విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అద థుర్యొధనొ రాజా సమరే భీష్మమ అబ్రవీత
థరొణం చ రదశార్థూలం కృక్పం చ సుమహారదమ
2 ఉక్తొ ఽయమ అర్ద ఆచార్యొ మయా కర్ణేన చాసకృత
పునర ఏవ చ వక్ష్యామి న హి తృప్యామి తం బరువన
3 పరాజితైర హి వస్తవ్యం తైశ చ థవాథశ వత్సరాన
వనే జనపథే ఽజఞాతైర ఏష ఏవ పణొ హి నః
4 తేషాం న తావన నిర్వృత్తం వర్తతే తు తరయొథశమ
అజ్ఞాతవాసం బీభత్సుర అదాస్మాభిః సమాగతః
5 అనివృత్తే తు నిర్వాసే యథి బీభత్సుర ఆగతః
పునర థవాథశ వర్షాణి వనే వత్స్యన్తి పాణ్డవాః
6 లొభాథ వా తే న జానీయుర అస్మాన వా మొహ ఆవిశత
హీనాతిరిక్తమ ఏతేషాం భీష్మొ వేథితుమ అర్హతి
7 అర్దానాం తు పునర థవైధే నిత్యం భవతి సంశయః
అన్యదా చిన్తితొ హయ అర్దః పునర భవతి చాన్యదా
8 ఉత్తరం మార్గమాణానాం మత్స్యసేనాం యుయుత్సతామ
యథి బీభత్సుర ఆయాతస తేషాం కః సయాత పరాఙ్ముఖః
9 తరిగర్తానాం వయం హేతొర మత్స్యాన యొథ్ధుమ ఇహాగతాః
మత్స్యానాం విప్రకారాంస తే బహూన అస్మాన అకీర్తయన
10 తేషాం భయాభిపన్నానాం తథ అస్మాభిః పరతిశ్రుతమ
పరదమం తైర గరహీతవ్యం మత్స్యానాం గొధనం మహత
11 సప్తమీమ అపరాహ్ణే వై తదా నస తైః సమాహితమ
అష్టమ్యాం పునర అస్మాభిర ఆథిత్యస్యొథయం పరతి
12 తే వా గావొ న పశ్యన్తి యథి వ సయుః పరాజితాః
అస్మాన వాప్య అతిసంధాయ కుర్యుర మత్స్యేన సంగతమ
13 అద వా తాన ఉపాయాతొ మత్స్యొ జానపథైః సహ
సర్వయా సేనయా సార్ధమ అస్మాన యొథ్ధుమ ఉపాగతః
14 తేషామ ఏవ మహావీర్యః కశ చిథ ఏవ పురఃసరః
అస్మాఞ జేతుమ ఇహాయాతొ మత్స్యొ వాపి సవయం భవేత
15 యథ్య ఏష రాజా మత్స్యానాం యథి బీభత్సుర ఆగతః
సర్వైర యొథ్ధవ్యమ అస్మాభిర ఇతి నః సమయః కృతః
16 అద కస్మాత సదితా హయ ఏతే రదేషు రదసత్తమాః
భీష్మొ థరొణః కృపశ చైవ వికర్ణొ థరౌణిర ఏవ చ
17 సంభ్రాన్తమనసః సర్వే కాలే హయ అస్మిన మహారదాః
నాన్యత్ర యుథ్ధాచ ఛరేయొ ఽసతి తదాత్మా పరణిధీయతామ
18 ఆచ్ఛిన్నే గొధనే ఽసమాకమ అపి థేవేన వర్జిణా
యమేన వాపి సంగ్రామే కొ హాస్తినపురం వరజేత
19 శరైర అభిప్రణున్నానాం భగ్నానాం గహనే వనే
కొ హి జీవేత పథాతీనాం భవేథ అశ్వేషు సంశయః
ఆచార్యం పృష్ఠతః కృత్వా తదా నీతిర విధీయతామ
20 జానాతి హి మతం తేషామ అతస తరాసయతీవ నః
అర్జునేనాస్య సంప్రీతిమ అధికామ ఉపలక్షయే
21 తదా హి థృష్ట్వా బీభత్సుమ ఉపాయాన్తం పరశంసతి
యదా సేనా న భజ్యేత తదా నీతిర విధీయతామ
22 అథేశికా మహారణ్యే గరీష్మే శత్రువశం గతా
యదా న విభ్రమేత సేనా తదా నీతిర విధీయతామ
23 అశ్వానాం హేషితం శరుత్వా కా పరశంసా భవేత పరే
సదానే వాపి వరజన్తొ వా సథా హేషన్తి వాజినః
24 సథా చ వాయవొ వాన్తి నిత్యం వర్షతి వాసవః
సతనయిత్నొశ చ నిర్ఘొషః శరూయతే బహుశస తదా
25 కిమ అత్ర కార్యం పార్దస్య కదం వా స పరశస్యతే
అన్యత్ర కామాథ థవేషాథ వా రొషాథ వాస్మాసు కేవలాత
26 ఆచార్యా వై కారుణికాః పరాజ్ఞాశ చాపాయ థర్శినః
నైతే మహాభయే పరాప్తే సంప్రష్టవ్యాః కదం చన
27 పరాసాథేషు విచిత్రేషు గొష్ఠీష్వ ఆవసదేషు చ
కదా విచిత్రాః కుర్వాణాః పిణ్డితాస తత్ర శొభనాః
28 బహూన్య ఆశ్చర్యరూపాణి కుర్వన్తొ జనసంసథి
ఇష్వస్త్రే చారు సంధానే పణ్డితాస తత్ర శొభనాః
29 పరేషాం వివర జఞానే మనుష్యాచరితేషు చ
అన్నసంస్కార థొషేషు పణ్డితాస తత్ర శొభనాః
30 పణ్డితాన పృష్ఠతః కృత్వా పరేషాం గుణవాథినః
విధీయతాం తదా నీతిర యద వధ్యేత వై పరః
31 గావశ చైవ పరతిష్ఠన్తాం సేనాం వయూహన్తు మాచిరమ
ఆరక్షాశ చ విధీయన్తాం యత్ర యొత్స్యామహే పరాన