లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-రా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

2879 యజ్ఞానికి యేమి యత్నమంటె కత్తులూ కఠార్లూ

2880 యదార్ధానికి కేడు చుట్లెందుకు

2881 యుగాలనాటిఒ యుధిష్టరుడు

2882 యోగికి భోగికి రోగికి నిద్రలేదు

2883 రంకాడనేర్చినమ్మ బొంకాడనేరదా

2884 రంభచెక్కిలిగొట్టి రాత్నందెచ్చినట్లు

2885 రత్నాలన్నీ ఒక చోట నత్తగుల్లలన్నీ ఒక్కచోట

2886 రత్నాలుతినే పక్షికి రత్నాలు, రాళ్లు తినే పక్షికి రాళ్లు

2887 దక్షించిన వాణ్ణి భక్షించనా

2888 రత్నమురుప్పి గాజునుకోరినట్లు

రా

2889 రాగంరానివాడు రోగంలెనివాడు లేడు

2890 రాగలశని రామెశ్వరంపోయినా తప్పదు

2891 రాగానకునేను అందానకు నాఅప్ప

2892 యాచనదు:ఖ హేతువు

2893 యధాయధలందరు వెల్లువనుపోగా పుల్లాకు నాపనియేమి అన్నదట

2894 రాచపీనుగు తోడులేకుండా చావదు

2895 రాజాంకాయ పిచ్చికొండ యానున్న గార్కి సభాకంపం 2896 రాజా టెంకాయపుచ్చు కోండి మా అన్న గార్కి సభాకంపం

2897 రాజు కూతురైనా ఒకనికి ఆలే

2S98 రాజీకా సౌదా

2899 రాజుచేసిన కార్య్హాలకు రాముండుచేసిన కార్యాలకు యెన్నికలేదు

2900 రాజునకుకంటను పామునకు పంటను విషముండును

2901 రాజుననుసరించి ప్రజయుందురు

2902 రాజును జూచిన కంట మొగుణ్ణిచూస్తే మొట్ట బుద్ధి అయినది

2903 రాజుభార్య మేడయెక్కితే కుమ్మరివాని కోడలు గుడిసెయెక్కింది

2904 రాజు మెచ్చిందిమాట మొగుడు మెచ్చింది రంభ

2905 రాజు యెంతో ధర్మమంతే

2906 రాజు రాకడ లేదు త్రొవనూకుడూ లేదు

2907 రాజుల సొమ్ము రాళ్ళపాలు

2908 రాజులేని వూళ్ళు పూజలెనిగుళ్లు

2909 రాజ్యాలుచెడ్డా లక్షణాలు చెడలేదు

2910 రాటంవచ్చె బండేతీయి దారిలో

2911 రాతనార తీసినట్లు

2912 రాతికుండకు యినుపతెడ్డు

2913 రాతివిగ్రహమునకు జక్కిలించ పెట్టినట్లు

2914 రాత్రిపడ్డ గోతులో పగలుకూడా పడనా

2915 రానివానిమీద రాయి 2916 రామరాజ్యం

2917 రామాయణమంటే యేమో అనుకున్నాను గాని మనిషి బరువుందన్నాడట

2918 రామాయణమంతా విని రాముడికి సీత యేమి కావాలన్నట్లు

2919 రామునితోక

2920 రామయణం రకు, భారతం బండు, భాగవతం బొంకు

2921 రామాయణంలో పిడకల వేట్లాట

2922 రామునివంటి రాజువుంటే హనుమంతునివంటి బంటు వుంటాడు

2923 రామేశ్వరంపోతే శనేశ్వరం యెదుగుగుండా వచ్చినది

2924 రామో లక్ష్మణ మబ్రవీత్

2925 రాయడితలది చాకలిమొలది

2926 రాయిగుద్దనేల చెయ్యినొవ్వనేల

2927 రాలరువ్వ తగినవానిని పూలరువ్వరు

2928 రాళ్ళచెనికి గుంటక తోలినట్లు

2929 రాళ్ళు దొర్లించినట్లు మాట్లాడుతాడు

2930 రాష్ట్రందాగినా రంకు దాగదు

రూ

2931 రూక లేనివాడు పోకచేయడు

2982 రూపాయబిళ్ళ చంద్రబింబంలాగ చెయిజారినట్లు