విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తాం శమీమ ఉపసంగమ్య పార్దొ వైరాటిమ అబ్రవీత
సుకుమారం సమాజ్ఞాతం సంగ్రామే నాతికొవిథమ
2 సమాథిష్టొ మయా కషిప్రం ధనూంష్య అవహరొత్తర
నేమాని హి తవథీయాని సొఢుం శక్యన్తి మే బలమ
3 భారం వాపి గురుం హర్తుం కుఞ్జరం వా పరమర్థితుమ
మమ వా బాహువిక్షేపం శత్రూన ఇహ విజేష్యతః
4 తస్మాథ భూమింజయారొహ శమీమ ఏతాం పలాశినీమ
అస్యాం హి పాణ్డుపుత్రాణాం ధనూంషి నిహితాన్య ఉత
5 యుదిష్ఠిరస్య భీమస్య బీభత్షొర యమయొస తదా
ధవజాః శరాశ చ శూరాణాం థివ్యాని కవచాని చ
6 అత్ర చైతన మహావీర్యం ధనుః పార్దస్య గాణ్డివమ
ఏకం శతసహస్రేణ సంమితం రాష్ట్రవర్ధనమ
7 వయాయామసహమ అత్యర్దం తృణరాజసమం మహత
సర్వాయుధమహామాత్రం శత్రుసంబాధ కారకమ
8 సువర్ణవికృతం థివ్యం శలక్ష్ణమ ఆయతమ అవ్రణమ
అలం భారం గురుం వొఢుం థారుణం చారుథర్శనమ
తాథృశాన్య ఏవ సర్వాణి బలవన్తి థృఢాని చ
9 [ఉత్తర]
అస్మిన వృక్షే కిలొథ్బథ్ధం శరీరమ ఇతి నః శరుతమ
తథ అహం రాజపుత్రః సన సపృశేయం పాణినా కదమ
10 నైవంవిధం మయా యుక్తమ ఆలబ్ధుం కషత్రయొనినా
మహతా రాజపుత్రేణ మన్త్రయజ్ఞవిథా సతా
11 సపృష్టవన్తం శరీరం మాం శవవాహమ ఇవాశుచిమ
కదం వా వయవహార్యం వై కుర్వీదాస తవం బృహన్నడే
12 [బృహన]
వయవహార్యశ చ రాజేన్థ్ర శుచిశ చైవ భవిష్యసి
ధనూంష్య ఏతాని మాం భైస తవం శరీరం నాత్ర విథ్యతే
13 థాయాథం మత్స్యరాజస్య కులే జాతం మనస్వినమ
కదం తవా నిన్థితం కర్మ కారయేయం నృపాత్మజ
14 [వై]
ఏవమ ఉక్తః స పార్దేన రదాత పరస్కన్థ్య కుణ్డలీ
ఆరురొహ శమీ వృక్షం వైరాటిర అవశస తథా
15 తమ అన్వశాసచ ఛత్రుఘ్నొ రదే తిష్ఠన ధనంజయః
పరివేష్టనమ ఏతేషాం కషిప్రం చైవ వయపానుథ
16 తదా సంనహనాన్య ఏషాం పరిముచ్య సమన్తతః
అపశ్యథ గాణ్డివం తత్ర చతుర్భిర అపరైః సహ
17 తేషాం విముచ్యమానానాం ధనుర ఆమ అర్కవర్చసామ
వినిశ్రేరుః పరభా థివ్యా గరహాణామ ఉథయేష్వ ఇవ
18 స తేషాం రూపమ ఆలొక్య భొగినామ ఇవ జృమ్భతామ
హృష్టరొమా భయొథ్విగ్నః కషణేన సమపథ్యత
19 సంస్పృశ్య తాని చాపాని భానుమన్తి బృహన్తి చ
వైరాటిర అర్జునం రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
20 [ఉత్తర]
బిన్థవొ జాతరూపస్య శతం యస్మిన నిపాతితాః
సహస్రకొటి సౌవర్ణాః కస్యైతథ ధనుర ఉత్తమమ
21 వారణా యస్య సౌవర్ణాః పృష్ఠే భాసన్తి థంశితాః
సుపార్శ్వం సుగ్రహం చైవ కస్యైతథ ధనురుత్తమమ
22 తపనీయస్య శుథ్ధస్య షష్టిర యస్యేన్థ్రగొపకాః
పృష్ఠే విభక్తాః శొభన్తే కస్యైతథ ధనుర ఉత్తమమ
23 సూర్యా యత్ర చ సౌవర్ణాస తరయొ భాసన్తి థంశితాః
తేజసా పరజ్వలన్తొ హి కస్యైతథ ధనుర ఉత్తమమ
24 శాలభా యత్ర సౌవర్ణాస తపనీయవిచిత్రితాః
సువర్ణమణిచిత్రం చ కస్యైతథ ధనుర ఉత్తమమ
25 ఇమే చ కస్య నారాచాః సహస్రా లొమవాహినః
సమన్తాత కలధౌతాగ్రా ఉపాసంగే హిరణ్మయే
26 విపాఠాః పృదవః కస్య గార్ధ్రపత్రాః శిలాశితాః
హారిథ్రవర్ణాః సునసాః పీతాః సర్వాయసాః శరాః
27 కస్యాయమ అసితావాపః పఞ్చ శార్థూలలక్షణః
వరాహకర్ణ వయామిశ్రః శరాన ధారయతే థశ
28 కస్యేమే పృదవొ థీర్ఘాః సర్వపారశవాః శరాః
శతానిసప్త తిష్ఠన్తి నారాచా రుధిరాశనాః
29 కస్యేమే శుకపత్రాభైః పూర్వైర అర్ధైః సువాససః
