విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 61)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఆహూయమానస తు స తేన సంఖ్యే; మహామనా ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రః
నివర్తితస తస్య గిరాఙ్కుశేన; గజొ యదామత్త ఇవాఙ్కుశేన
2 సొ ఽమృష్యమాణొ వచసాభిమృష్టొ; మహారదేనాతి రదస తరస్వీ
పర్యావవర్తాద రదేన వీరొ; భొగీ యదా పాథతలాభిమృష్టః
3 తం పరేక్ష్య కర్ణః పరివర్తమానం; నివర్త్య సంస్తభ్య చ విథ్ధ గాత్రః
థుర్యొధనం థక్షిణతొ ఽభయగచ్ఛత; పార్దం నృవీరొ యుధి హేమమాలీ
4 భీష్మస తతః శాంతనవొ నివృత్య; హిరణ్యకక్ష్యాంస తవరయంస తురంగాన
థుర్యొధనం పశ్చిమతొ ఽభయరక్షత; పార్దాన మహాబాహుర అధిజ్య ధన్వా
5 థరొణః కృపశ చైవ వివింశతిశ చ; థుఃశాసనశ చైవ నివృత్య శీఘ్రమ
సర్వే పురస్తాథ వితతేషు చాపా; థుర్యొధనార్దం తవరితాభ్యుపేయుః
6 స తాన్య అనీకాని నివర్తమానాన్య; ఆలొక్య పూర్ణౌఘనిభాని పార్దః
హంసొ యదా మేఘమ ఇవాపతన్తం; ధనంజయః పరత్యపతత తరస్వీ
7 తే సర్వతః సంపరివార్య పార్దమ; అస్త్రాణి థివ్యాని సమాథథానాః
వవర్షుర అభ్యేత్య శరైః సమన్తాన; మేఘా యదా భూధరమ అమ్బువేగైః
8 తతొ ఽసత్రమ అస్త్రేణ నివార్య తేషాం; గాణ్డీవధన్వా కురుపుంగవానామ
సంమొహనం శత్రుసహొ ఽనయథ అస్త్రం; పరాథుశ్చకారైన్థ్రిర అపారణీయమ
9 తతొ థిశశ చానుథిశొ వివృత్య; శరైః సుధారైర నిశితైః సుపుఙ్ఖైః
గాణ్డీవఘొషేణ మనాంసి తేషాం; మహాబలః పరవ్యదయాం చకార
10 తతః పునర భీమరవం పరగృహ్య; థొర్భ్యాం మహాశఙ్ఖమ ఉథారఘొషమ
వయనాథయత స పరథిశొ థిశః ఖం; భువం చ పార్దొ థవిషతాం నిహన్తా
11 తే శఙ్ఖనాథేన కురుప్రవీరాః; సంమొహితాః పార్ద సమీరితేన
ఉత్సృజ్య చాపాని థురాసథాని; సర్వే తథా శాన్తి పరా బభూవుః
12 తదా విసంజ్ఞేషు పరేషు పార్దః; సమృత్వా తు వాక్యాని తదొత్తరాయాః
నిర్యాహి మధ్యాథ ఇతి మత్స్యపుత్రమ; ఉవాచ యావత కురవొ విసంజ్ఞాః
13 ఆచార్య శారథ్వతయొః సుశుక్లే; కర్ణస్య పీతం రుచిరం చ వస్త్రమ
థరౌణేశ చ రాజ్ఞశ చ తదైవ నీలే; వస్త్రే సమాథత్స్వ నరప్రవీర
14 భీష్మస్య సంజ్ఞాం తు తదైవ మన్య; జానాతి మే ఽసత్రప్రతిఘాతమ ఏషః
ఏతస్య వాహాన కురు సవ్యతస తవమ; ఏవం హి యాతవ్యమ అమూఢ సంజ్ఞైః
