విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఉత్తర]
ఆస్దాయ విపులం వీర రదం సారదినా మయా
కతమం యాస్యసే ఽనీకమ ఉక్తొ యాస్యామ్య అహం తవయా
2 [అర్జ]
పరీతొ ఽసమి పురుషవ్యాఘ్ర న భయం విథ్యతే తవ
సర్వాన నుథామి తే శత్రూన రణే రణవిశారథ
3 సవస్దొ భవ మహాబుథ్ధే పశ్య మాం శత్రుభిః సహ
యుధ్యమానం విమర్థే ఽసమిన కుర్వాణం భైరవం మహత
4 ఏతాన సర్వాన ఉపాసఙ్గాన కషిప్రం బధ్నీహి మే రదే
ఏతం చాహర నిస్త్రింశం జాతరూపపరిష్కృతమ
అహం వై కురుభిర యొత్స్యామ్య అవజేష్యామి తే పశూన
5 సంకల్పపక్ష విక్షేపం బాహుప్రాకారతొరణమ
తరిథణ్డతూణ సంబాధమ అనేకధ్వజసంకులమ
6 జయా కషేపణం కరొధకృతం నేమీ నినథథున్థుభిః
నగరం తే మయా గుప్తం రదొపస్దం భవిష్యతి
7 అధిష్ఠితొ మయా సంఖ్యే రదొ గాణ్డీవధన్వనా
అజేయః శత్రుసైన్యానాం వైరాటే వయేతు తే భయమ
8 [ఉత్తర]
బిభేమి నాహమ ఏతేషాం జానామి తవాం సదిరం యుధి
కేశవేనాపి సంగ్రామే సాక్షాథ ఇన్థ్రేణ వా సమమ
9 ఇథం తు చిన్తయన్న ఏవ పరిముహ్యామి కేవలమ
నిశ్చయం చాపి థుర్మేధా న గచ్ఛామి కదం చన
10 ఏవం వీరాఙ్గరూపస్య లక్షణైర ఉచితస్య చ
కేన కర్మ విపాకేన కలీబత్వమ ఇథమ ఆగతమ
11 మన్యే తవాం కలీబ వేషేణ చరన్తం శూలపాణినమ
గన్ధర్వరాజప్రతిమం థేవం వాపి శతక్రతుమ
12 [అర్జ]
భరాతుర నియొగాజ జయేష్ఠస్య సంవత్సరమ ఇథం వరతమ
చరామి బరహ్మచర్యం వై సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
13 నాస్మి కలీబొ మహాబాహొ పరవాన ధర్మసంయుతః
సమాప్తవ్రతమ ఉత్తీర్ణం విథ్ధి మాం తవం నృపాత్మజ
14 [ఉత్తర]
పరమొ ఽనుగ్రహొ మే ఽథయ యత పరతర్కొ న మే వృదా
న హీథృశాః కలీబ రూపా భవన్తీహ నరొత్తమాః
15 సహాయవాన అస్మి రణే యుధ్యేయమ అమరైర అపి
సాధ్వసం తత పరనష్టం మే కిం కరొమి బరవీహి మే
16 అహం తే సంగ్రహీష్యామి హయాఞ శత్రురదారుజః
శిక్షితొ హయ అస్మి సారద్యే తీర్దతః పురుషర్షభ
17 థారుకొ వాసుథేవస్య యదా శక్రస్య మాతలిః
తదా మాం విథ్ధి సారద్యే శిక్షితం నరపుంగవ
18 యస్య యాతే న పశ్యన్తి భూమౌ పరాప్తం పథం పథమ
థక్షిణం యొ ధురం యుక్తః సుగ్రీవ సథృశొ హయః
19 యొ ఽయం ధురం ధుర్యవరొ వామం వహతి శొభనః
తం మన్యే మేఘపుష్పస్య జవేన సథృశం హయమ
20 యొ ఽయం కాఞ్చనసంనాహః పార్ష్ణిం వహతి శొభనః
వామం సైన్యస్య మన్యే తం జవేన బలవత్తరమ
21 యొ ఽయం వహతి తే పార్ష్ణిం థక్షిణామ అఞ్చితొథ్యతః
బలాహకాథ అపి మతః స జవే వీర్యవత్తరః
22 తవామ ఏవాయం రదొ వొఢుం సంగ్రామే ఽరహతి ధన్వినమ
తవం చేమం రదమ ఆస్దాయ యొథ్ధుమ అర్హొ మతొ మమ
23 [వై]
తతొ నిర్ముచ్య బాహుభ్యాం వలయాని స వీర్యవాన
చిత్రే థున్థుభిసంనాథే పరత్యముఞ్చత తలే శుభే
24 కృష్ణాన భఙ్గీమతః కేశాఞ శవేతేనొథ్గ్రద్య వాససా
అధిజ్యం తరసా కృత్వా గాణ్డీవం వయాక్షిపథ ధనుః
25 తస్య విక్షిప్యమాణస్య ధనుషొ ఽభూన మహాస్వనః
యదా శైలస్య మహతః శైలేనైవాభిజఘ్నుర అః
26 స నిర్ఘతాభవథ భూమిర థిక్షు వాయుర వవౌ భృశమ
భరాన్తథ్విజం ఖం తథాసీత పరకమ్పితమహాథ్రుమమ
27 తం శబ్థం కురవొ ఽజానన విస్ఫొడమ అశనేర ఇవ
యథ అర్జునొ ధనుఃశ్రేష్ఠం బాహుభ్యామ ఆక్షిపథ రదే