విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః శాంతనవొ భీష్మొ థురాధర్షః పరతాపవాన
వధ్యమానేషు యొధేషు ధనంజయమ ఉపాథ్రవత
2 పరగృహ్య కార్ముకశ్రేష్ఠం జాతరూపపరిష్కృతమ
శరాన ఆథాయ తీక్ష్ణాగ్నాన మర్మభేథ పరమాదినః
3 పాణ్డురేణాతపత్రేణ ధరియమాణేన మూర్ధని
శుశుభే స నరవ్యాఘ్రొ గిరిః సూర్యొథయే యదా
4 పరధ్మాయ శఙ్ఖం గాఙ్గేయొ ధార్తరాష్ట్రాన పరహర్షయన
పరథక్షిణమ ఉపావృత్య బీభత్సుం సమవారయత
5 తమ ఉథ్వీక్ష్య తదాయాన్తం కౌన్తేయః పరవీర హా
పరత్యగృహ్ణాత పరహృష్టాత్మా ధారా ధరమ ఇవాచలః
6 తతొ భీష్మః శరాన అష్టౌ ధవజే పార్దస్య వీర్యవాన
సమపర్యన మహావేగాఞ శవసమానాన ఇవొరగాన
7 తే ధవజం పాణ్డుపుత్రస్య సమాసాథ్య పతత్రిణః
జవలన్తః కపిమ ఆజఘ్నుర ధవజాగ్ర నిలయాంశ చ తాన
8 తతొ భల్లేన మహతా పృదు ధారేణ పాణ్డవః
ఛత్రం చిచ్ఛేథ భీష్మస్య తూర్ణం తథ అపతథ భువి
9 ధవజం చైవాస్య కౌన్తేయః శరైర అభ్యహనథ థృఢమ
శీఘ్రకృథ రదవాహాంశ చ తదొభౌ పార్ష్ణిసారదీ
10 తయొస తథ అభవథ యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
భీష్మస్య సహ పార్దేన బలివాసవయొర ఇవ
11 భల్లైర భల్లాః సమాగమ్య భీష్మ పాణ్డవయొర యుధి
అన్తరిక్షే వయరాజన్త ఖథ్యొతాః పరావృషీవ హి
12 అగ్నిచక్రమ ఇవావిథ్ధం సవ్యథక్షిణమ అస్యతః
గాణ్డీవమ అభవథ రాజన పార్దస్య సృజతః శరాన
13 స తైః సంఛాథయామ ఆస భీష్మం శరశతైః శితైః
పర్వతం వారిధారాభిశ ఛాథయన్న ఇవ తొయథః
14 తాం స వేలామ ఇవొథ్ధూతాం శరవృష్టిం సముత్దితామ
వయధమత సాయకైర భీష్మొ అర్జునం సంనివారయత
15 తతస తాని నికృత్తాని శరజాలాని భాగశః
సమరే ఽభివ్యశీర్యన్త ఫల్గునస్య రదం పరతి
16 తతః కనకపుఙ్ఖానాం శరవృష్టిం సముత్దితామ
పాణ్డవస్య రదాత తూర్ణం శలభానాంమ ఇవాయతిమ
వయధమత తాం పునస తస్య భీష్మః శరశతైః శితైః
17 తతస తే కురవః సర్వే సాధు సాధ్వ ఇతి చాబ్రువన
థుష్కరం కృతవాన భీష్మొ యథ అర్జునమ అయొధయత
18 బలవాంస తరుణొ థక్షః కషిప్రకారీ చ పాణ్డవః
కొ ఽనయః సమర్దః పార్దస్య వేగం ధారయితుం రణే
19 ఋతే శాంతనవాథ భీష్మాత కృష్ణాథ వా థేవకీ సుతాత
ఆచార్య పరవరాథ వాపి భారథ్వాజాన మహాబలాత
ఆచార్య పరవరాథ వాపి భారథ్వాజాన మహాబలాత
20 అస్త్రైర అస్త్రాణి సంవార్య కరీడతః పురుషర్షభౌ
చక్షూంషి సర్వభూతానాం మొహయన్తౌ మహాబలౌ
21 పరాజాపత్యం తదైవైన్థ్రమ ఆగ్నేయం చ సుథారుణమ
వౌబేరం వారుణం చైవ యామ్య వాయవ్యమ ఏవ చ
పరయుఞ్జానౌ మహాత్మానౌ సమరే తౌ విచేరతుః
22 విస్మితాన్య అద భూతాని తౌ థృష్ట్వా సంయుగే తథా
