లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-గూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గూ

1180 గూట్లోదీపం కుక్షి లో ముద్ద

1181 గూట్లోదీపం నోట్లోముద్ద

1182 గూనికితోడు గుర్రపువాయువు

1183 గూనివాడు పడుకునేవీలు గూనివాడికే తెలుసు

1184 గృహప్రవేశానికి వెళ్లుతూ గుడ్లగూబను తోడుతీసుక పోయినట్లు

గొ

1185 గొంతుకోసేవాదు కత్తియేమరునా

1186 గొంతెమ్మ కోరికలు

1187 గొడారివానివద్ద తోలుకొన్నట్లు

1188 గొడ్లగాచేవానిని కొట్టనివాడు గొర్రెలకాచేవాణ్ణి తిట్టనివాడులేదు

1189 గొద్రాలి కేమి తెలుసు బిడ్డనొప్పులు

1190 గొడ్డుపోతేమొరుగురా బిడ్డచలి

1191 గొడ్దువాడు గొడ్దుకేడిస్తే గొడారివాడు తోలు కేడ్చినట్లు

1192 గొరగగా మిలినజుట్టు

1193 గొడ్డుపోతును బిడ్డను కనమంటే కంటుందా

1194 గొర్రె యేడిస్తే తోడేలుకు విచారమా

1195 గొర్రె కొవ్వితే గొల్లకే లాభం