విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఉత్తర]
సువర్ణవికృతానీమాన్య ఆయుధాని మహాత్మనామ
రుచిరాణి పరకాశన్తే పార్దానామ ఆశు కారిణామ
2 కవ ను సవిథ అర్జునః పార్దః పౌరవ్యొ వా యుధిష్ఠిరః
నకులః సహథేవశ చ భీమసేనశ చ పాణ్డవః
3 సర్వ ఏవ మహాత్మానః సర్వామిత్ర వినాశనాః
రాజ్యమ అక్షైః పరాకీర్య న శరూయన్తే కథా చన
4 థరౌపథీ కవ చ పాఞ్చాలీ సత్రీరత్నమ ఇతి విశ్రుతా
జితాన అక్షైస తథా కృష్ణా తాన ఏవాన్వగమథ వనమ
5 [అర్జ]
అహమ అస్మ్య అర్జునః పార్దః సభాస్తారొ యుధిష్ఠిరః
బల్లవొ భీమసేనస తు పితుస తే రసపాచకః
6 అశ్వబన్ధొ ఽద నకులః సహథేవస తు గొకులే
సైరన్ధీం థరౌపథీం విథ్ధి యత్కృతే కీచకా హతాః
7 [ఉత్తర]
థశ పార్దస్య నామాని యాని పూర్వం శరుతాని మే
పరబ్రూయాస తాని యథి మే శరథ్థధ్యాం సర్వమ ఏవ తే
8 [అర్జ]
హన్త తే ఽహం సమాచక్షే థశ నామాని యాని మే
అర్జునః ఫల్గునొ జిష్ణుః కిరీటీ శవేతవాహనః
బీభత్సుర విజయః కృష్ణః సవ్యసాచీ ధనంజయః
9 [ఉత్తర]
కేనాసి విజయొ నామ కేనాసి శవేతవాహనః
కిరీటీ నామ కేనాసి సవ్యసాచీ కదం భవాన
10 అర్జునః ఫల్గునొ జిష్ణుః కృష్ణొ బీభత్సుర ఏవ చ
ధనంజయశ చ కేనాసి పరబ్రూహి మమ తత్త్వతః
శరుతా మే తస్య వీరస్య కేవలా నామ హేతవః
11 [అర్జ]
సర్వాఞ జనపథాఞ జిత్వా విత్తమ ఆచ్ఛిథ్య కేవలమ
మధ్యే ధనస్య తిష్ఠామి తేనాహుర మాం ధనంజయమ
12 అభిప్రయామి సంగ్రామే యథ అహం యుథ్ధథుర్మథా
నాజిత్వా వినివర్తామి తేన మాం విజయం విథుః
13 శవేతాః కాఞ్చనసంనాహా రదే యుజ్యన్తి మే హయాః
సంగ్రామే యుధ్యమానస్య తేనాహం శవేతవాహనః
14 ఉత్తరాభ్యాం చ పూర్వాభ్యాం ఫల్గునీభ్యామ అహం థివా
జాతొ హిమవతః పృష్ఠే తేన మాం ఫల్గునం విథుః
15 పురా శక్రేణ మే థత్తం యుధ్యతొ థానవర్షభైః
కిరీటం మూర్ధ్ని సూర్యాభం తేన మాహుః కిరీటినమ
16 న కుర్యాం కర్మ బీభత్సం యుధ్యమానః కదం చన
తేన థేవమనుష్యేషు బీభత్సుర ఇతి మాం విథుః
17 ఉభౌ మే థక్షిణౌ పాణీ గాణ్డీవస్య వికర్షణే
తేన థేవమనుష్యేషు సవ్యసాచీతి మాం విథుః
18 పృదివ్యాం చతురన్తాయాం వర్ణొ మే థుర్లభః సమః
కరొమి కర్మ శుల్కం చ తేన మామ అర్జునం విథుః
19 అహం థురాపొ థుర్ధర్షొ థమనః పాకశాసనిః
తేన థేవమనుష్యేషు జిష్ణు నామాస్మి విశ్రుతః
20 కృష్ణ ఇత్య ఏవ థశమం నామ చక్రే పితా మమ
కృష్ణావథాతస్య సతః పరియత్వాథ బాలకస్య వై
21 [వై]
తతః పార్దం స వైరాటిర అభ్యవాథయథ అన్తికాత
అహం భూమిం జయొ నామ నామ్నాహమ అపి చొత్తరః
22 థిష్ట్యా తవాం పార్ద పశ్యామి సవాగతం తే ధనంజయ
లొహితాక్ష మహాబాహొ నాగరాజకరొపమ
యథ అజ్ఞానాథ అవొచం తవాం కషన్తుమ అర్హసి తన మమ
23 యతస తవయా కృతం పూర్వం విచిత్రం కర్మ థుష్కరమ
అతొ భయం వయతీతం మే పరీతిశ చ పరమా తవయి