లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-పై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పై

2375 పైన పటారం లోపలలొటారం

2376 పైకము భాగవతపువారికి తిట్లు చాకలి మంగలివారికి

2377 పైనపారే పక్షి క్రిందపారే చీమ

2378 పైపెట్టుగా వర్షించిన పైరు పగవానిముఖమూచూడరారు

2379 పైరుగాలికి ప్రత్తిచెట్టు ఫలించును

2380 పైరుకుముదురు పసరమునకు లేత

2381 పైరుపెట్టక చెడిపోవడముకంటే పైరుపెట్టి చెడిపోవడం మేలు

పొ

2382 పొంగేదంతా పొయ్యిపాలు

2383 పొక్కటిరాళ్ళకు పోట్లాడినట్లు

2384 పొట్టకంకులు తిన్నవారికి వూచబియ్యం లేవు

2385 పొట్టకు పుట్టెదురిని ఆట్లకు ఆదివారం

2386 పొట్టపైరుకు పుట్టేడు నీరు

2387 పొట్టిగట్టి పొడుగులొట్టి

2388 పొట్టి పోతరాజు కొలువు

2389 పొట్టివాడికి పుట్టేడు బుద్ధులు

2390 పొట్టివానినెత్తి పొడుగువాడు కొట్టె పొడుగువాని నెత్తి దేముడు కొట్టె

2391 పొత్తులమగడు పుచ్చిచచ్చెను