ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 1)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
కృత్వా వివాహం తు కురుప్రవీరాస; తథాభిమన్యొర ముథితస్వపక్షాః
విశ్రమ్య చత్వార్య ఉషసః పరతీతాః; సభాం విరాటస్య తతొ ఽభిజగ్ముః
2 సభా తు సా మత్స్యపతేః సమృథ్ధా; మణిప్రవేకొత్తమ రత్నచిత్రా
నయస్తాసనా మాల్యవతీ సుగన్ధా; తామ అభ్యయుస తే నరరాజ వర్యాః
3 అదాసనాన్య ఆవిశతాం పురస్తాథ; ఉభౌ విరాటథ్రుపథౌ నరేన్థ్రౌ
వృథ్ధశ చ మాన్యః పృదివీపతీనాం; పితామహొ రామ జనార్థనాభ్యామ
4 పాఞ్చాలరాజస్య సమీపతస తు; శినిప్రవీరః సహ రౌహిణేయః
మత్స్యస్య రాజ్ఞస తు సుసంనికృష్టౌ; జనార్థనశ చైవ యుధిష్ఠిరశ చ
5 సుతాశ చ సర్వే థరుపథస్య రాజ్ఞొ; భీమార్జునౌ మాథ్రవతీసుతౌ చ
పరథ్యుమ్న సామ్బౌ చ యుధి పరవీరౌ; విరాట పుత్రశ చ సహాభిమన్యుః
6 సర్వే చ శూరాః పితృభిః సమానా; వీర్యేణ రూపేణ బలేన చైవ
ఉపావిశన థరౌపథేయాః కుమారాః; సువర్ణచిత్రేషు వరాసనేషు
7 తదొపవిష్టేషు మహారదేషు; విభ్రాజమానామ్బర భూషణేషు
రరాజ సా రాజవతీ సమృథ్ధా; గరహైర ఇవ థయౌర విమలైర ఉపేతా
8 తతః కదాస తే సమవాయ యుక్తాః; కృత్వా విచిత్రాః పురుషప్రవీరాః
తస్దుర ముహూర్తం పరిచిన్తయన్తః; కృష్ణం నృపాస తే సముథీక్షమాణాః
9 కదాన్తమ ఆసాథ్య చ మాహవేన; సంఘట్టితాః పాణ్డవ కార్యహేతొః
తే రాజసింహాః సహితా హయ అశృణ్వన; వాక్యం మహార్దం చ మహొథయం చ
10 సర్వైర భవథ్భిర విథితం యదాయం; యుధిష్ఠిరః సౌబలేనాక్షవత్యామ
జితొ నికృత్యాపహృతం చ రాజ్యం; పునః పరవాసే సమయః కృతశ చ
11 శక్తైర విజేతుం తరసా మహీం చ; సత్యే సదితైస తచ చరితం యదావత
పాణ్డొః సుతైస తథ వరతమ ఉగ్రరూపం; వర్షాణి షట సప్త చ భారతాగ్ర్యైః
12 తరయొథశశ చైవ సుథుస్తరొ ఽయమ; అజ్ఞాయమానైర భవతాం సమీపే
కలేశాన అసహ్యాంశ చ తితిక్షమాణైర; యదొషితం తథ విథితం చ సర్వమ
13 ఏవంగతే ధర్మసుతస్య రాజ్ఞొ; థుర్యొధనస్యాపి చ యథ ధితం సయాత
తచ చిన్తయధ్వం కురుపాణ్డవానాం; ధర్మ్యం చ యుక్తం చ యశః కరం చ
14 అధర్మయుక్తం చ న కామయేత; రాజ్యం సురాణామ అపి ధర్మరాజః
ధర్మార్దయుక్తం చ మహీపతిత్వం; గరామే ఽపి కస్మింశ చిథ అయం బుభూషేత
15 పిత్ర్యం హి రాజ్యం విథితం నృపాణాం; యదాపకృష్టం ధృతరాష్ట్ర

పుత్రైః
మిద్యొపచారేణ తదాప్య అనేన; కృచ్ఛ్రం మహత పరాప్తమ అసహ్య రూపమ
16 న చాపి పార్దొ విజితొ రణే తైః; సవతేజసా ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రైః
తదాపి రాజా సహితః సుహృథ్భిర; అభీప్సతే ఽనామయమ ఏవ తేషామ
17 యత తత సవయం పాణ్డుసుతైర విజిత్య; సమాహృతం భూమిపతీన నిపీడ్య
తత పరార్దయన్తే పురుషప్రవీరాః; కున్తీసుతా మాథ్రవతీసుతౌ చ
18 బాలాస తవ ఇమే తైర వివిధౌర ఉపాయైః; సంప్రార్దితా హన్తుమ

అమిత్రసాహాః
రాజ్యం జిహీర్షథ్భిర అసథ్భిర ఉగ్రైః; సర్వం చ తథ వొ విథితం యదావత
19 తేషాం చ లొభం పరసమీక్ష్య వృథ్ధం; ధర్మాత్మతాం చాపి

యుధిష్ఠిరస్య
సంబన్ధితాం చాపి సమీక్ష్య తేషాం; మతిం కురుధ్వం సహితాః పృదక చ
20 ఇమే చ సత్యే ఽభిరతాః సథైవ; తం పారయిత్వా సమయం యదావత
అతొ ఽనయదా తైర ఉపచర్యమాణా; హన్యుః సమేతాన ధృతరాష్ట్ర పుత్రాన
21 తైర విప్రకారం చ నిశమ్య రాజ్ఞః; సుహృజ్జనాస తాన పరివారయేయుః
యుథ్ధేన బాధేయుర ఇమాంస తదైవ; తైర వధ్యమానా యుధితాంశ చ హన్యుః
22 తదాపి నేమే ఽలపతయా సమర్దాస; తేషాం జయాయేతి భవేన మతం వః
సమేత్య సర్వే సహితాః సుహృథ్భిస; తేషాం వినాశాయ యతేయుర ఏవ
23 థుర్యొధనస్యాపి మతం యదావన; న జఞాయతే కిం ను కరిష్యతీతి
అజ్ఞాయమానే చ మతే పరస్య; కిం సయాత సమారభ్యతమం మతం వః
24 తస్మాథ ఇతొ గచ్ఛతు ధర్మశీలః; శుచిః కులీనః పురుషొ ఽపరమత్తః
థూతః సమర్దః పరశమాయ తేషాం; రాజ్యార్ధ థానాయ యుధిష్ఠిరస్య
25 నిశమ్య వాక్యం తు జనార్థనస్య; ధర్మార్దయుక్తం మధురం సమం చ
సమాథథే వాక్యమ అదాగ్రజొ ఽసయ; సంపూజ్య వాక్యం తథ అతీవ రాజన