విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ వైకర్తనం జిత్వా పార్దొ వైరాటిమ అబ్రవీత
ఏతన మాం పరాపయానీకం యత్ర తాలొ హిరణ్మయః
2 అత్ర శాంతనవొ భీష్మొ రదే ఽసమాకం పితామహః
కాఙ్క్షమాణొ మయా యుథ్ధం తిష్ఠత్య అమర థర్శనః
ఆథాస్యామ్య అహమ ఏతస్య ధనుర్జ్యామ అపి చాహవే
3 అస్యన్తం థివ్యమ అస్త్రం మాం చిత్రమ అథ్య నిశామయ
శతహ్రథామ ఇవాయాన్తీం సతనయిత్నొర ఇవామ్బరే
4 సువర్ణపృష్ఠం గాణ్డీవం థరక్ష్యన్తి కురవొ మమ
థక్షిణేనాద వామేన కతరేణ సవిథ అస్యతి
ఇతి మాం సంగతాః సర్వే తర్కయిష్యన్తి శత్రవః
5 శొణితొథాం రదావర్తాం నాగనక్రాం థురత్యయామ
నథీం పరస్యన్థయిష్యామి పరలొకప్రవాహినీమ
6 పాణిపాథశిరః పృష్ఠబాహుశాఖా నిరన్తరమ
వనం కురూణాం ఛేత్స్యామి భల్లైః సంనతపర్వభిః
7 జయతః కౌరవీం సేనామ ఏకస్య మమ ధన్వినః
శతం మార్గా భవిష్యన్తి పావకస్యేవ కాననే
మయా చక్రమ ఇవావిథ్ధం సైన్యం థరక్ష్యసి కేవలమ
8 అసంభ్రాన్తొ రదే తిష్ఠ సమేషు విషమేషు చ
థివామ ఆవృత్య తిష్ఠన్తం గిరిం భేత్స్యామి ధారిభిః
9 అహమ ఇన్థ్రస్య వచనాత సంగ్రామే ఽభయహనం పురా
పౌలొమాన కాలఖఞ్జాంశ చ సహస్రాణి శతాని చ
10 అహమ ఇన్థ్రాథ థృఢాం ముష్టిం బరహ్మణః కృతహస్తతామ
పరగాఢం తుములం చిత్రమ అతివిథ్ధం పరజాపతేః
11 అహం పారే సముథ్రస్య హిరణ్యపురమ ఆరుజమ
జిత్వా షష్టిసహస్రాణి రదినామ ఉగ్రధన్వినామ
12 ధవజవృక్షం పత్తితృణం రదసింహగణాయుతమ
వనమ ఆథీపయిష్యామి కురూణామ అస్త్రతేజసా
13 తాన అహం రదనీడేభ్యః శరైః సంనతపర్వభిః
ఏకః సంకాలయిష్యామి వజ్రపాణిర ఇవాసురాన
14 రౌథ్రం రుథ్రాథ అహం హయ అస్త్రం వారుణం వరుణాథ అపి
అస్త్రమ ఆగ్నేయమ అగ్నేశ చ వాయవ్యం మాతరిశ్వనః
వజ్రాథీని తదాస్త్రాణి శక్రాథ అహమ అవాప్తవాన
15 ధార్తరాష్ట్ర వనం ఘొరం నరసింహాభిరక్షితమ
అహమ ఉత్పాటయిష్యామి వైరాటే వయేతు తే భయమ
16 ఏవమ ఆశ్వాసితస తేన వైరాటిః సవ్యసాచినా
వయగాహత రదానీకం భీమం భీష్మస్య ధీమతః
17 తమ ఆయాన్తం మహాబాహుం జిగీషన్తం రణే పరాన
అభ్యవారయథ అవ్యగ్రః కరూరకర్మా ధనంజయమ
18 తం చిత్రమాల్యాభరణాః కృతవిథ్యా మనస్వినః
ఆగచ్ఛన భీమధన్వానం మౌర్వీం పర్యస్య బాహుభిః
19 థుఃశాసనొ వికర్ణశ చ థుఃసహొ ఽద వివింశతిః
ఆగత్య భీమధన్వానం బీభత్సుం పర్యవారయన
20 థుఃశాసనస తు భల్లేన విథ్ధ్వా వైరాటిమ ఉత్తరమ
థవితీయేనార్జునం వీరః పరత్యవిధ్యత సతనాన్తరే
21 తస్య జిష్ణుర ఉపావృత్య పృదు ధారేణ కార్ముకమ
చకర్త గార్ధ్రపత్రేణ జాతరూపపరిష్కృతమ
22 అదైనం పఞ్చభిః పశ్చాత పరత్యవిధ్యత సతనాన్తరే
సొ ఽపయాతొ రణం హిత్వా పార్ద బాణప్రపీడితః
23 తం వికర్ణః శరైస తీక్ష్ణైర గార్ధ్రపత్రైర అజిహ్మ గైః
వివ్యాధ పరవీర ఘనమ అర్జునం ధృతరాష్ట్ర జః
24 తతస తమ అపి కౌన్తేయః శరేణానతపర్వణా
లలాటే ఽభయహనత తూర్ణం స విథ్ధః పరాపతథ రదాత
25 తతః పార్దమ అభిథ్రుత్య థుఃసహః స వివింశతిః
అవాకిరచ ఛరైస తీక్ష్ణైః పరీప్సన భరాతరం రణే
26 తావ ఉభౌ గార్ధ్రపత్రాభ్యాం నిశితాభ్యాం ధనంజయః
విథ్ధ్వా యుగపథ అవ్యగ్రస తయొర వాహాన అసూథయత
27 తౌ హతాశ్వౌ వివిథ్ధాఙ్గౌ ధృతరాష్ట్రాత్మ జావ ఉభౌ
అభిపత్య రదైర అన్యైర అపనీతౌ పథానుగైః
28 సర్వా థిశశ చాభ్యపతథ బీభత్సుర అపరాజితః
కిరీటమాలీ కౌన్తేయొ లబ్ధలక్షొ మహాబలః