విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఉత్తరం సారదిం కృత్వా శమీం కృత్వా పరథక్షిణమ
ఆయుధం సర్వమ ఆథాయ తతః పరాయాథ ధనంజయః
2 ధవజం సింహం రదాత తస్మాథ అపనీయ మహారదః
పరణిధాయ శమీ మూలే పరాయాథ ఉత్తరసారదిః
3 థైవీం మాయాం రదే యుక్త్వా విహితాం విశ్వకర్మణా
కాఞ్చనం సింహలాఙ్గూలం ధవజం వానరలక్షణమ
4 మనసా చిన్తయామ ఆస పరసాథం పావకస్య చ
స చ తచ చిన్తితం జఞాత్వా ధవజే భూతాన్య అచొథయత
5 స పతాకం విచిత్రాఙ్గం సొపాసఙ్గం మహారదః
రదమ ఆస్దాయ బీభత్సుః కౌన్తేయః శవేతవాహనః
6 బధాసిః స తనుత్రాణః పరగృహీతశరాసనః
తతః పరాయాథ ఉథీచీం స కపిప్రవర కేతనః
7 సవనవన్తం మహాశఙ్ఖం బలవాన అరిమర్థనః
పరాధమథ బలమ ఆస్దాయ థవిషతాం లొమహర్షణమ
8 తత తే జవనా ధుర్యా జానుభ్యామ అగమన మహీమ
ఉత్తరశ చాపి సంత్రస్తొ రదొపస్ద ఉపావిశత
9 సంస్దాప్య చాశ్వాన కౌన్తేయః సముథ్యమ్య చ రశ్మిభిః
ఉత్తరం చ పరిష్వజ్య సమాశ్వాసయథ అర్జునః
10 మా భైస తవం రాజపుత్రాగ్ర్య కషత్రియొ ఽసి పరంతప
కదం పురుషశార్థూల శత్రుమధ్యే విషీథసి
11 శరుతాస తే శఙ్ఖశబ్థాశ చ భేరీశబ్థాశ చ పుష్కలాః
కుఞ్జరాణాం చ నథతాం వయూఢానీకేషు తిష్ఠతామ
12 స తవం కదమ ఇహానేన శఙ్ఖశబ్థేన భీషితః
విషణ్ణరూపొ విత్రస్తః పురుషః పరాకృతొ యదా
13 [ఉత్తర]
శరుతా మే శఙ్ఖశబ్థాశ చ భేరీశబ్థాశ చ పుష్కలాః
కుఞ్జరాణాం చ నినథా వయూఢానీకేషు తిష్ఠతామ
14 నైవంవిధః శఙ్ఖశబ్థః పురా జాతు మయా శరుతః
ధవజస్య చాపి రూపం మే థృష్టపూర్వం న హీథృశమ
ధనుర అశ చైవ నిర్ఘొషః శరుతపూర్వొ న మే కవ చిత
15 అస్య శఙ్ఖస్య శబ్థేన ధనుషొ నిస్వనేన చ
రదస్య చ నినాథేన మనొ ముహ్యతి మే భృశమ
16 వయాకులాశ చ థిశః సర్వా హృథయం వయదతీవ మే
ధవజేన పిహితాః సర్వా థిశొ న పరతిభాన్తి మే
గాణ్డీవస్య చ శబ్థేన కౌణౌ మే బధిరీ కృతౌ
17 [అర్జ]
ఏకాన్తే రదమ ఆస్దాయ పథ్భ్యాం తవమ అవపీడయ
థృఢం చ రశ్మీన సంయచ్ఛ శఙ్ఖం ధమాస్యామ్య అహం పునః
18 [వై]
తస్య శఙ్ఖస్య శబ్థేన రదనేమి సవనేన చ
గాణ్డీవస్య చ ఘొషేణ పృదివీసమకమ్పత
19 [థరొణ]
యదా రదస్య నిర్ఘొషొ యదా శఙ్ఖ ఉథీర్యతే
కమ్పతే చ యదా భూమిర నైషొ ఽనయః సవ్యసాచినః
20 శస్త్రాణి న పరకాశన్తే న పరహృష్యన్తి వాజినః
అగ్నయశ చ న భాసన్తే సమిథ్ధాస తన న శొభనమ
21 పరత్య ఆథిత్యం చ నః సర్వే మృగా ఘొరప్రవాథినః
ధవజేషు చ నిలీయన్తే వాయసాస తన న శొభనమ
శకునాశ చాపసవ్యా నొ వేథయన్తి మహథ భయమ
22 గొమాయుర ఏష సేనాయా రువన మధ్యే ఽనుధావతి
అనాహతశ చ నిష్క్రాన్తొ మహథ వేథయతే భయమ
భవతాం రొమకూపాణి పరహృష్టాన్య ఉపలక్షయే
23 పరాభూతా చ వః సేనా న కశ చిథ యొథ్ధుమ ఇచ్ఛతి
వివర్ణముఖ భూయిష్ఠాః సర్వే యొఘా విచేతసః
గాః సంప్రస్దాప్య తిష్ఠామొ వయూఢానీకాః పరహారిణః