విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అద థుర్యొధనః కర్ణొ థుఃశాసనవివింశతీ
థరొణశ చ సహ పుత్రేణ కృపశ చాతిరదొ రణే
2 పునర ఈయుః సుసంరబ్ధా ధనంజయ జిఘాంసయా
విస్ఫారయన్తశ చాపానిబలవన్తి థృఢాని చ
3 తాన పరకీర్ణపతాకేన రదేనాథిత్యవర్చసా
పరత్యుథ్యయౌ మహారాజన సమస్తాన వానరధ్వజః
4 తతః కృపశ చ కర్ణశ చ థరొణశ చ రదినాం వరః
తం మహాస్త్రైర మహావీర్యం పరివార్య ధనంజయమ
5 శరౌఘాన సమ్యగ అస్యన్తొ జీమూతా ఇవ వార్షికాః
వవర్షుః శరవర్షాణి పరపతన్తం కిరీటినమ
6 ఇషుభిర బహుభిస తూర్ణం సమరే లొమవాహిభిః
అథూరాత పర్యవస్దాయ పూరయామ ఆసుర ఆథృతాః
7 తదావకీర్ణస్య హి తైర థివ్యైర అస్త్రైః సమన్తతః
న తస్య థవ్యఙ్గులమ అపి వివృతం సమథృశ్యత
8 తతః పరహస్య బీభత్సుర థివ్యమ ఐన్థ్రం మహారదః
అస్త్రమ ఆథిత్యసంకాశం గాణ్డీవే సమయొజయత
9 స రశ్మిభిర ఇవాథిత్యః పరతపన సమరే బలీ
కిరీటమాలీ కౌన్తేయః సర్వాన పరాచ్ఛాథయత కురూన
10 యదాబలాహకే విథ్యూత పావకొ వా శిలొచ్చయే
తదా గాణ్డీవమ అభవథ ఇన్థ్రాయుధమ ఇవాతతమ
11 యదా వర్షతి పర్జన్యే విథ్యుథ విభ్రాజతే థివి
తదా థశ థిశః సర్వాః పతథ గాణ్డీవమ ఆవృణొత
12 తరస్తాశ చ రదినః సర్వే బభూవుస తత్ర సర్వశః
సర్వే శాన్తి పరా భూత్వా సవచిత్తాని న లేభిరే
సంగ్రామవిముఖాః సర్వే యొధాస తే హతచేతసః
13 ఏవం సర్వాణి సైన్యాని భగ్నాని భరతర్షభ
పరాథ్రవన్త థిశః సర్వా నిరాశాని సవజీవితే