విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 57)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అద సంగమ్య సర్వే తు కౌరవాణాం మహారదాః
అర్జునం సహితా యత్తాః పరత్యయుధ్యన్త భారత
2 స సాయకమయైర జాలైః సర్వతస తాన మహారదాన
పరాఛాథయథ అమేయాత్మా నీహార ఇవ పర్వతాన
3 నరథ భిశ చ మహానాగైర హేషమాణైశ చ వాజిభిః
భేరీశఙ్ఖనినాథైశ చ స శబ్థస తుములొ ఽభవత
4 నరాశ్వకాయాన నిర్భిథ్య లొహాని కవచాని చ
పార్దస్య శరజాలాని వినిష్పేతుః సహస్రశః
5 తవరమాణః శరాన అస్యాన పాణ్డవః స బభౌ రణే
మధ్యంథినగతొ ఽరచిష్మాన పాణ్డవః స బభౌ రణే
6 ఉపప్లవన్త విత్రస్తా రదేభ్యొ రదినస తథా
సాథినశ చాశ్వపృష్ఠేభ్యొ భూమౌ చాపి పథాతయః
7 శరైః సంతాడ్యమానానాం కవచానాం మహాత్మనామ
తామ్రరాజతలొహానాం పరాథురాసీన మహాస్వనః
8 ఛన్నమ ఆయొధనం సర్వం శరీరైర గతచేతసామ
గజాశ్వసాథిభిస తత్ర శితబాణాత్త జీవితైః
9 రదొపస్దాభిపతితైర ఆస్తృతా మానవైర మహీ
పరనృత్యథ ఇవ సంగ్రామే చాపహస్తొ ధనంజయః
10 శరుత్వా గాణ్డీవనిర్ఘొషం విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
తరస్తాని సర్వభూతాని వయగచ్ఛన్త మహాహవాత
11 కుణ్డలొష్ణీష ధారీణి జాతరూపస్రజాని చ
పతితాని సమ థృశ్యన్తే శిరాంసి రణమూర్ధని
12 విశిఖొన్మదితైర గాత్రైర బాహుభిశ చ స కార్ముకైః
స హస్తాభరణైశ చాన్యైః పరచ్ఛన్నా భాతి మేథినీ
13 శిరసాం పాత్యమానానామ అన్తరా నిశితైః శరైః
అశ్వవృష్టిర ఇవాకాశాథ అభవథ భరతర్షభ
14 థర్శయిత్వా తదాత్మానం రౌథ్రం రుథ్ర పరాక్రమః
అవరుథ్ధశ చరన పార్దొ థశవర్షాణి తరీణి చ
కరొధాగ్నిమ ఉత్సృజథ ఘొరం ధార్తరాష్ట్రేషు పాణ్డవః
15 తస్య తథ థహతః సైన్యం థృష్ట్వా చైవ పరాక్రమమ
సర్వే శాన్తి పరా యొధా ధార్తరాష్ట్రస్య పశ్యతః
16 విత్రాసయిత్వా తత సైన్యం థరావయిత్వా మహారదాన
అర్జునొ జయతాం శరేష్ఠః పర్యవర్తత భారత
17 పరావర్తయన నథీం ఘొరాం శొణితౌఘతరఙ్గిణీమ
అస్ది శైవలసంబాధాం యుగాన్తే కాలనిర్మితామ
18 శరచాప పలవాం ఘొరాం మాంసశొణితకర్థమామ
మహారదమహాథ్వీపాం శఙ్ఖథున్థుభినిస్వనామ
చకార మహతీం పార్దొ నథీమ ఉత్తరశొణితామ
19 ఆథథానస్య హి శరాన సంధాయ చ విముఞ్చతః
వికర్షతశ చ గాణ్డీవం న కిం చిథ థృశ్యతే ఽనతరమ