లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-చు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1311 చిలక తనముద్దేగాని యెదటిముద్దు కోరదు

1312 చిలక ముక్కున దొండపండు

1313 చిలుము వదిలితే చిద్రం వదులుతుంది

1314 చిల్లర శ్రీ మహాలక్ష్మి

1315 చిల్లిపేరే తూటు

చీ

1316 ఛీకటి కొన్నాళ్లు వెన్నెలకొన్నాళ్లు

1317 చీకట్లో జీవరత్నం

1318 చీపురుకట్టకు పట్టుకుచ్చు కట్టినట్లు

1319 చీపురుకు శిరివస్తే కోడియీక గొడుగు పట్టెనట

1320 చీమలు చెట్లెక్కితే భూములుపండును

1321 చీమలుపెట్టిన పుట్టలు పాము కిరువైనట్లు

1322 చీరకట్తినమ్మశృంగారంచూడుగుడ్డకట్టినమ్మకులుకుచూడు

1323 చీరపిట్టకు దొమ్మతెగులు

1324 చీరసింగారించేటప్పటికి పట్నం కొల్లపోయినట్లు

చు

1325 చుట్టమని చూడవస్తే యింటివారంతా దయ్యాలై పట్టుకున్నారట

1326 చుట్తూ చూరుమంగళం నడుమ జయమంగళం

1327 చుట్టుడు చాప విసురుడు తలుపు పెడసరపు పెండ్లాము