విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తం పార్దః పరతిజగ్రాహ వాయువేగమ ఇవొథ్ధతమ
శరజాలేన మహతా వర్షమాణమ ఇవామ్బుథమ
2 తయొర థేవాసురసమః సంనిపాతొ మహాన అభూత
కిరతొః శరజాలాని వృత్రవాసవయొర ఇవ
3 న సమ సూర్యస తథా భాతి న చ వాతి సమీరణః
శరగాఢే కృతే వయొమ్ని ఛాయా భూతే సమన్తతః
4 మహాంశ చట చటా శబ్థొ యొధయొర హన్యమానయొః
థహ్యతామ ఇవ వేణూనామ ఆసీత పరపురంజయ
5 హయాన అస్యార్జునః సర్వాన కృతవాన అల్పజీవితాన
స రాజన అన పరజానాతి థిశం కాం చన మొహితః
6 తతొ థరౌణిర మహావీర్యః పార్దస్య విచరిష్యతః
వివరం సూక్ష్మమ ఆలొక్య జయాం చిచ్ఛేథ కషురేణ హ
తథ అస్యాపూజయన థేవాః కర్మ థృష్ట్వాతి మానుషమ
7 తతొ థరౌణిర ధనూంష్య అష్టౌ వయపక్రమ్య నరర్షభమ
పునర అభ్యాహనత పార్దం హృథయే కఙ్కపత్రిభిః
8 తతః పార్దొ మహాబాహుః పరహస్య సవనవత తథా
యొజయామ ఆస నవయా మౌర్వ్యా గాణ్డీవమ ఓజసా
9 తతొ ఽరధచన్థ్రమ ఆవృత్య తేన పార్దః సమాగమత
వారణేనేవ మత్తేన మత్తొ వారణయూదపః
10 తతః పరవవృతే యుథ్ధం పృదివ్యామ ఏకవీరయొః
రణమధ్యే థవయొర ఏవ సుమహల లొమహర్షణమ
11 తౌ వీరౌ కురవః సర్వే థథృశుర విస్మయాన్వితాః
యుధ్యమానౌ మహాత్మానౌ యూదపావ ఇవ సంగతౌ
12 తౌ సమాజఘ్నతుర వీరావ అన్యొన్యం పురుషర్షభౌ
శరైర ఆశీవిశాకారైర జవలథ భిర ఇవ పన్నగైః
13 అక్షయ్యావ ఇషుధీ థివ్యౌ పాణ్డవస్య మహాత్మనః
తేన పార్దొ రణే శూరస తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
14 అశ్వత్దామ్నః పునర బాణాః కషిప్రమ అభ్యస్యతొ రణే
జగ్ముః పరిక్షయం శీఘ్రమ అభూత తేనాధికొ ఽరజునః
15 తతః కర్ణొ మహచ చాపం వికృష్యాభ్యధికం రుషా
అవాక్షిపత తతః శబ్థొ హాహాకారొ మహాన అభూత
16 తత్ర చక్షుర థధే పార్దొ యత్ర విస్పార్యతే ధనుః
థథర్శ తత్ర రాధేయం తస్య కొపొ ఽతయవీవృధత
17 సరొషవశమ ఆపన్నః కర్ణమ ఏవ జిఘాంసయా
అవైక్షత వివృత్తాభ్యాం నేత్రాభ్యాం కురుపుంగవః
18 తదా తు విముఖే పార్దే థరొణపుత్రస్య సాయకాన
తవరితాః పురుషా రాజన్న ఉపాజహ్రుః సహస్రశః
19 ఉత్సృజ్య చ మహాబాహుర థరొణపుత్రం ధనంజయః
అభిథుథ్రావ సహసా కర్ణమ ఏవ సపత్నజిత
20 తమ అభిథ్రుత్య కౌన్తేయః కరొధసంరక్తలొచనః
కామయన థవైరదే యుథ్ధమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత