లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-కే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కే

991 కేశవా నారాయణా అవ్వా బువ్వా పెట్టు

కొ

992 కొంగు తడిస్తే చలిగాలి కోకంతా తడిస్తే చలియేమిటి

993 కొండంత దూదికి కొండంత నిప్పు కావలెనా

994 కొండంత దేముణ్ణి కొండంత పత్రితో పూజిస్తారా

995 కొండంత మగడేపోగా గుప్పెడు బొచ్చు కేడ్చినట్లు

996 కొండంత రెడ్డేపోగా పిడికెడు బొచ్చుకేడ్చినట్లు

997 కొండకు ఒక వెంట్రుక ముడివేస్తే వస్తే కొండేవస్తుంది పోతే వెంట్రుకే పోతుంది

998 కొండ తలక్రింద పెట్టుకొని రాళ్ళకొరకు వెతకినట్లు

999 కొండతవ్వి యెలుకను పట్టినట్లు

1000 కొండతో తగరు డీ కొన్నట్లు

1001 కొండానాల్కకు మందువేస్తే వున్న నాలిక వూడినట్లు

1002 కొండను చూచి కుక్కల మొరిగినట్లు

1003 కొండమంగలి క్షవరము

1004 కొండమింగేవానికి గోపురమడ్డమా

1005 కొండమీది గబగబ లేమంటే కోమటిరహస్యాలు

1006 కొండమీదినుంచి పడ్డవానికి గాయములెన్ని

1007 కొండమీదనుండి రాళ్ళు దొల్లించినట్లు

1008 కొండయెక్కేవాని మొలను కొడవలి చెక్కినట్లు

1009 కొండ వలెవచ్చి మంచువలె తేలినట్లు