విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స రాజధాన్యా నిర్యాయ వైరాటిః పృదివీం జయః
పరయాహీత్య అబ్రవీత సూతం యత్ర తే కురవొ గతాః
2 సమవేతాన కురూన యావజ జిగీశూన అవజిత్య వై
గాశ చైషాం కషిప్రమ ఆథాయ పునర ఆయామి సవం పురమ
3 తతస తాంశ చొథయామ ఆస సథశ్వాన పాణ్డునన్థనః
తే హయా నరసింహేన చొథితా వాతరంహసః
ఆలిఖన్త ఇవాకాశమ ఊహుః కాఞ్చనమాలినః
4 నాతిథూరమ అదొ యాత్వా మత్స్యపుత్ర ధనంజయౌ
అవేక్షేతామ అమిత్రఘ్నౌ కురూణాం బలినాం బలమ
శమశానమ అభితొ గత్వా ఆససాథ కురూన అద
5 తథ అనీకం మహత తేషాం విబభౌ సాగరస్వనమ
సర్పమాణమ ఇవాకాశే వనం బహుల పాథపమ
6 థథృశే పార్దివొ రేణుర జనితస తేన సర్పతా
థృష్టిప్రణాశొ భూతానాం థివస్పృశ నరసత్తమ
7 తథ అనీకం మహథ థృష్ట్వా జగాశ్వరదసంకులమ
కర్ణథుర్యొధన కృపైర గుప్తం శాంతనవేన చ
8 థరొణేన చ సపుత్రేణ మహేష్వాసేన ధీమతా
హృష్టరొమా భయొథ్విగ్నః పార్దం వైరాటిర అబ్రవీత
9 నొత్సహే కురుభిర యొథ్ధుం రొమహర్షం హి పశ్య మే
బహు పరవీరమ అత్యుగ్రం థేవైర అపి థురాసథమ
పరతియొథ్ధుం న శక్ష్యామి కురుసైన్యమ అనన్తకమ
10 నాశంసే భారతీం సేనాం పరవేష్టుం భీమకార్ముకామ
 రదనాగాశ్వకలిలాం పత్తిధ్వజసమాకులామ
 థృష్ట్వైవ హి పరాన ఆజావ ఆత్మా పరవ్యదతీవ మే
11 యత్ర థరొణశ చ భీష్మశ చ కృపః కర్ణొ వివింశతిః
 అశ్వత్దామా వికర్ణశ చ సొమథత్తొ ఽద బాహ్లికః
12 థుర్యొధనస తదా వీరొ రాజా చ రదినాం వరః
 థయుతిమన్తొ మహేష్వాసాః సర్వే యుథ్ధవిశారథాః
13 థృష్ట్వైవ హి కురూన ఏతాన వయూఢానీకాన పరహారిణః
 హృషితాని చ రొమాణీ కశ్మలం చాగతం మమ
14 [వై]
 అవియాతొ వియాతస్య మౌర్ఖ్యాథ ధూర్తస్య పశ్యతః
 పరిథేవయతే మన్థః సకాశే సవ్యసాచినః
15 తరిగర్తాన స పితా యాతః శూన్యే సంప్రణిధాయ తామ
 సర్వాం సేనామ ఉపాథాయ న మే సన్తీహ సైనికాః
16 సొ ఽహమ ఏకొ బహూన బాలః కృతాస్త్రాన అకృతశ్రమః
 పరతియొథ్ధుం న శక్యామి నివర్తస్వ బృహన నడే
17 [అర్జ]
 భయేన థీనరూపొ ఽసి థవిషతాం హర్షవర్ధనః
 న చ తావత కృతం కిం చిత పరైః కర్మ రణాజిరే
18 సవయమ ఏవ చ మామ ఆత్ద వహ మాం కౌరవాన పరతి
 సొ ఽహం తవాం తత్ర నేష్యామి యత్రైతే బహులా ధవజాః
19 మధ్యంమ ఆమిష గృధ్రాణాం కురూణామ ఆతతాయినామ
 నేష్యామి తవాం మహాబాహొ పృదివ్యామ అపి యుధ్యతామ
20 తదా సత్రీషు పరతిశ్రుత్య పౌరుషం పురుషేషు చ
 కత్దమానొ ఽభినిర్యాయ కిమర్దం న యుయుత్ససే
21 న చేథ విజిత్య గాస తాస తవం గృహాన వై పరతియాస్యసి
 పరహసిష్యన్తి వీర తవాం నరా నార్యశ చ సంగతాః
22 అహమ అప్య అత్ర సైరన్ధ్ర్యా సతుతః సారద్య కర్మణి
 న హి శక్ష్యామ్య అనిర్జిత్య గాః పరయాతుం పురం పరతి
23 సతొత్రేణ చైవ సైరన్ధ్ర్యాస తవ వాక్యేన తేన చ
 కదం న యుధ్యేయమ అహం కురూన సర్వాన సదిరొ భవ
24 [ఉత్తర]
