విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ విజిత్య సంగ్రామే కురూన గొవృషభేక్షణః
సమానయామ ఆస తథా విరాటస్య ధనం మహత
2 గతేషు చ పరభగ్నేషు ధార్తరాష్ట్రేషు సర్వశః
వనాన నిష్క్రమ్య గహనాథ బహవః కురు సైనికాః
3 భయాత సంత్రస్తమనసః సమాజగ్ముస తతస తతః
ముక్తకేశా వయథృశ్యన్త సదితాః పరాఞ్జలయస తథా
4 కషుత్పిపాసాపరిశ్రాన్తా విథేశ సదా విచేతసః
ఊచుః పరణమ్య సంభ్రాన్తాః పార్ద కిం కరవామ అతే
5 [అర్జ]
సవస్తి వరజత భథ్రం వొ న భేతవ్యం కదం చన
నాహమ ఆర్తాఞ జిఘాంసామి భృశమ ఆశ్వాసయామి వః
6 [వై]
తస్య తామ అభయాం వాచం శరుత్వా యొధాః సమాగతాః
ఆయుః కీర్తియశొ థాభిస తమ ఆశిర భిర అనన్థయన
7 తతొ నివృత్తాః కురవః పరభగ్నా వశమ ఆస్దితాః
పన్దానమ ఉపసంగమ్య ఫల్గునొ వాక్యమ అబ్రవీత
8 రాజపుత్ర పరత్యవేక్ష సమానీతాని సర్వశః
గొకులాని మహాబాహొ వీర గొపాలకైః సహ
9 తతొ ఽహరాహ్ణే యాస్యామొ విరాటనగరం పరతి
ఆశ్వాస్య పాయయిత్వా చ పరిప్లావ్య చ వాజినః
10 గచ్ఛన్తు తవరితాశ చైవ గొపాలాః పరేషితాస తవయా
నగరే పరియమ ఆఖ్యాతుం ఘొషయన్తు చ తే జయమ
11 [వై]
ఉత్తరస తవరమాణొ ఽద థూతాన ఆజ్ఞాపయత తతః
వచనాథ అర్జునస్యైవ ఆచక్షధ్వం జయం మమ