15 రశ్మీన సముత్సృజ్య తతొ మహాత్మా; రదాథ అవప్లుత్య విరాట పుత్రః
వస్త్రాణ్య ఉపాథాయ మహారదానాం; తూర్ణం పునః సవం రదమ ఆరురొహ
16 తతొ ఽనవశాసచ చతురః సథశ్వాన; పుత్రొ విరాటస్య హిరణ్యకక్ష్యాన
తే తథ వయతీయుర ధవజినామ అనీకం; శవేతా వహన్తొ ఽరజునమ ఆజిమధ్యాత
17 తదా తు యాన్తం పురుషప్రవీరం; భీష్మః శరైర అభ్యహనత తరస్వీ
స చాపి భీష్మస్య హయాన నిహత్య; వివ్యాధ పార్శ్వే థశభిః పృషత్కైః
18 తతొ ఽరజునొ భీష్మమ అపాస్య యుథ్ధే; విథ్ధ్వాస్య యన్తారమ అరిష్టధన్వా
తస్దౌ విముక్తొ రదవృన్థమధ్యాథ; రాహుం విథార్యేవ సహస్రరశ్మిః
19 లబ్ధ్వా తు సంజ్ఞాం చ కురుప్రవీరః; పార్దం సమీక్ష్యాద మహేన్థ్రకల్పమ
రణాథ విముక్తం సదితమ ఏకమ ఆజౌ; స ధార్తరాష్ట్రస తవరితొ బభాషే
20 అయం కదం సవిథ భవతాం విముక్తస; తం వై పరబధ్నీత యదా న ముచ్యేత
తమ అబ్రవీచ ఛాంతనవః పరహస్య; కవ తే గతా బుథ్ధిర అభూత కవ వీర్యమ
21 శాన్తిం పరాశ్వస్య యదా సదితొ ఽభూర; ఉత్సృజ్య బాణాంశ చ ధనుశ చ చిత్రమ
న తవ ఏవ బీభత్సుర అలం నృశంసం; కర్తుం న పాపే ఽసయ మనొ నివిష్టమ
22 తరైలొక్యహేతొర న జహేత సవధర్మం; తస్మాన న సర్వే నిహతా రణే ఽసమిన
కషిప్రం కురూన యాహి కురుప్రవీర; విజిత్య గాశ చ పరతియాతు పార్దః
23 థుర్యొధనస తస్య తు తన నిశమ్య; పితామహస్యాత్మ హితం వచొ ఽద
అతీతకామొ యుధి సొ ఽతయ అమర్షీ; రాజా వినిఃశ్వస్య బభూవ తూష్ణీమ
24 తథ భీష్మ వాక్యం హితమ ఈక్ష్య సర్వే; ధనంజయాగ్నిం చ వివర్ధమానమ
నివర్తనాయైవ మనొ నిథధ్యుర; థుర్యొధనం తే పరిరక్షమాణాః
25 తాన పరస్దితాన పరీతమనాః స పార్దొ; ధనంజయః పరేక్ష్య కురుప్రవీరాన
ఆభాషమాణొ ఽనుయయౌ ముహూర్తం; సంపూజయంస తత్ర గురూన మహాత్మా
26 పితామహం శాంతనవం స వృథ్ధం; థరొణం గురుం చ పరతిపూజ్య మూర్ధ్నా
థరౌణిం కృపం చైవ గురూంశ చ సర్వాఞ; శరైర విచిత్రైర అభివాథ్య చైవ
27 థుర్యొధనస్యొత్తమ రత్నచిత్రం; చిచ్ఛేథ పార్దొ ముకుటం శరేణ
ఆమన్త్ర్య వీరాంశ చ తదైవ మాన్యాన; గాణ్డీవఘొషేణ వినాథ్య లొకాన
28 స థేవథత్తం సహసా వినాథ్య; విథార్య వీరొ థవిషతాం మనాంసి
ధవజేన సర్వాన అభిభూయ శత్రూన; స హేమజాలేన విరాజమానః
29 థృష్ట్వా పరయాతాంస తు కురూన కిరీటీ; హృష్టొ ఽబరవీత తత్ర స మత్స్యపుత్రమ
ఆవర్తయాశ్వాన పశవొ జితాస తే; యాతాః పరే యాహి పురం పరహృష్టః