లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-గు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1127 గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నీమహిమ చూపు అన్నట్లు

1128 గాలివచ్చి నప్పుడుగదా తూర్పార పట్టవలెను

1129 గాలీవాన వస్తే కధే మానుతుంది

గి

1130 గింజలు ముత్తుము పిట్టలు పన్నిద్ధుము

గు

1131 గుండెలు తీసిన బంటు

1132 గుండ్రాయి దాస్తే కూతురు పెళ్లి ఆగుతుందా

1133 గుండ్లుతేలి చెండ్లు మునిగినట్లు

`1134 గుడినుండి గుళ్ళోరాళ్ళు తీసినట్లు

1135 గుడిపాము కరచినట్లు గంగిగొవు పొడిచినట్లు

1136 గుడి మింగేవానికి గుళ్లోలింగమెంత?

1137 గుడిమిం గేవానికి గుళ్లోలింగము వట్రవడియము

1138 గుడి మింగేవానికి దలుపు లప్పడములు

1139 గుడిలో గంటపోతే నంబి శఠమైనా వూడదు

1140 గుడివచ్చి మీద పడ్డట్టు

1141 గుడ్డికన్నా మెల్ల మేలు

1142 గుడ్దికన్ను తెరచినా ఒకటే మూసినాఒకటే

1143 గుడ్దిగుర్రాలకు పండ్లు తోముచున్నాడు

1144 గుడ్దినక్క పూరిన పడ్డట్టు 1145 గుడ్డిపాము కరచినట్లు గంగిగొవు పొడిచినట్లు

1146 గుడ్దిమామగారా నమస్కారమయ్యా అంటే రంధికి మూలమా రంకుల కోడలా అన్నాడట

1147 గుడ్దియెద్దు చేలోపడ్డట్టు

1148 గుడ్దివాడికి గుడ్దివాడు దారిచూపితే ఇద్దరు గోతిలో పడతారు

1149 గుడ్డివాడు కన్ను రాగొరునా పోగోరునా

1150 గుడ్డువచ్చి పిల్లను వెక్కిరించినదట

1151 గుణము మానవే గుంటాలపోలీఅంటే నామనుమైనా మానుతానుగాని గుణము మాననందట

1152 గుద్దులాడేయింట్లో గుప్పెడుగింజలు నిలువవు

1153 గుమ్మడికాయలు పోయేదారి యెరుగడుగాని ఆవగింజలు పోయేదారి అట్టే కనిపెట్టుతాడు

1154 గుమ్మడికాయలు దొంగాంటే బుజాలు తడిమిచూచుకొన్నట్లు

1155 గుమ్మడిపండు వాటంగా బట్టయెగదోసి

1156 గుమ్మళ్ళు కుళ్ళీనవి ఆవలు అల్లినవి

1157 గురికి జానెడెచ్చు తక్కువగా కాల్చేవాడు

1158 గురువింద తన యెరుపేగాని నలుపెరుగదు

1159 గురువుకుతగ్గ శిష్యుడు

1160 గురువుకు పంగనామాలు పెట్టితినట్లు

1161 గురువుకు మించిన శిష్యుడు

1162 గురువుతో గుద్దులాటా 1163 గురువుమాట మీరరాదు గడ్డపారమింగరాదు

1164 గురువు నిలుచుండి తాగితే శిష్యుడు పరుగెత్తుతూ తాగుతాడు

1165 గుఱ్ఱం గుడ్దిదైనా దాణాతప్పదు

1166 గుఱ్ఱం చచ్చిందికాక గుంటత్రవ్వుటకు నొకరూక

1167 గుఱ్ఱపుచూపు గొర్రెతినుడు

1168 గుఱ్ఱపుతోకకు కళ్లెంపెట్టినట్లు

1169 గుఱ్ఱపుబండికి వొంటెద్దులబండి ఆదర్శంగా

1170 గుఱ్ఱం పేరు గోడ అయితే జీనుపేరు!మదురు. యింక అంతా తెలుసును

1171 గుఱ్ఱం వలె కుక్కనుపెంచి రెడ్డి తానే మొరిగెనట

1172 గుఱ్ఱానికి కడుపు మాడితే ఆరిక కసరైనా తింటుంది

1173 గుఱ్ఱానికి గుగ్గిళ్ళు తినవేర్పవలెనా

1174 గుఱ్ఱమును తిన్నకుక్క అదేమి బ్రతుకును

1175 గుఱ్ఱానికీ తోకవుంటే అదే విసురుకుంటుంది కాని సావిట్లో గుఱ్ఱాలన్నింటికీ విసుతుందా?

1176 గువ్వగూడెక్కె అవ్వమంచమెక్కె

1177 గుసగుసయోచనలు గుడికిచేటు

1178 గుళ్లోదేముడికి వైద్యంలేకుంటే బూజారి పులిహోరకు యేడ్చినాడట

1179 గుళ్లుమింగేవానికి గుడిలింగాలు లక్ష్యమా