విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తృతీయే థివసే భరాతరః పఞ్చ పాణ్డవాః
సనాతాః శుక్లామ్బర ధరాః సమయే చరితవ్రతాః
2 యుధిష్ఠిరం పురస్కృత్య సర్వాభరణభూషితాః
అభిపథ్మా యదా నాగా భరాజమానా మహారదాః
3 విరాటస్య సభాం గత్వా భూమిపాలాసనేష్వ అద
నిషేథుః పావకప్రఖ్యాః సర్వే ధిష్ణ్యేష్వ ఇవాగ్నయః
4 తేషు తత్రొపవిష్టేషు విరాటః పృదివీపతిః
ఆజగామ సభాం కర్తుం రాజకార్యాణి సర్వశః
5 శరీమతః పాణ్డవాన థృష్ట్వా జవలతః పావకాన ఇవ
అద మత్స్యొ ఽబరవీత కఙ్కం థేవరూపమ అవస్దితమ
మరుథ్గణైర ఉపాసీనం తరిథశానామ ఇవేశ్వరమ
6 స కిలాక్షాతి వాపస తవం సభాస్తారొ మయా కృతః
అద రాజాసనే కస్మాథ ఉపవిష్టొ ఽసయ అలం కృతః
7 పరిహాసేప్సయా వాక్యం విరాటస్య నిశమ్య త
సమయమానొ ఽరజునొ రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
8 ఇన్థ్రస్యాప్య ఆసనం రాజన్న అయమ ఆరొఢుమ అర్హతి
బరహ్మణ్యః శుతవాంస తయాగీ యజ్ఞశీలొ థృఢవ్రతః
9 అయం కురూణామ ఋషభః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
అస్య కీర్తిః సదితా లొకే సూర్యస్యేవొథ్యతః పరభా
10 సంసరన్తి థిశః సర్వా యశసొ ఽసయ గభస్తయః
ఉథితస్యేవ సూర్యస్య తేజసొ ఽను గభస్తయః
11 ఏనం థశసహస్రాణి కుఞ్జరాణాం తరస్వినామ
అన్వయుః పృష్ఠతొ రాజన యావథ అధ్యావసత కురూన
12 తరింశథ ఏనం సహస్రాణి రదాః కాఞ్చనమాలినః
సథశ్వైర ఉపసంపన్నాః పృత్ఠతొ ఽనుయయుః సథా
13 ఏనమ అష్ట శతాః సూతాః సుమృష్టమణికుణ్డలాః
అస్తువన మాగధైర సార్ధం పురా శక్రమ ఇవర్షయః
14 ఏనం నిత్యమ ఉపాసన్థ అకురవః కింకరా యదా
సర్వే చ రాజన రాజానొ ధనేశ్వరమ ఇవామరాః
15 ఏష సర్వాన మహీపాలాన కరమ ఆహారయత తథా
వైశ్యాన ఇవ మహారాజ వివశాన సవవశాన అపి
16 అష్టాశీతి సహస్రాణి సనాతకానాం మహాత్మనామ
ఉపజీవన్తి రాజానమ ఏనం సుచరితవ్రతమ
17 ఏష వృథ్ధాన అనాదాంశ చ వయఙ్గాన పఙ్గూంశ చ మానవాన
పుత్రవత పాలయామ ఆస పరజా ధర్మేణ చాభిభొ
18 ఏష ధర్మే థమే చైవ కరొధే చాపి యతవ్రతః
మహాప్రసాథ బరహ్మణ్యః సత్యవాథీ చ పార్దివః
19 శరీప్రతాపేన చైతస్య తప్యతే స సుయొధనః
సగణః సహ కర్ణేన సౌబలేనాపి వా విభుః
20 న శక్యన్తే హయ అస్య అగుణాః పరసంఖ్యాతుం నరేశ్వర
ఏష ధర్మపరొ నిత్యమ ఆనృశంస్యశ చ పాణ్డవః
21 ఏవం యుక్తొ మహారాజః పాణ్డవః పార్దివర్షభః
కదం నార్హతి రాజార్హమ ఆసనం పృదివీపతిః