విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 60)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
భీష్మే తు సంగ్రామశిరొ విహాయ; పలాయమానే ధేతరాష్ట్ర పుత్రః
ఉచ్ఛ్రిత్య కేతుం వినథన మహాత్మా; సవయం విగృహ్యార్జునమ ఆససాథ
2 స భీమధన్వానమ ఉథగ్రవీర్యం; ధనంజయం శత్రుగణే చరన్తమ
ఆ కర్ణ పూర్ణాయతచొథితేన; భల్లేన వివ్యాధ లలాటమధ్యే
3 స తేన బాణేన సమర్పితేన; జామ్బూనథాభేన సుసంశితేన
రరాజ రాజన మహనీయ కర్మా; యదైక పర్వా రుచిరైక శృఙ్గః
4 అదాస్య బాణేన విథారితస్య; పరాథుర్బభూవాసృగ అజస్రమ ఉష్ణమ
సా తస్య జామ్బూనథపుష్పచిత్రా; మాలేవ చిత్రాభివిరాజతే సమ
5 స తేన బాణాభిహతస తరస్వీ; థుర్యొధనేనొథ్ధత మన్యువేగః
శరాన ఉపాథాయ విషాగ్నికల్పాన; వివ్యాధ రాజానమ అథీనసత్త్వః
6 థుర్యొధనశ చాపి తమ ఉగ్రతేజాః; పార్దశ చ థుర్యొధనమ ఏకవీరః
అన్యొన్యమ ఆజౌ పురుషప్రవీరౌ; సమం సమాజఘ్నతుర ఆజమీఢౌ
7 తతః పరభిన్నేన మహాగజేన; మహీధరాభేన పునర వికర్ణః
రదైశ చతుర్భిర గజపాథరక్షైః; కున్తీసుతం జిష్ణుమ అదాభ్యధావత
8 తమ ఆపతన్తం తవరితం గజేన్థ్రం; ధనంజయః కుమ్భవిభాగమధ్యే
ఆ కర్ణ పూర్ణేన థృఢాయసేన; బాణేన వివ్యాధ మహాజవేన
9 పార్దేన సృష్టః స తు గార్ధ్రపత్ర; ఆ పుఙ్ఖథేశాత పరవివేశ నాగమ
విథార్య శైలప్రవర పరకాశం; యదాశనిః పర్వతమ ఇన్థ్ర సృష్టః
10 శరప్రతప్తః స తు నాగరాజః; పరవేపితాఙ్గొ వయదితాన్తర ఆత్మా
సంసీథమానొ నిపపాత మహ్యాం; వజ్రాహతం శృఙ్గమ ఇవాచలస్య
11 నిపాతితే థన్తివరే పృదివ్యాం; తరాసాథ వికర్ణః సహసావతీర్య
తూర్ణం పథాన్య అష్ట శతాని గత్వా; వివింశతేః సయన్థనమ ఆరురొహ
12 నిహత్య నాగం తు శరేణ తేన; వజ్రొపమేనాథ్రివరామ్బుథాభమ
తదావిధేనైవ శరేణ పార్దొ; థుర్యొధనం వక్షసి నిర్బిభేథ
13 తతొ గజే రాజని చైవ భిన్నే; భగ్నే వికర్ణే చ స పాథరక్షే
గాణ్డీవముక్తైర విశిఖైః పరణున్నాస; తే యుధ ముఖ్యాః సహసాపజగ్ముః
14 థృష్ట్వైవ బాణేన హతం తు నాగం; యొధాంశ చ సర్వాన థరవతొ నిశమ్య
రదం సమావృత్య కురుప్రవీరొ; రణాత పరథుథ్రావ యతొ న పార్దః
15 తం భీమరూపం తవరితం థరవన్తం; థుర్యొధనం శత్రుసహొ నిషఙ్గీ
పరాక్ష్వేడయథ యొథ్ధుమనాః కిరీటీ; బాణేన విథ్ధం రుధిరం వమన్తమ
16 [అర్జ]
విహాయ కీర్తిం విపులం యశశ చ; యుథ్ధాత పరావృత్య పలాయసే కిమ
న తే ఽథయ తూర్యాణి సమాహతాని; యదావథ ఉథ్యాన్తి గతస్య యుథ్ధే
17 యుధిష్ఠిరస్యాస్మి నిథేశకారీ; పార్దస తృతీయొ యుధి చ సదిరొ ఽసమి
తథర్దమ ఆవృత్య ముఖం పరయచ్ఛ; నరేన్థ్ర వృత్తం సమర ధార్తరాష్ట్ర
18 మొఘం తవేథం భువి నామధేయం; థుర్యొధనేతీహ కృతం పురస్తాత
న హీహ థుర్యొధనతా తవాస్తి; పలాయమానస్య రణం విహాయ
19 న తే పురస్తాథ అద పృష్ఠతొ వా; పశ్యామి థుర్యొధన రక్షితారమ
పరైహి యుథ్ధేన కురుప్రవీర; పరాణాన పరియాన పాణ్డవతొ ఽథయ రక్ష