విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [విరట]
కిమర్దం పాణ్డవశ్రేష్ఠ భార్యాం థుహితరం మమ
పరతిగ్రహీతుం నేమాం తవం మయా థత్తామ ఇహేచ్ఛసి
2 [అర్జ]
అన్తఃపురే ఽహమ ఉషితః సథా పశ్యన సుతాం తవ
రహస్యం చ పరకాశం చ విశ్వస్తా పితృవన మయి
3 పరియొ బహుమతశ చాహం నర్తకొ గీతకొవిథః
ఆచార్యవచ చ మాం నిత్యం మన్యతే థుహితా తవ
4 వహః సదయా తయా రాజన సహ సంవత్సరొషితః
అతి శఙ్కా భవేత సదానే తవ లొకస్య చాభిభొ
5 తస్మాన నిమన్త్రయే తవాహం థుహితుః పృదివీపతే
శుథ్ధొ జితేన్థ్రియొ థాన్తస తస్యాః శుథ్ధిః కృతా మయా
6 సనుషాయా థుహితుర వాపి పుత్రే చాత్మని వా పునః
అత్ర శఙ్కాం న పశ్యామి తేన అశుథ్ధిర భవిష్యతి
7 అభిషఙ్గాథ అహం భీతొ మిద్యాచారాత పరంతప
సనుషార్దమ ఉత్తరాం రాజన పరతిగృహ్ణామి తే సుతామ
8 సవస్రీయొ వాసుథేవస్య సాక్షాథ థేవ శిశుర యదా
థయితశ చక్రహస్తస్య బాల ఏవాస్త్ర కొవిథః
9 అభిమన్యుర మహాబాహుః పుత్రొ మమ విశాం పతౌ
జామాతా తవ యుక్తొ వై భర్తా చ థుహితుస తవ
10 [విరాట]
ఉపపన్నం కురుశ్రేష్ఠే కున్తీపుత్రే ధనంజయే
య ఏవం ధర్మనిత్యశ చ జాతజ్ఞానశ చ పాణ్డవః
11 యత్కృత్యం మన్యసే పార్ద కరియతాం తథనన్తరమ
సర్వే కామాః సమృథ్ధా మే సంబన్ధీ యస్య మే ఽరజునః
12 [వై]
ఏవం బరువతి రాజేన్థ్రే కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
అన్వజానాత స సంయొగం సమయే మత్స్యపార్దయొః
13 తతొ మిత్రేషు సర్వేషు వాసుథేవే చ భారత
పరేషయామ ఆస కౌన్తేయొ విరాటశ చ మహీపతిః
14 తతస తరయొథశే వర్షే నివృత్తే పఞ్చ పాణ్డవాః
ఉపప్లవ్యే విరాటస్య సమపథ్యన్త సర్వశః
15 తస్మిన వసంశ చ బీభత్సుర ఆనినాయ జనార్థనమ
ఆనర్తేభ్యొ ఽపి థాశార్హాన అభిమన్యుం చ పాణ్డవః
16 కాశిరాజశ చ శైబ్యశ చ పరీయమాణౌ యుధిష్ఠిరే
అక్షౌహిణీభ్యాం సహితావ ఆగతౌ పృదివీపతే
17 అక్షౌహిణ్యా చ తేజస్వీ యజ్ఞసేనొ మహాబలః
థరౌపథ్యాశ చ సుతా వీరాః శిఖణ్డీ చాపరాజితః
18 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ థుర్ధర్షః సవ శస్త్రభృతాం వరః
సమస్తాక్షౌహిణీ పాలా యజ్వానొ భూరిథక్షిణాః
సర్వే శస్త్రాస్త్రసంపన్నాః సర్వే శూరాస తనుత్యజః
19 తాన ఆగతాన అభిప్రేక్ష్య మత్స్యొ ధర్మభృతాం వరః
పరీతొ ఽభవథ థుహితరం థత్త్వా తామ అభిమన్యవే
20 తతః పరయుపయాతేషు పార్దివేషు తతస తతః
తత్రాగమథ వాసుథేవ వనమాలీ హలాయుధః
కృతవర్మా చ హార్థిక్యొ యుయుధానశ చ సాత్యకిః
21 అనాధృష్టిస తదాక్రూరః సామ్బొ నిశఠ ఏవ చ
అభిమన్యుమ ఉపాథాయ సహ మాత్రా పరంతపాః
22 ఇన్థ్రసేనాథయశ చైవ రదైస తైః సుసమాహితైః
ఆయయుః సహితాః సర్వే పరిసంవత్సరొషితాః
23 థశనాగసహస్రాణి హయానాం చ శతాయుతమ
రదానామ అర్బుథం పూర్ణం నిఖర్వం చ పథాతినామ
24 వృష్ణ్యన్ధకాశ చ బహవొ భొజాశ చ పరమౌజసః
అన్వ్యయుర వృష్ణిశార్థూలం వాసుథేవం మహాథ్యుతిమ
25 పారిబర్హం థథౌ కృష్ణః పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
సత్రియొ రత్నాని వాసాంసి పృదక్పృదగ అనేకశః
తతొ వివాహొ విధివథ వవృతే మత్స్యపార్దయొః
26 తతః శఙ్ఖాశ చ భేర్యశ చ గొముఖాడమ్బరాస తదా
పార్దైః సంయుజ్యమానస్య నేథుర మత్స్యస్య వేశ్మని
27 ఉచ్చావచాన మృగాఞ జఘ్నుర మేధ్యాంశ చ శతశః పశూన
సురా మైరేయ పానాని పరభూతాన్య అభ్యహారయన
28 గాయనాఖ్యాన శీలాశ చ నటా వైతాలికాస తదా
సతువన్తస తాన ఉపాతిష్ఠన సూతాశ చ సహ మాగధైః
29 సుథేష్ణాం చ పురస్కృత్య మత్స్యానాం చ వరస్త్రియః
ఆజగ్ముశ చారుసర్వాఙ్గ్యః సుమృష్టమణికుణ్డలాః
30 వర్ణొపపన్నాస తా నార్యొ రూపవత్యః సవలం కృతాః
సర్వాశ చాభ్యభవత కృష్ణా రూపేణ యశసా శరియా
31 పరివార్యొత్తరాం తాస తు రాజపుత్రీమ అలం కృతామ
సుతామ ఇవ మహేన్థ్రస్య పురస్కృత్యొపతస్దిరే
32 తాం పరత్యగృహ్ణాత కౌన్తేయః సుతస్యార్దే ధనంజయః
సౌభథ్రస్యానవథ్యాఙ్గీం విరాట తనయాం తథా
33 తత్రాతిష్ఠన మహారాజొ రూపమ ఇన్థ్రస్య ధారయన
సనుషాం తాం పరతిజగ్రాహ కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
34 పరతిగృహ్య చ తాం పార్దః పురస్కృత్య జనార్థనమ
వివాహం కారయామ ఆస సౌభథ్రస్య మహాత్మనః
35 తస్మై సప్త సహస్రాణి హయానాం వాతరంహసామ
థవే చ నాగశతే ముఖ్యే పరాథాథ బహుధనం తథా
36 కృతే వివాహే తు తథా ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
బరాహ్మణేభ్యొ థథౌ విత్తం యథ ఉపాహరథ అచ్యుతః
37 గొసహస్రాణి రత్నాని వస్త్రాణి వివిధాని చ
భూషణాని చ ముఖ్యాని యానాని శయనాని చ
38 తన మహొత్సవ సంకాశం హృష్టపుష్ట జనావృతమ
నగరం మత్స్యరాజస్య శుశుభే భరతర్షభ