లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-చూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చూ

1328 చూచిందిపాము కరచింది దోమ

1329 చూచిందెల్లా సుంకము సాశిందల్లా వంశము

1330 చూచిరమ్మంటే కాల్చివస్తాడు

1331 చూడగా చూడగా గుఱ్ఱం గాడిదయింది

1332 చూడచుంచెలుక గోడత్రవ్వ పందికొక్కు

1333 చూడచుట్టము మ్రొక్క దైవమూ లేదు

1334 చూడబోతే చుట్టాలు రమ్మంటే కోపాలు

1335 చూడవచ్చినవారికి శుక్రవారమేమిటి

1336 చూస్తే సుంకం చూడకుంటే బింకము

1337 చూడక తిరగక చూస్తూ చెయ్యవలసినది

1338 చూస్తేనీది చూడకుంటే నాది

చె

1339 చెంబు కంచముపోతే మొఖంమీద కొట్టినట్లు ముంతామూకుడు తెచ్చుకోలేనా

1340 చెట్టుకొట్తి పైనవేసుకున్నట్లు

1341 చెట్టుచెడే కాలానకు కుక్కమూతి పిందెలు

1342 చెట్టు నీడకుపోతే కొమ్మవిరిగి మీదపడ్డట్టు

1343 చెట్టుముందా విత్తుముందా అన్నట్లు

1344 చెట్టు యెక్కించి నిచ్చెన తీసినట్లు

1345 చెట్టువేసినవాడు వొకడు ఫలమనుభవించే వాడొకడు

1346 చెట్టు యెక్కేవాణ్ణి యెంతవరకు తొయ్యవచ్చు