్వా స రాజానం ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
పరచక్రమే నిధానాయ శస్త్రాణాం భరతర్షభ
16 యేన థేవాన మనుష్యాంశ చ సర్పాంశ చైకరదొ ఽజయత
సఫీతాఞ్జనపథాంశ చాన్యాన అజయత కురునన్థనః
17 తథ ఉథారం మహాఘొషం సపత్నగణసూథనమ
అపజ్యమ అకరొత పార్దొ గాణ్డీవమ అభయంకరమ
18 యేన వీరః కురుక్షేత్రమ అభ్యరక్షత పరంతపః
అముఞ్చథ ధనుర అస తస్య జయామ అక్షయ్యాం యుధిష్ఠిరః
19 పాఞ్చాలాన యేన సంగ్రామే భీమసేనొ ఽజయత పరభుః
పరత్యషేధథ బహూన ఏకః సపత్నాంశ చైవ థిగ జయే
20 నిశమ్య యస్య విస్ఫారం వయథ్రవన్త రణే పరే
పర్వతస్యేవ థీర్ణస్య విస్ఫొటమ అశనేర ఇవ
21 సైన్ధవం యేన రాజానం పరామృషత చానఘ
జయా పాశం ధనుర అస తస్య భీమసేనొ ఽవతారయత
22 అజయత పశ్చిమామ ఆశాం ధనుషా యేన పాణ్డవః
తస్య మౌర్వీమ అపాకర్షచ ఛూరః సంక్రన్థనొ యుధి
23 థక్షిణాం థక్షిణాచారొ థిశం యేనాజయత పరభుః
అపజ్యమ అకరొథ వీరః సహథేవస తథాయుధమ
24 ఖడ్గాంశ చ పీతాన థీర్ఘాంశ చ కలాపాంశ చ మహాధనాన
విపాఠాన కషుర ధారాంశ చ ధనుర భిర నిథధుః సహ
25 తామ ఉపారుహ్య నకులొ ధనూంషి నిథధత సవయమ
యాని తస్యావకాశాని థృఢరూపాణ్య అమన్యత
26 యత్ర చాపశ్యత స వై తిరొ వర్షాణి వర్షతి
తత్ర తాని థృఢైః పాశైః సుగాఢం పర్యబన్ధత
27 శరీరం చ మృతస్యైకం సమబధ్నన్త పాణ్డవాః
వివర్జయిష్యన్తి నరా థూరాథ ఏవం శమీమ ఇమామ
ఆబథ్ధం శవమ అత్రేతి గన్ధమ ఆఘ్రాయ పూతికమ
28 అశీతిశత వర్షేయం మాతా న ఇతి వాథినః
కులధర్మొ ఽయమ అస్మాకం పూర్వైర ఆచరితొ ఽపి చ
సమాసజానా వృక్షే ఽసమిన్న ఇతి వై వయాహరన్తి తే
29 ఆ గొపాలావి పాలేభ్య ఆచక్షాణాః పరంతపాః
ఆజగ్ముర నగరాభ్యాశం పార్దాః శత్రునిబర్హణాః
30 జయొ జయన్తొ విజయొ జయత్సేనొ జయథ్బలః
ఇతి గుహ్యాని నామాని చక్రే తేషాం యుధిష్ఠిరః
31 తతొ యదాప్రతిజ్ఞాభిః పరావిశన నగరం మహత
అజ్ఞాతచర్యాం వత్స్యన్తొ రాష్ట్రం వర్షం తరయొథశమ