విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తాన్య అనీకాన్య అథృశ్యన్త కురూణామ ఉగ్రధన్వినామ
సంసర్పన్తొ యదా మేఘా ఘర్మాన్తే మన్థమారుతాః
2 అభ్యాశే వాజినస తస్దుః సమారూఢాః పరహారిభిః
భీమరూపాశ చ మాతఙ్గాస తొమరాఙ్కుశచొథితాః
3 తతః శక్రః సురగణైః సమారుహ్య సుథర్శనమ
సహొపాయాత తథా రాజన విశ్వాశ్వి మరుతాం గణైః
4 తథ థేవ యక్షగన్ధర్వమహొరగసమాకులమ
శుశుభే ఽభరవినిర్ముక్తం గరహైర ఇవ నభస్తలమ
5 అస్త్రాణాం చ బలం తేషాం మానుషేషు పరయుజ్యతామ
తచ చ ఘొరం మహథ యుథ్ధం భీష్మార్జునసమాగమే
6 శతం శతసహస్రాణామ యత్ర సదూణా హిరణ్మయాః
మణిరత్నమయాశ చాన్యాః పరాసాథమ ఉపధారయన
7 తత్ర కామగమం థివ్యం సర్వరత్నవిభూషితమ
విమానం థేవరాజస్య శుశుభే ఖేచరం తథా
8 తత్ర థేవాస తరయస తరింశత తిష్ఠన్తి సహ వాసవాః
గన్ధర్వా రాక్షసాః సర్పాః పితరశ చ మహర్షిభిః
9 తదా రాజా వసు మనా బలాక్షః సుప్రతర్థనః
అష్టకశ చ శిబిశ చైవ యయాతిర నహుషొ గయః
10 మనుః కషేపొ రఘుర భానుః కృశాశ్వః సగరః శలః
విమానే థేవరాజస్య సమథృశ్యన్త సుప్రభాః
11 అగ్నేర ఈశస్య సొమస్య వరుణస్య పరజాపతేః
తదా ధాతుర విధాతుశ చ కుబేరస్య యమస్య చ
12 అలమ్బుసొగ్రసేనస్య గర్ధర్వస్య చ తుమ్బురొః
యదాభాగం యదొథ్థేశం విమానాని చకాశిరే
13 సర్వథేవ నికాయాశ చ సిథ్ధాశ చ పరమర్షయః
అర్జునస్య కరూణాం చ థరష్టుం యుథ్ధమ ఉపాగతాః
14 థివ్యానాం తత్ర మాల్యానాం గన్ధః పుణ్యొ ఽద సర్వశః
పరససార వసన్తాగ్రే వనానామ ఇవ పుష్పితామ
15 రక్తారక్తాని థేవానాం సమథృశ్యన్త తిష్ఠతామ
ఆతపత్రాణి వాసాంసి సరజశ చ వయజనాని చ
16 ఉపశామ్యథ రజొ భౌమం సర్వం వయాప్తం మరీచిభిః
థివ్యాన గన్ధాన ఉపాథాయ వాయుర యొధాన అసేవత
17 పరభాసితమ ఇవాకాశం చిత్రరూపమ అలం కృతమ
సంపతథ భిః సదితైశ చైవ నానారత్నావభాసితైః
విమానైర వివిధైశ చిత్రైర ఉపానీతైః సురొత్తమైః