లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-తో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1694 తొత్తువలెపాటుపడి దొరవలె తినవలెను

1695 తొలియేకాదశికి తొలితాటిపండు

తో

1696 తోకవడ్లుపంట యెన్నుకోత నేస్తం

1697 తోకతొక్కిన పామువలె లేచినాడు

1698 తోచీతోచనమ్మతోడుకోడలు చెల్లెలుపెళ్ళికి వెళ్లిందట

1699 తోటకూరకు కడిగిపెట్టినయెసరే చాలును

1700 తోడేటిని గొర్రెలు కాయపెట్తినట్లు

1701 తోరణములేనిపెండ్లి వీరణములేనిబాజా యుండవు

1702 తోలుతియ్యకనే తొనలు మెంగేవాడు

1703 త్రాగుటకు ముందు వ్రాతకు వెనుక

1704 తల్లినిబట్టి పిల్ల, విత్తునుబట్టి పంట

1705 తనకు తెలిసినవన్నీ తలగడ చెప్పేటట్టుంటే తగిన వాళ్లెందరో తలవంచుకోవలసి వస్తుంది

1706 తవిటికివచ్చిన చెయ్యే ధజమునకు వస్తుంది

1707 తన్నేకాలుకు రోలు అడ్డమైనట్లు

1708 తాదినతౌడులేదు వానికిఒక పందిపిల్ల

1709 తీగెకు కాయబరువా

1710 తుళ్లేయెద్దే గోనె మోసేది


1711 తెగువ దేవేంద్రపదవి

1712 తేరగుఱ్ఱము తంగేడుబరికె

1713 తొండకు వెలుగుసాక్షి 1714 తలగేటిజున్ను

1715 తనవారిని యెరగని మొఱ్ఱితెడ్డు ఉన్నదా

1716 తాడు అని యెత్తిపారవెయ్యనూ కూడదు పాము అని దాటనూ కూడదు

1717 తిట్టేనోరు కొట్టినా వూరుకుండదు

1718 తింతలు తూతింవే తూనీతానే తాత్తి తూతిక తాతకతోనా దొందుదొందె

1719 దండమయ్యా బాపనయ్యా అంటే మీతండ్రిపాత బాకీ యిచ్చి పొమ్మన్నడట

1720 దండుగకు రూపాయలు తద్దినానికి కూరలు పోగుకాకుండా పోవు

1721 దండుగ భాగవరము

1722 దంపినమ్మకు బొక్కినదే కూడు

1723 దంపుళ్ళ పాటకు దండుగ లేదు

1724 దండులోకి పోతే రెంటిలొ ఒకటి

1725 దగ్గితే నిలవనిమొక్క తుమ్మితే నిలచునా

1726 దగ్గిరకు పిలిచి దాసరీ నీకన్నులొట్టా

1727 దత్తతమీద ప్రేమా దాయాదిమీద ప్రేమా

1728 దద్తపుత్ర శోకము

1729 దమ్మిడీ గుర్రం దుమ్ము రేపినట్లు