లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-గి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

1127 గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నీమహిమ చూపు అన్నట్లు

1128 గాలివచ్చి నప్పుడుగదా తూర్పార పట్టవలెను

1129 గాలీవాన వస్తే కధే మానుతుంది

గి

1130 గింజలు ముత్తుము పిట్టలు పన్నిద్ధుము

గు

1131 గుండెలు తీసిన బంటు

1132 గుండ్రాయి దాస్తే కూతురు పెళ్లి ఆగుతుందా

1133 గుండ్లుతేలి చెండ్లు మునిగినట్లు

`1134 గుడినుండి గుళ్ళోరాళ్ళు తీసినట్లు

1135 గుడిపాము కరచినట్లు గంగిగొవు పొడిచినట్లు

1136 గుడి మింగేవానికి గుళ్లోలింగమెంత?

1137 గుడిమిం గేవానికి గుళ్లోలింగము వట్రవడియము

1138 గుడి మింగేవానికి దలుపు లప్పడములు

1139 గుడిలో గంటపోతే నంబి శఠమైనా వూడదు

1140 గుడివచ్చి మీద పడ్డట్టు

1141 గుడ్డికన్నా మెల్ల మేలు

1142 గుడ్దికన్ను తెరచినా ఒకటే మూసినాఒకటే

1143 గుడ్దిగుర్రాలకు పండ్లు తోముచున్నాడు

1144 గుడ్దినక్క పూరిన పడ్డట్టు