విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [విరాట]
యథ్య ఏష రాజా కౌరవ్యః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
కతమొ ఽసయార్జునొ భరాతా భీమశ చ కతమొ బలీ
2 నకులః సహథేవొ వా థరౌపథీ వా యశస్వినీ
యథా థయూతే జితాః పార్దా న పరజ్ఞాయన్త తే కవ చిత
3 [అర్జ]
య ఏష బల్లవొ బరూతే సూథస తవ నరాధిప
ఏష భీమొ మహాబాహుర భీమవేగపరాక్రమః
4 ఏష కరొధవశాన హత్వా పర్వతే గన్ధమాథనే
సౌగన్ధికాని థివ్యాని కృష్ణార్దే సముపాహరత
5 గఙ్ఘర్వ ఏష వై హన్తా కీచకానాం థురాత్మనామ
వయాఘ్రాన ఋక్షాన వరాహాంశ చ హతవాన సత్రీ పురే తవ
6 యశ చాసీథ అశ్వబన్ధస తే నకులొ ఽయం పరంతపః
గొసంఖ్యః సహథేవశ చ మాథ్రీపుత్రౌ మహారదౌ
7 శృఙ్గారవేషాభరణౌ రూపవన్తౌ యశస్వినౌ
నానా రదసహస్రాణాం సమర్దౌ పురుషర్షభౌ
8 ఏషా పథ్మపలాశాక్షీ సుమధ్యా చారుహాసినీ
సైరన్ధ్రీ థరౌపథీ రాజన యత్కృతే కీచకా హతాః
9 అర్జునొ ఽహం మహారాజ వయక్తం తే శరొత్రమ ఆగతః
భీమాథ అవరజః పార్దొ యమాభ్యాం చాపి పూర్వజః
10 ఉషితాః సమ మహారాజ సుఖం తవ నివేశనే
అజ్ఞాతవాసమ ఉషితా గర్భవాస ఇవ పరజాః
11 [వై]
యథార్జునేన తే వీరాః కదితాః పఞ్చ పాణ్డవాః
తథార్జునస్య వైరాటిః కదయామ ఆస విక్రమమ
12 అయం స థవిషతాం మధ్యే మృగాణామ ఇవ కేసరీ
అచరథ రదవృన్థేషు నిఘ్నంస తేషాం వరాన వరాన
13 అనేన విథ్ధొ మాతఙ్గొ మహాన ఏక్కేషుణా హతః
హిరణ్యకక్ష్యః సంగ్రామే థన్తాభ్యామ అగమన మహీమ
14 అనేన విజితా గావొ జితాశ చ కురవొ యుధి
అస్య శఙ్ఖప్రణాథేన కర్ణౌ మే బధిరీ కృతౌ
15 తస్య తథ వచనం శరుత్వా మత్స్యరాజః పరతాపవాన
ఉత్తరం పరత్యువాచేథమ అభిపన్నొ యుధిష్ఠిరే
16 పరసాథనం పాణ్డవస్య పరాప్తకాలం హి రొచయే
ఉత్తరాం చ పరయచ్ఛామి పార్దాయ యథి తే మతమ
17 [ఉత్తర]
అర్చ్యాః పూజ్యాశ చ మాన్యాశ చ పరాప్తకాలం చ మే మతమ
పూజ్యన్తాం పూజనార్హాశ చ మహాభాగాశ చ పాణ్డవాః
18 [విరాట]
అహం ఖల్వ అపి సంగ్రామే శత్రూణాం వశమ ఆగతః
మొక్షితొ భీమసేనేన గావశ చ విజితాస తదా
19 ఏతేషాం బాహువీర్యేణ యథ అస్మాకం జయొ మృధే
వయం సర్వే సహామాత్యాః కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
పరసాథయామొ భథ్రం తే సానుజం పాణ్డవర్షభమ
20 యథ అస్మాభిర అజానథ భిః కిం చిథ ఉక్తొ నరాధిపః
కషన్తుమ అర్హతి తత సర్వం ధర్మాత్మా హయ ఏష పాణ్డవః
21 [వై]
తతొ విరాటః పరమాభితుష్టః; సమేత్య రాజ్ఞా సమయం చకార
రాజ్యం చ సర్వం విససర్జ తస్మై; స థణ్డకొశం స పురం మహాత్మా
22 పాణ్డవాంశ చ తతః సర్వాన మత్స్యరాజః పరతాపవాన
ధనంజయం పురస్కృత్య థిష్ట్యా థిష్ట్యేతి చాబ్రచీత
23 సముపాఘ్రాయ మూర్ధానం సంశ్లిష్య చ పునః పునః
యుధిష్ఠిరం చ భీమం చ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
24 నాతృప్యథ థర్శనే తేషాం విరాటొ వాహినీపతిః
సంప్రీయమాణొ రాజానం యుధిష్ఠిరమ అదాబ్రవీత
25 థిష్ట్యా భవన్తః సంప్రాప్తాః సర్వే కుశలినొ వనాత
థిష్ట్యా చ పారితం కృచ్ఛ్రమ అజ్ఞాతం వై థురాత్మభిః
26 ఇథం చ రాజ్యం నః పార్దా యచ చాన్యథ వసు కిం చన
పరతిగృహ్ణన్తు సత సర్వం కౌన్తేయా అవిశఙ్కయా
27 ఉత్తరాం పరతిగృహ్ణాతు సవ్యసాచీ ధనంజయః
అయం హయ ఔపయికొ భర్తా తస్యాః పురుషసత్తమః
28 ఏవమ ఉక్తొ ధర్మరాజః పార్దమ ఐక్షథ ధనంజయమ
ఈక్షితశ చార్జునొ భరాత్రా మత్స్యం వచనమ అబ్రవీత
29 పరతిగృహ్ణామ్య అహం రాజన సనుషాం థుహితరం తవ
యుక్తశ చావాం హి సంబన్ధొ మత్స్యభారతసత్తమౌ