విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏతస్మిన్న అన్తరే తత్ర మహావీర్యపరాక్రమః
ఆజగామ మహాసత్త్వః కృపః శస్త్రభృతాం వరః
అర్జునం పరతి సంయొథ్ధుం యుథ్ధార్దీ స మహారదః
2 తౌ రదౌ సూర్యసంకాశౌ యొత్స్యమానౌ మహాబలౌ
శారథావ ఇవ జీమూతౌ వయరొచేతాం వయవస్దితౌ
3 పార్దొ ఽపి విశ్రుతం లొకే గాణ్డీవం పరమాయుధమ
వికృష్య చిక్షేప బహూన నారాచాన మర్మభేథినః
4 తాన అప్రాప్తాఞ శితైర బాణైర నారాచాన రక్తభొజనాన
కృపశ చిచ్ఛేథ పార్దస్య శతశొ ఽద సహస్రశః
5 తతః పార్దశ చ సంక్రుథ్ధశ చిత్రాన మార్గాన పరథర్శయన
థిశః సంఛాథయన బాణైః పరథిశశ చ మహారదః
6 ఏకఛాయమ ఇవాకాశం పరకుర్వన సర్వతః పరభుః
పరధాథయథ అమేయాత్మా పార్దః శరశతైః కృపమ
7 స శరైర అర్పితః కరుథ్ధః శితైర అగ్నిశిఖొపమైః
తూర్ణం శరసహస్రేణ పార్దమ అప్రతిమౌజసమ
అర్పయిత్వా మహాత్మానం ననాథ సమరే కృపః
8 తతః కనకపుఙ్ఖాగ్రైర వీరః సంనతపర్వభిః
తవరన గాణ్డీవనిర్ముక్తైర అర్జునస తస్య వాజినః
చతుర్భిశ చతురస తీక్ష్ణైర అవిధ్యత పరమేషుభిః
9 తే హయా నిశితైర విథ్ధా జవలథ భిర ఇవ పన్నగైః
ఉత్పేతుః సహసా సర్వే కృపః సదానాథ అదాచ్యవత
10 చయుతం తు గౌతమం సదానాత సమీక్ష్య కురునన్థనః
నావిధ్యత పరవీరఘ్నొ రక్షమాణొ ఽసయ గౌరవమ
11 స తు లబ్ధ్వా పునః సదానం గౌతమః సవ్యసాచినమ
వివ్యాధ థశభిర బాణైస తవరితః కఙ్కపత్రిభిః
12 తతః పార్దొ ధనుస తస్య భల్లేన నిశితేన చ
చిచ్ఛేథైకేన భూయశ చ హస్తాచ చాపమ అదాహరత
13 అదాస్య కవచం బాణైర నిశితైర మర్మభేథిభిః
వయధమన న చ పార్దొ ఽసయ శరీరమ అవపీడయత
14 తస్య నిర్ముచ్యమానస్య కవచాత కాయ ఆబభౌ
సమయే ముచ్యమానస్య సర్పస్యేవ తనుర యదా
15 ఛిన్నే ధనుషి పార్దేన సొ ఽనయథ ఆథాయ కార్ముకమ
చకార గౌతమః సజ్యం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
16 స తథ అప్య అస్య కౌన్తేయశ చిచ్ఛేథ నతపర్వణా
ఏవమ అన్యాని చాపాని బహూని కృతహస్తవత
శారథ్వతస్య చిచ్ఛేథ పాణ్డవః పరవీహ్ర హా
17 స ఛిన్నధనుర ఆథాయ అద శక్తిం పరతాపవాన
పరాహిణొత పాణ్డుపుత్రాయ పరథీప్తామ అశనీమ ఇవ
18 తామ అర్జునస తథాయాన్తీం శక్తిం హేమవిభూషితామ
వియథ గతాం మహొల్కాభం చిచ్ఛేథ థశభిః శరైః
సాపతథ థశధా ఛిన్నా భూమౌ పార్దేన ధీమతా
19 యుగమధ్యే తు భల్లైస తు తతః స సధనుః కృపః
తమ ఆశు నిశితైః పార్దం బిభేథ థశభిః శరైః
20 తతః పార్దొ మహాతేజా విశిఖాన అగ్నితేజసః
చిక్షేప సమరే కరుథ్ధస తరయొథశ శిలాశితాన
21 అదాస్య యుగమ ఏకేన చతుర్భిశ చతురొ హయాన
షష్ఠేన చ శిరః కాయాచ ఛరేణ రదసారదేః
22 తరిభిస తరివేణుం సమరే థవాభ్యామ అక్షౌ మహాబలః
థవాథశేన తు భల్లేన చకర్తాస్య ధవజం తదా
23 తతొ వర్జ నికాశేన ఫల్గునః పరహసన్న ఇవ
తరయొథశేనేన్థ్రసమః కృపం వక్షస్య అతాడయత
24 స ఛిన్నధన్వా విరదొ హతాశ్వొ హతసారదిః
గథాపాణిర అవప్లుత్య తూర్ణం చిక్షేప తాం గథామ
25 సా తు ముక్తా గథా గుర్వీ కృపేణ సుపరిష్కృతా
అర్జునేన శరైర నున్నా పరతి మార్గమ అదాగమత
26 తతొ యొధాః పరీప్సన్తః శారథ్వతమ అమర్షణమ
సర్వతః సమరే పార్దం శరవర్షైర అవాకిరన
27 తతొ విరాటస్య సుతః సవ్యమ ఆవృత్య వాజినః
యమకం మణ్డలం కృత్వా తాన యొధాన పరత్యవారయత
28 తతః కృపమ ఉపాథాయ విరదం తే నరర్షభాః
అజాజహ్రుర మహావేగాః కున్తీపుత్రాథ ధనంజయాత