ఉత్తరైర ఆయసైః పీతైర హేమపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
30 కస్యాయం సాయకొ థీర్ఘః శిలీ పృష్ఠః శిలీముఖః
వైయాఘ్రకొశే నిహితొ హేమచిత్రత్సరుర మహాన
31 సుఫలశ చిత్రకొశశ చ కిఙ్కిణీ సాయకొ మహాన
కస్య హేమత్సరుర థివ్యః ఖడ్గః పరమనిర్వ్రణః
32 కస్యాయం విమలః ఖడ్గొ గవ్యే కొశే సమర్పితః
హేమత్సరుర అనాధృష్యొ నైషధ్యొ భారసాధనః
33 కస్య పాఞ్చ నఖే కొశే సాయకొ హేమవిగ్రహః
పరమాణ రూపసంపన్నః పీత ఆకాశసంనిభః
34 కస్య హేమమయే కొశే సుతప్తే పావకప్రభే
నిస్త్రింశొ ఽయం గురుః పీతః సైక్యః పరమనిర్వ్రణః
35 నిర్థిశస్వ యదాతత్త్వం మయా పృష్టా బృహన్నడే
విస్మయొ మే పరొ జాతొ థృష్ట్వా సర్వమ ఇథం మహత
36 [బృహన]
యన మాం పూర్వమ ఇహాపృచ్ఛః శత్రుసేనానిబర్హణమ
గాణ్డీవమ ఏతత పార్దస్య లొకేషు విథితం ధనుః
37 సర్వాయుధమహామాత్రం శాతకుమ్భపరిష్కృతమ
ఏతత తథ అర్జునస్యాసీథ గాణ్డీవం పరమాయుధమ
38 యత తచ ఛతసహస్రేణ సంమితం రాష్ట్రవర్ధనమ
యేన థేవాన మనుష్యాంశ చ పార్దొ విషహతే మృధే
39 థేవథానవగన్ధర్వైః పూజితం శాశ్వతీః సమాః
ఏతథ వర్షసహస్రం తు బరహ్మా పూర్వమ అధారయత
40 తతొ ఽనన్తరమ ఏవాద పరజాపతిర అధారయత
తరీణి పఞ్చశతం చైవ శక్రొ ఽశీతి చ పఞ్చ చ
41 సొమః పఞ్చశతం రాజా తదైవ వరుణః శతమ
పార్దః పఞ్చ చ షష్టిం చ వర్షాణి శవేతవాహనః
42 మహావీర్యం మహథ థివ్యమ ఏతత తథ ధనుర ఉత్తమమ
పూజితం సురమర్త్యేషు బిభర్తి పరమం వపుః
43 సుపార్శ్వం భీమసేనస్య జాతరూపగ్రహం ధనుః
యేన పార్దొ ఽజయత కృత్స్నాం థిశం పరాచీం పరంతపః
44 ఇన్థ్రగొపక చిత్రం చ యథ ఏతచ చారు విగ్రహమ
రాజ్ఞొ యుధిష్ఠిరస్యైతథ వైరాతే ధనుర ఉత్తమమ
45 సూర్యా యస్మింస తు సౌవర్ణాః పరభాసన్తే పరభాసినః
తేజసా పరజ్వలన్తొ వై నకులస్యైతథ ఆయుధమ
46 శలభా యత్ర సౌవర్ణాస తపనీయవిచిత్రితాః
ఏతన మాథ్రీ సుతస్యాపి సహథేవస్య కార్ముకమ
47 యే తవ ఇమే కషుర సంకాశాః సహస్రా లొమవాహినః
ఏతార్జునస్య వైరాతే శరాః సర్పవిషొపమాః
48 ఏతే జవలన్తః సంగ్రామే తేజసా శీఘ్రగామినః
భవన్తి వీరస్యాక్షయ్యా వయూహతః సమరే రిపూన
49 యే చేమే పృదవొ థీర్ఘాశ చన్థ్ర బిమ్బార్ధ థర్శనాః
ఏతే భీమస్య నిశితా రిపుక్షయకరాః శరాః
50 హారిథ్ర వర్ణా యే తవ ఏతే హేమపుఙ్ఖాః శిలాశితాః
నకులస్య కలాపొ ఽయం పఞ్చ శార్థూలలక్షణః
51 యేనాసౌ వయజయత కృత్స్నాం పరతీచీం థిశమ ఆహవే
కలాపొ హయ ఏష తస్యాసీన మాథ్రీపుత్రస్య ధీమతః
52 యే తవ ఇమే భాస్కరాకారాః సర్వపారశవాః శరాః
ఏతే చిత్రాః కరియొపేతాః సహథేవస్య ధీమతః
53 యే తవ ఇమే నిశితాః పీతాః పృదవొ థీర్ఘవాససః
హేమపుఙ్ఖాస తరిపర్వాణొ రాజ్ఞ ఏతే మహాశరాః
54 యస తవాయం సాయకొ థీర్ఘః శిలీ పృష్టః శిలీముఖః
అర్జునస్యైష సంగ్రామే గురుభారసహొ థృఢః
55 వైయాఘ్రకొశస తు మహాన భీమసేనస్య సాయకః
గురుభారసహొ విథ్యః శాత్రవాణాం భయంకరః
56 సుఫలశ చిత్రకొశశ చ హేమత్సరుర అనుత్తమః
నిస్త్రింశః కౌరవస్యైష ధర్మరాజస్య ధీమతః
57 యస తు పాఞ్చ నఖే కొశే నిహితశ చిత్రసేవనే
నలుకస్యైష నిస్త్రింశొ గురుభారసహొ థృఢః
58 యస తవ అయం విమలః ఖడ్గొ గవ్యే కొశే సమర్పితః
సహథేవస్య విథ్ధ్య ఏనం సర్వభార సహం థృఢమ