విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
స తాం థృష్ట్వా విశాలాక్షీం రాజపుత్రీం సఖీం సఖా
పరహసన్న అబ్రవీథ రాజన కుత్రాగమనమ ఇత్య ఉత
2 తమ అబ్రవీథ రాజపుత్రీ సముపేత్య నరర్షభమ
పరణయం భావయన్తీ సమ సఖీమధ్య ఇథం వచః
3 గావొ రాష్ట్రస్య కురుభిః కాల్యన్తే నొ బృహన్నడే
తాన విజేతుం మమ భరాతా పరయాస్యతి ధనుర్ధరః
4 నచిరం చ హతస తస్య సంగ్రామే రదసారదిః
తేన నాస్తి సమః సూతొ యొ ఽసయ సారద్యమ ఆచరేత
5 తస్మై పరయతమానాయ సారద్యర్దం బృహన్నడే
ఆచచక్షే హయజ్ఞానే సైరన్ధ్రీ కౌశలం తవ
6 సా సారద్యం మమ భరాతుః కురు సాధు బృహన్నడే
పురా థూరతరం గావొ హరియన్తే కురుభిర హి నః
7 అదైతథ వచనం మే ఽథయ నియుక్తా న కరిష్యసి
పరణయాథ ఉచ్యమానా తవం పరిత్యక్ష్యామి జీవితమ
8 ఏవమ ఉక్తస తు సుశ్రొణ్యా తయా సఖ్యా పరంతపః
జగామ రాజపుత్రస్య సకాశమ అమితౌజసః
9 తం సా వరజన్తం తవరితం పరభిన్నమ ఇవ కుఞ్జరమ
అన్వగచ్ఛథ విశాలాక్షీ శిశుర గజవధూర ఇవ
10 థూరాథ ఏవ తు తం పరేక్ష్య రాజపుత్రాభ్యభాషత
తవయా సారదినా పార్దః ఖాణ్డవే ఽగనిమ అతర్పయత
11 పృదివీమ అజయత కృత్స్నాం కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
సైరన్ధ్రీ తవాం సమాచష్ట సా హి జానాతి పాణ్డవాన
12 సంయచ్ఛ మామకాన అశ్వాంస తదైవ తవం బృహన్నడా
కురుభిర యొత్స్యమానస్య గొధనాని పరీప్సతః
13 అర్జునస్య కిలాసీస తవం సారదిర థయితః పురా
తవయాజయత సహాయేన పృదివీం పాణ్డవర్షభః
14 ఏవమ ఉక్తా పరత్యువాచ రాజపుత్రం బృహన్నడా
కా శక్తిర మమ సారద్యం కర్తుం సంగ్రామమూర్ధని
15 గీతం వా యథి వా నృత్తం వాథిత్రం వా పృదగ్విధమ
తత కరిష్యామి భథ్రం తే సారద్యం తు కుతొ మయి
16 [ఉత్తర]
బృహన్నడే గాయనొ వా నర్తనొ వా పునర భవ
కషిప్రం మే రదమ ఆస్దాయ నిగృహ్ణీష్వ హయొత్తమాన
17 [వై]
స తత్ర నర్మ సంయుక్తమ అకరొత పాణ్డవొ బహు
ఉత్తరాయాః పరముఖతః సర్వం జానన్న అరింథమ
18 ఊర్ధ్వమ ఉత్క్షిప్య కవచం శరీరే పరత్యముఞ్చత
కుమార్యస తత్ర తం థృష్ట్వా పరాహసన పృదులొచనాః
19 స తు థృష్ట్వా విముహ్యన్తం సవయమ ఏవొత్తరస తతః
కవచేన మహార్హేణ సమనహ్యథ బృహన్నడామ
20 స బిభ్రత కవచం చాగ్ర్యం సవయమ అప్య అంశుమత పరభమ
ధవజం చ సింహమ ఉచ్ఛ్రిత్య సారద్యే సమకల్పయత
21 ధనూంషి చ మహార్హాణి బాణాంశ చ రుచిరాన బహూన
ఆథాయ పరయయౌ వీరః స బృహన్నడ సారదిః
22 అదొత్తరా చ కన్యాశ చ సఖ్యస తామ అబ్రువంస తథా
బృహన్నడే ఆనయేదా వాసాంసి రుచిరాణి నః
23 పాఞ్చాలి కార్యం సూక్ష్మాణి చిత్రాణి వివిధాని చ
విజిత్య సంగ్రామగతాన భీష్మథ్రొణముఖాన కురూన
24 అద తా బరువతీః కన్యాః సహితాః పాణ్డునన్థనః
పరత్యువాచ హసన పార్దొ మేఘథున్థుభి నిఃస్వనః
25 యథ్య ఉత్తరొ ఽయం సంగ్రామే విజేష్యతి మహారదాన
అదాహరిష్యే వాసాంసి థివ్యాని రుచిరాణి చ
26 ఏవమ ఉక్త్వా తు బీభత్సుస తతః పరాచొథయథ ధయాన
కురూన అభిముఖాఞ శూరొ నానా ధవజపతాకినః