విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
కర్ణ యత తే సభామధ్యే బహు వాచా వికత్దితమ
న మే యుధి సమొ ఽసతీతి తథ ఇథం పరత్యుపస్దితమ
2 అవొచః పరుషా వాచొ ధర్మమ ఉత్సృజ్య కేవలమ
ఇథం తు థుష్కరం మన్యే యథ ఇథం తే చికీర్షితమ
3 యత తవయా కదితం పూర్వం మామ అనాసాథ్య కిం చన
తథ అథ్య కురు రాధేయ కురుమధ్యే మయా సహ
4 యత సభాయాం సమ పాఞ్చాలీం లిశ్యమానాం థురాత్మభిః
థృష్టవాన అసి తస్యాథ్య ఫలమ ఆప్నుహి కేవలమ
5 ధర్మపాశనిబథ్ధేన యన మయా మర్షితం పురా
తస్య రాధేయ కొపస్య విజయం పశ్య మే మృధే
6 ఏహి కర్ణ మయా సార్ధం పరతిపథ్యస్వ సాగరమ
పరేక్షకాః కురవః సర్వే భవన్తు సహ సైనికాః
7 [కర్ణ]
బరవీషి వాచా యత పార్ద కర్మణా తత సమాచర
అతిశేతే హి వై వాచం కర్మేతి పరదితం భువి
8 యత తవయా మర్షితం పూర్వం తథ అశక్తేన మర్షితమ
ఇతి గృహ్ణామి తత పార్ద తవ థృష్ట్వాపరాక్రమమ
9 ధర్మపాశనిబథ్ధేన యథి తే మర్షితం పురా
తదైవ బథ్ధమ ఆత్మానమ అబథ్ధమ ఇవ మన్యసే
10 యథి తావథ వనేవాసా యదొక్తశ చరితస తవయా
తత తవం ధర్మార్దవిత కలిష్టః సమయం భేత్తుమ ఇచ్ఛసి
11 యథి శక్రః సవయం పార్ద యుధ్యతే తవ కారణాత
తదాపి న వయదా కా చిన మమ సయాథ విక్రమిష్యతః
12 అయం కౌన్తేయ కామస తే నచిరాత సముపస్దితః
యొత్స్యసే తవం మయా సార్ధమ అథ్య థరక్ష్యసి మే బలమ
13 [అర్జ]
ఇథానీమ ఏవ తావత తవమ అపయాతొ రణాన మమ
తేన జీవసి రాధేయనిహతస తవ అనుజస తవ
14 భరాతరం ఘాతయిత్వా చ తయక్త్వా రణశిరశ చ కః
తవథన్యః పురుషః సత్సు బరూయాథ ఏవం వయవస్దితః
15 [వై]
ఇతి కర్ణం బరువన్న ఏవ బీభత్సుర అపరాజితః
అభ్యయాథ విసృజన బాణాన కాయావరణ భేథినః
16 పరతిజగ్రాహ తాన కర్ణః శరాన అగ్నిశిఖొపమాన
శరవర్షేణ మహతా వర్షమాణ ఇవామ్బుథః
17 ఉత్పేతుః శరజాలాని ఘొరరూపాణి సర్వశః
అవిధ్యథ అశ్వాన బాహొశ చ హస్తావాపం పృదక పృదక
18 సొ ఽమృష్యమాణః కర్ణస్య నిషఙ్గస్యావలమ్బనమ
చిచ్ఛేథ నిశితాగ్రేణ శరేణ నతపర్వణా
19 ఉపాసఙ్గాథ ఉపాథాయ కర్ణొ బాణాన అదాపరాన
వివ్యాధ పాణ్డవం హస్తే తస్య ముష్టిర అశీర్యత
20 తతః పార్దొ మహాబాహుః కర్ణస్య ధనుర అచ్ఛినత
స శక్తిం పరాహిణొత తస్మై తాం పార్దొ వయధమచ ఛరైః
21 తతొ ఽభిపేతుర బహవొ రాధేయస్య పథానుగాః
తాంశ చ గాణ్డీవనిర్ముక్తైః పరాహిణొథ యమసాథనమ
22 తతొ ఽసయాశ్వాఞ శరైస తీక్ష్ణైర బీభత్సుర భారసాధనైః
ఆ కర్ణ ముక్తైర అభ్యఘ్నంస తే హతాః పరాపతన భువి
23 అదాపరేణ బాణేన జవలితేన మహాభుజః
వివ్యాధ కర్ణం కౌన్తేయస తీక్ష్ణేనొరసి వీర్యవాన
24 తస్య భిత్త్వా తనుత్రాణం కాయమ అభ్యపతచ ఛిరః
తతః స తమసావిష్టొ న సమ కిం చిత పరజజ్ఞివాన
25 స గాఢవేథనొ హిత్వా రణం పరాయాథ ఉథఙ్ముఖః
తతొ ఽరజున ఉపాక్రొశథ ఉత్తరశ చ మహారదః