 కామం హరన్తు మత్స్యానాం భూయాంసం కురవొ ధనమ
 పరహసన్తు చ మాం నార్యొ నరా వాపి బృహన్నడే
25 [వై]
 ఇత్య ఉక్త్వా పరాథ్రవథ భీతొ రదాత పరస్కన్థ్య కుణ్డలీ
 తయక్త్వా మానం స మన్తాత్మా విసృజ్య స శరం ధనుః
26 [బృహన]
 నైష పూర్వైః సమృతొ ధర్మః కషత్రియస్య పలాయనమ
 శరేయస తే మరణం యుథ్ధే న భీతస్య పలాయనమ
27 [వై]
 ఏవమ ఉక్త్వా తు కౌన్తేయః సొ ఽవప్లుత్య రదొత్తమాత
 తమ అన్వధావథ ధావన్తం రాజపుత్రం ధనంజయః
 థీర్ఘాం వేణీం విధున్వానః సాధు రక్తే చ వాససీ
28 విధూయ వేణీం ధావన్తమ అజానన్తొ ఽరజునం తథా
 సైనికాః పరాహసన కే చిత తదారూపమ అవేక్ష్య తమ
29 తం శీఘ్రమ అభిధావన్తం సంప్రేక్ష్య కురవొ ఽబరువన
 క ఏష వేషప్రచ్ఛన్నొ భస్మనేవ హుతాశనః
30 కిం చిథ అస్య యదా పుంసః కిం చిథ అస్య యదా సత్రియః
 సారూప్యమ అర్జునస్యేవ కలీబ రూపం బిభర్తి చ
31 తథ ఏవైతచ ఛిరొ గరీవం తౌ బాహూ పరిఘొపమౌ
 తథ్వథ ఏవాస్య విక్రాన్తం నాయమ అన్యొ ధనంజయాత
32 అమరేష్వ ఇవ థేవేన్థ్రొ మానుషేషు ధనంజయః
 ఏకః సొ ఽసమాన ఉపాయాయాథ అన్యొ లొకే ధనంజయాత
33 ఏకః పుత్రొ విరాటస్య శూన్యే సంనిహితః పురే
 స ఏష కిల నిర్యాతొ బాలభావాన న పౌరుషాత
34 సత్రేణ నూనం ఛన్నం హి చరన్తం పార్దమ అర్జునమ
 ఉత్తరః సారదిం కృత్వా నిర్యాతొ నగరాథ బహిః
35 స నొ మన్యే ధవజాన థృష్ట్వా భీత ఏష పలాయతి
 తం నూనమ ఏష ధావన్తం జిఘృక్షతి ధనంజయః
36 ఇతి సమ కురవః సర్వే విమృశన్తః పృదక పృదక
 న చ వయవసితుం కిం చిథ ఉత్తరం శక్నువన్తి తే
 ఛన్నం తదా తం సత్రేణ పాణ్డవం పరేక్ష్య భారత
37 ఉత్తరం తు పరధావన్తమ అనుథ్రుత్య ధనంజయః
 గత్వా పథశతం తూర్ణం కేశపక్షే పరామృశత
38 సొ ఽరజునేన పరామృష్టః పర్యథేవయథ ఆర్తవత
 బహులం కృపణం చైవ విరాటస్య సుతస తథా
39 శాతకుమ్భస్య శుథ్ధస్య శతం నిష్కాన థథామితే
 మణీన ఇష్టౌ చ వైడూర్యాన హేమబథ్ధాన మహాప్రభాన
40 హేమథణ్డప్రతిచ్ఛన్నం రదం యుక్తం చ సువ్రజైః
 మత్తాంశ చ థశ మాతఙ్గాన ముఞ్చ మాం తవం బృహణ్ణడే
41 [వై]
 ఏవమాథీని వాక్యాని విలపన్తమ అచేతసమ
 పరహస్య పురుషవ్యాఘ్రొ రదస్యాన్తికమ ఆనయత
42 అదైనమ అబ్రవీత పార్దొ భయార్తం నష్టచేతసమ
 యథి నొత్సహసే యొథ్ధుం శత్రుభిః శత్రుకర్శన
 ఏహి మే తవం హయాన యచ్ఛ యుధ్యమానస్య శత్రుభిః
43 పరయాహ్య ఏతథ రదానీకం మథ్బాహుబలరక్షితః
 అప్రధృష్యతమం ఘొరం గుప్తం వీరైర మహారదైః
44 మా భైస తవం రాజపుత్రాగ్ర్య కషత్రియొ ఽసి పరంతప
 అహం వై కురుభిర యొత్స్యామ్య అవజేష్యామి తే పశూన
45 పరవిశ్యైతథ రదానీకమ అప్రధృష్యం థురాసథమ
 యన్తా భూస తవం నరశ్రేష్ఠ యొత్స్యే ఽహం కురుభిః సహ
46 ఏవం బరువాణొ బీభత్సుర వైరాటిమ అపరాజితః
 సమాశ్వాస్య ముహూర్తం తమ ఉత్తరం భరతర్షభ
47 తత ఏనం విచేష్టన్తమ అకామం భయపీడితమ
 రదమ ఆరొపయామ ఆస పార్దః పరహరతాం వరః