విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (విరాట పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఉత్తర]
అథ్యాహమ అనుగచ్ఛేయం థృఢధన్వా గవాం పథమ
యథి మే సారదిః కశ చిథ భవేథ అశ్వేషు కొవిథః
2 తమ ఏవ నాధిగచ్ఛామి యొ మే యన్తా భవేన నరః
పశ్యధ్వం సారధిం కషిప్రం మమ యుక్తం పరయాస్యతః
3 అష్టావింశతి రాత్రం వా మాసం వా నూనమ అన్తతః
యత తథ ఆసీ మహథ యుథ్ధం తత్ర మే సారదిర హతః
4 స లభేయం యథి తవ అన్యం హర యానవిథం నరమ
తవరావాన అథ్య యాత్వాహం సముచ్ఛ్రితమహాధ్వజమ
5 విగాహ్య తత్పరానీకం గజవాజిర అదాకులమ
శస్త్రప్రతాప నిర్వీర్యాన కురూఞ జిత్వానయే పశూన
6 థుర్యొధనం శాంతనవం కర్ణం వైకర్తనం కృపమ
థరొణం చ సహ పుత్రేణ మహేష్వాసాన సమాగతాన
7 విత్రాసయిత్వా సంగ్రామే థానవాన ఇవ వజ్రభృత
అనేనైవ ముహూర్తేన పునః పరత్యానయే పశూన
8 శూన్యమ ఆసాథ్య కురవః పరయాన్త్య ఆథాయ గొధనమ
కిం ను శక్యం మయా కర్తుం యథ అహం తత్ర నాభవమ
9 పశ్యేయుర అథ్య మే వీర్యం కురవస తే సమాగతాః
కిం ను పార్దొ ఽరజునః సాక్షాథ అయమ అస్మాన పరబాధతే
10 [వై]
తస్య తథ వచనం సత్రీషు భాషతః సమ పునః పునః
నామర్షయత పాఞ్చాలీ బీభత్సొః పరికీర్తనమ
11 అదైనమ ఉపసంగమ్య సత్రీమధ్యాత సా తపస్వినీ
వరీడమానేవ శనకైర ఇథం వచనమ అబ్రవీత
12 యొ ఽసౌ బృహథ వారణాభొ యువా సుప్రియ థర్శనః
బృహన్నడేతి విఖ్యాతః పార్దస్యాసీత స సారదిః
13 ధనుష్య అనవరశ చాసీత తస్య శిష్యొ మహాత్మనః
థృష్టపూర్వొ మయా వీర చరన్త్యా పాణ్డవాన పరతి
14 యథా తత పావకొ థావమ అథహత ఖాణ్డవం మహత
అర్జునస్య తథానేన సంగృహీతా హయొత్తమాః
15 తేన సారదినా పార్దః సర్వభూతాని సర్వశః
అజయత ఖాణ్డవ పరస్దే న హి యన్తాస్తి తాథృశః
16 యేయం కుమారీ సుశ్రొణీ భగినీ తే యవీయసీ
అస్యాః స వచనం వీరకరిష్యతి న సంశయః
17 యథి వై సారదిః స సయాత కురూన సర్వాన అసంశయమ
జిత్వా గాశ చ సమాథాయ ధరువమ ఆగమనం భవేత
18 ఏవమ ఉక్తః స సైరన్ధ్యా భగినీం పరత్యభాషత
గచ్ఛ తవమ అనవథ్యాఙ్గి తామ ఆనయ బృహన్నడామ
19 సా భరాత్రా పరేషితా శీఘ్రమ అగచ్ఛన నర్తనా గృహమ
యత్రాస్తే స మహాబాహుశ ఛన్నః సత్రేణ పాణ్డవః