లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-కా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

842 కల్లుకుండవద్ద కయ్యము, జుట్తులాక్కుపోయే దెయ్యము

843 కల్పవృక్షంక్రింది గచ్చపొద మంచి గంధముచుట్టు నాగుబాము

844 కల్లపైడికి గరుకులు మెండు

845 కల్లపైడికి కాంతిమెండు

846 కష్టపడి యిల్లుకట్టు కొని కల్లుత్రాగి తగలబెట్టినట్లు

847 కష్టసుఖములు కావడికుండలు

కా

848 కాకము గుడిమీదనున్న గరుడుండగునే

849 కాకి క రుమంటే గుండె ఝుల్లుంమంటుంది

850 కాకికి కలిచల్లడు పిట్టకు పిడికెడేయడు

851 కాకి గండా గుండిగాని కోకిల పిరికి

852 కాంచన కీతకీ కుసుమరాత్రి

853 కాకినితెచ్చి పంజరములోపెట్టితే చిలుకవలె పలుకునా!

854 కాకిపిల్ల కాకికిముద్దు

855 కాకి పుట్టీనలుపే పెరిగీనలుపే

856 కాకిముక్కున దొండపండు కట్టినట్లు

857 కాకులకు గాని నెమ్ములు పూస్తే నేమి కాస్తేనేమి

858 కాకులనుకొట్టి గద్దలకు వేసినట్లు

859 కాగలకార్యం గంధర్వులే తీరుస్తారు

860 కాగెడుజొన్నలు బుక్కిన కౌజు ముడికాయలు 861 కాచినచెట్టుకు రాళ్ళదెబ్బలు

862 కాటికి కాళ్లుచాచుకొని తిండికిచెయ్యి చాచేవాడు

863 కాటికిపోయినా కరణాన్ని నమ్మరాదు

864 కాటిలోపండినవి కాకులుతిన్నవి

865 కాదూ అంటే కళతక్కువ ఔనూంటే ఆయుస్సుయెక్కువ

866 కాదూ అంటే అరవ్వాడి చెవ్వి

867 కాదు కాదు అంటే నాదినాది అన్నాడట

868 కానకుండా కట్టెడిచ్చెను గాని విడవకుండా వీరణాలు వాయించెనా

869 కాననివాని పాయసము గంపలాది

870 కానికాలము నకు కర్రే పామవుతుంది

871 కాని కాలమునకు పైబట్ట పక్షులు యెత్తుకపోయినవి

872 కానివాడు లేనివాడితో జత

873 కానిమందం కోటి దు:ఖము

874 కానివాని కొంప కాచి చెరచవలెను

875 కానివేళకు కందులు గుగ్గిళ్ళయినట్లు

876 కానున్నది కాకమానదు

877 కాపు నెనరులేదు, కందికి చమురులేదు

878 కాలంమారి కంచు పెంకు అయినట్లు

879 కాలమందు చేస్తే దేవతలకు ప్రీతి, అకాలమమదు చేస్తే అసురలకు ప్రీతి యిద్దరివాత మన్నుకొట్టు తానన్నాడట

880 కాలము పోవును మాట నిలచును

881 కారణము లేనిదే కార్యముపట్టదు 882 కాపు వచ్చినయేడే కరవు వచ్చినది

883 కాలితో నడిస్తే కాశికి పోవచ్చును. తలతో నడిస్తే వాకిలైనా దాటరాదు

884 కార్తె ముందరవురిమినా కార్యంముందు పదిరినా చెడుతుంది.

885 కార్యంగొప్పా వీర్యంగొప్పా

886 కాలమునాటి కందిగింజ పెద్దలనాటి పెసరగింజ

887 కాలమనేది జవము

888 కాలబెట్టి నేలరాచినట్లు

889 కాలమొక్కరీతి గడపవలయు

890 కాలానికి కడగండ్లు దేశానికి తిప్పలు తప్పవు

891 కార్యంనాటి పెండ్లికూతురు

892 కార్యాలకు కరామతులకు ఖర్చుపెట్తినాడుగాని కంచం మార్చి మట్టెలు చేయించలేదు కాలం కలిసిరాకపోతే యేంచేస్తాడు

893 కాలికివేస్తే మెడకు మెడకువేస్తే కాలికి

894 కాలితోచూపితే తలతో చెయ్యాలి

895 కాలినమన్నూ కాలనిమన్నూ అంటవు

896 కాలీకాలని మొండి కట్టె

897 కాలుకడుగ కంచుముంతలేదుగాని, కల్లుకు కళాయిగిన్నె కావలెను

898 కాలుకాలిన పిల్లివలె తిరుగును 899 కాలుజరితే తీసుకోవచ్చునుగాని నోరు జరితే తీసుకోరాదు

900 కాలుజారి నేలపడి భూమి అచ్చివచ్చినది కాదన్నట్లు

901 కాలుపట్టుకొని లాగితే చూరుపట్తుకొని వ్రేలాడినట్లు

902 కాలువంగినదాని గంగానమ్మ అయినా పట్టదు

903 కాలువిరిగినయెద్దు గట్టెక్కితే కొమ్మువిరిగిన యెద్దెక్కడ

904 కాలేకడుపు మండేగంజి

905 కాళ్ళను చుట్టుకున్నపాము కరవక మానునా!

906 కాళ్ళు కడుక్కోండవయ్యా అని చాపచేసినట్లు

907 కావడి యెన్నివంకలు తిరిగినా యిల్లు జేరితేసరి

908 కాశికి పోగానే కర్రికుక్క గంగిగోవవునా

909 కాశికిపోయి కుక్కబొచ్చు తెచ్చినట్లు

910 కాశికిపోయి గొంగరెక్క తెచ్చినట్లు

911 కాశికిపోయి గాడిద గుడ్డు తెచ్చినట్లు

912 కాశికి పోయినవాడు, కాటికిపోయినవాడు సమము

913 కాశికి పోవడము ఒకటి కావడి తేవడము ఒకటి

914 కాసుకు గతిలేదు కోటికి కొడియెత్తినాడట

916 కాసు గొడ్దుకు రూకబందె

కి

917 కిం అంటే కం అనలేడు

918 కిమాలస్యం? ఆలస్య, అరసస్య, వుంగస్య, వుళియస్య, వేపస్య