లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-పే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

2359 పెరుగూవడ్లూ కలిపినట్లు

2360 పెసరకుపరుగాలి పసరమునకు నోటిగాలి ప్రమాదకరములు

పే

2361 పేగుచుట్టమా పెట్టుచుట్టమా

2362 పేడకుప్పకు దృష్టిమాత్రమా

2363 పేడలోపొదిగిన వుల్లిగడ్డ

2364 పేదల బిగువు

2365 పేదబ్రతుకు గోధుంరొట్టె అద్దుకతిన ఆవునెయ్యి మూతి కడుగ నేతిబొట్తు

2366 పేదవానికోపము పెదవికిచేటు

2367 పేనుకుక్కినా కుక్కుతాడు చెవికరచినా కరుస్తాడు

2368 పేనుకు పెత్తనంయిస్తే తలంతా తెగకొరికినది

2369 పేరంటానికివచ్చి పెండ్లికొడుకు వరుసయేమి అన్నట్లు

2370 పేగుగంగానమ్మ తాగబోతే నీళ్ళు లేవు

2371 పేరుగొప్ప వూరుదిబ్బ

2372 పేరు పల్లకీమీద కాలు నేలమీద

2373 పేరు పెనిమిటిది అనుభవం మామగారిది

2374 పేరు పెన్న మేసింది వేళ్లు నేలమోసింది