లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-పె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

2319 పూస గూర్చినట్లు

2320 పూస పోగూ వుంటే బుజమెక్కవలెనా

పె

2321 పెంటమీద పంట, మంట మీద వంట

2322 పెండ్లికి పోదాం అంటే వెళ్లిపోదాం అన్నట్లు

2323 పెండ్లినాటి సౌఖ్యం లంఖణాలనాదు తలచు కొన్నట్లు

2324 పెండ్లి మర్నాడు పెండ్లికొదుకు ముఖాన పెద్దమ్మ వ్రేలాడుతుంది

2325 పెండ్లివారు వచ్చి పెరట్లో దిగినారా

2326 పెండ్లిస్ందట్లో తాళిబొట్తు కట్ట మరచినట్లు

2327 పెట్టకూస్తే పుంజు కేరుతుంది

2328 పెట్టగల బచ్చలిపాదు కొనగల కట్ట మరచినట్లు

2829 పెట్టనమ్మ పెట్టనెపెట్టదు పెట్టేముండ కేమి వచ్చినది పెద్దరోగం

2330 పెట్టితే తింటారు గాని తిట్టితే పడరు

2331 పెట్టితే పెండ్లి పెట్టకపోతే శ్రార్ధము

2332 పెట్టినమ్మకు ప్రాణహాని చెప్పినమ్మకు జన్మహాని

2333 పెట్టినమ్మకు ప్రాణహాని చెప్పినమ్మకు పుట్టనిదేసాక్షి

2334 పెట్టినవారికి తెలుసు నిక్షేపం

2335 పెట్టినదంతయు పైరగునా? కన్నదంతయు కాన్పగునా

2336 పెట్టే పోతలు లేని వట్టి కూతలేల

2337 పెట్టీపొయ్య నమ్మ కొట్టి పొమ్మన్నదట 2338 పెట్టు చుట్టము పొగుడు భాగ్యము

2339 పెట్టు పోతలు శాశ్వతములా

2340 పెద్ద బావగారు ఆడంగులతొ సమము

2341 పెద్దల మాటలు పెరుగన్నముతో సమానము

2342 పెదిమకు మించిన వళ్లు, ప్రమిదకు మించిన వత్తి

2343 పెదిమ దాటితే పెన్నదాటుతుంది

2344 పెద్దకొడుకు పెంద్లి అసుర భోజనము

2345 పెద్ద తలలేకపోతే గొర్రెతల తెచ్చుకోమన్నారు

2346 పేద్దపులి తరుముకు వచ్చినా హజారం ముందుకుపోరాదు

2347 పెద్దపులి యెదుటైనా పడవచ్చునుగాని నగిరివారి యెదుట పడరాదు

2348 పెద్దయింటి బొట్టె అయినా కావలె పెద్ద చెరవు నీరు అయినా కావలె

2349 పెద్దలకు పెట్టరా పేచీలతలపాగ

2350 పెద్దలతొవదు పితరులతో పోరు

2351 పెద్దలవుసురు పెనుబామై కరచును

2352 పెన్నదాటితే పెరుమాళ్లసేవ

2353 పెన్నరావడం వెన్నకరిగేలొపల

2354 పెన్నలోమాన్యం చెప్పెనట్లు

2355 పెరగగా పెరగగా పెదబావగారు పండుకోతయినట్లు

2356 పెరటిచెట్టు మందుకురాదు

2357 పెరుగుట విరుగుటకొరకే

2358 పెరుగుపెత్తనం చెరసును 2359 పెరుగూవడ్లూ కలిపినట్లు

2360 పెసరకుపరుగాలి పసరమునకు నోటిగాలి ప్రమాదకరములు

పే

2361 పేగుచుట్టమా పెట్టుచుట్టమా

2362 పేడకుప్పకు దృష్టిమాత్రమా

2363 పేడలోపొదిగిన వుల్లిగడ్డ

2364 పేదల బిగువు

2365 పేదబ్రతుకు గోధుంరొట్టె అద్దుకతిన ఆవునెయ్యి మూతి కడుగ నేతిబొట్తు

2366 పేదవానికోపము పెదవికిచేటు

2367 పేనుకుక్కినా కుక్కుతాడు చెవికరచినా కరుస్తాడు

2368 పేనుకు పెత్తనంయిస్తే తలంతా తెగకొరికినది

2369 పేరంటానికివచ్చి పెండ్లికొడుకు వరుసయేమి అన్నట్లు

2370 పేగుగంగానమ్మ తాగబోతే నీళ్ళు లేవు

2371 పేరుగొప్ప వూరుదిబ్బ

2372 పేరు పల్లకీమీద కాలు నేలమీద

2373 పేరు పెనిమిటిది అనుభవం మామగారిది

2374 పేరు పెన్న మేసింది వేళ్లు నేలమోసింది