సాధు పార్ద మహాబాహొ సాధు బీష్మేతి చాబ్రువన
23 నేథం యుక్తం మనుష్యేషు యొ ఽయం సంథృశ్యతే మహాన
మహాస్త్రాణాం సంప్రయొగః సమరే భీష్మపార్దయొః
24 ఏవం సర్వాస్త్రవిథుషొర అస్త్రయుథ్ధమ అవర్తత
అద జిష్ణుర ఉపావృత్య పృదు ధారేణ కార్ముకమ
చకర్త భీష్మస్య తథా జాతరూపపరిష్కృతమ
25 నిమేషాన్తరమాత్రేణ భీష్మొ ఽనయత కార్ముకం రణే
సమాథాయ మహాబాహుః స జయం చక్రే మహాబలః
శరాంశ చ సుబహూన కరుథ్ధొ ముమొచాశు ధనంజయే
26 అర్జునొ ఽపి శరాంశ చిత్రాన భీష్మాయ నిశితాన బహూన
చిక్షేప సుమహాతేజాస తదా భీష్మశ చ పాణ్డవే
27 తయొర థివ్యాస్త్రవిథుషొర అస్యతొర అనిశం శరాన
న విశేషస తథా రాజఁల లక్ష్యతే సమ మహాత్మనొః
28 అదావృణొథ థశ థిశః శరైర అతి రదైస తథా
కిరీటమాలీ కౌన్తేయః శూరః శాంతనవస తదా
29 అతీవ పాణ్డవొ భీష్మం భీష్మశ చాతీవ పాణ్డవమ
బభూవ తస్మిన సంగ్రామే రాజఁల లొకే తథ అథ్భుతమ
30 పాణ్డవేన హతాః శూరా భీష్మస్య రదరక్షిణః
శేరతే సమ తథా రాజన కౌన్తేయస్యాభితొ రదమ
31 తతొ గాణ్డీవనిర్ముక్తా నిరమిత్రం చికీర్షవః
ఆగచ్ఛన పుఙ్ఖసంశ్లిష్టాః శవేతవాహన పత్రిణః
32 నిష్పతన్తొ రదాత తస్య ధౌతా హైరణ్యవాససః
ఆకాశే సమథృశ్యన్త హంసానామ ఇవ పఙ్క్తయః
33 తస్య తథ థివ్యమ అస్త్రం హి పరగాఢం చిత్రమ అస్యతః
పరేక్షన్తే సమాన్తరిక్ష సదాః సర్వే థేవాః స వాసవాః
34 తథ థృష్ట్వా పరమప్రీతొ గన్ధర్వశ చిత్రమ అథ్భుతమ
శశంస థేవరాజాయ చిత్రసేనః పరతాపవాన
35 పశ్యేమాన అరినిర్థారాన సంసక్తాన ఇవ గచ్ఛతః
చిత్రరూపమ ఇథం జిష్ణొర థివ్యమ అస్త్రమ ఉథీర్యతః
36 నేథం మనుష్యాః శరథ్థధ్యుర న హీథం తేషు విథ్యతే
పౌరాణానాం మహాస్త్రాణాం విచిత్రాయం సమాగమః
37 మధ్యంథినగతం సూర్యం పరతపన్తమ ఇవామ్బరే
న శక్నువన్తి సైన్యాని పాణ్డవం పరతివీక్షితుమ
38 ఉభౌ విశ్రుతకర్మాణావ ఉభౌ యుథ్ధవిశారథౌ
ఉభౌ సథృశకర్మాణావ ఉభౌ యుధి థురాసథౌ
39 ఇత్య ఉక్తొ థేవరాజస తు పార్ద భీష్మ సమాగమమ
పూజయామ ఆస థివ్యేన పుష్పవర్షేణ భారత
40 తతొ భీష్మః శాంతనవొ వామే పార్శ్వే సమర్పయత
అస్యతః పరతిసంధాయ వివృతం సవ్యసాచినః
41 తతః పరహస్య బీభత్సుః పృదు ధారేణ కార్ముకమ
నయకృన్తథ గార్ధ్రపత్రేణ భీష్మస్యామితతేజసః
42 అదైనం థశభిర బాణైర పరత్యవిధ్యత సతనాన్తరే
యతమానం పరాక్రాన్తం కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
43 స పీడితొ మహాబాహుర గృహీత్వా రదకూబరమ
గాఙ్గేయొ యుధి థుర్ధర్షస తస్దౌ థీర్ఘమ ఇవాతురః
44 తం విసంజ్ఞమ అపొవాహ సంయన్తా రదవాజినామ
ఉపథేశమ అనుస్మృత్య రక్షమాణొ మహారదమ