విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తం థృష్ట్వా కలీవ వేషేణ రదస్దం నరపుంగవమ
శమీమ అభిముఖం యాన్తం రదమ ఆరొప్య చొత్తరమ
2 భీష్మథ్రొణముఖాస తత్ర కురూణాం రదసత్తమాః
విత్రస్తమనసః సర్వే ధనంజయ కృతాథ భయాత
3 తాన అవేక్ష్య హతొత్సాహాన ఉత్పాతాన అపి చాథ్భుతాన
గురుః శస్త్రభృతాం శరేష్ఠొ భారథ్వాజొ ఽభయభాషత
4 చలాశ చ వాతాః సంవాన్తి రూక్షాః పరుషనిఃస్వనాః
భస్మ వర్ణప్రకాశేన తమసా సంవృతం నభః
5 రూక్షవర్ణాశ చ జలథా థృశ్యన్తే ఽథభుతథర్శనాః
నిఃసరన్తి చ కొశేభ్యః షస్త్రాణి వివిధాని చ
6 శివాశ చ వినథన్త్య ఏతా థీప్తాయాం థిశి థారుణాః
హయాశ చాశ్రూణి ముఞ్చన్తి ధవజాః కమ్పన్త్య అకమ్పితాః
7 యాథృశాన్య అత్ర రూపాణి సంథృశ్యన్తే బహూన్య అపి
యత్తా భవన్తస తిష్ఠన్తు సయాథ యుథ్ధం సముపస్దితమ
8 రక్షధ్వమ అపి చాత్మానం వయూహధ్వం వాహినీమ అపి
వైశసం చ పరతీక్షధ్వం రక్షధ్వం చాపి గొధనమ
9 ఏష వీరొ మహేష్వాసః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
ఆగతః కలీబ వేషేణ పార్దొ నాస్త్య అత్ర సంశయః
10 స ఏష పార్దొ విక్రాన్తః సవ్యసాచీ పరంతపః
నాయుథ్ధేన నివర్తేత సర్వైర అపి మరుథ్గణైః
11 కలేశితశ చ వనే శూరొ వాసవేన చ శిక్షితః
అమర్షవశమ ఆపన్నొ యొత్స్యతే నాత్ర సంశయః
12 నేహాస్య పరతియొథ్ధారమ అహం పశ్యామి కౌరవాః
మహాథేవొ ఽపి పార్దేన శరూయతే యుధి తొషితః
13 [కర్ణ]
సథా భవాన ఫల్గునస్య గుణైర అస్మాన వికత్దసే
న చార్జునః కలా పూర్ణా మమ థుర్యొధనస్య వా
14 [థుర]
యథ్య ఏష పార్దొ రాధేయ కృతం కార్యం భవేన మమ
జఞాతాః పునశ చరిష్యన్తి థవాథశాన్యాన హి వత్సరాన
15 అదైష కశ చిథ ఏవాన్యః కలీబ వేషేణ మానవః
శరైర ఏనం సునిశితైః పాతయిష్యామి భూతలే
16 [వై]
తస్మిన బరువతి తథ వాక్యం ధార్తరాష్ట్రే పరంతపే
భీష్మొ థరొణః కృపొ థరౌణిః పౌరుషం తథ అపూజయన