లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-కి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

899 కాలుజరితే తీసుకోవచ్చునుగాని నోరు జరితే తీసుకోరాదు

900 కాలుజారి నేలపడి భూమి అచ్చివచ్చినది కాదన్నట్లు

901 కాలుపట్టుకొని లాగితే చూరుపట్తుకొని వ్రేలాడినట్లు

902 కాలువంగినదాని గంగానమ్మ అయినా పట్టదు

903 కాలువిరిగినయెద్దు గట్టెక్కితే కొమ్మువిరిగిన యెద్దెక్కడ

904 కాలేకడుపు మండేగంజి

905 కాళ్ళను చుట్టుకున్నపాము కరవక మానునా!

906 కాళ్ళు కడుక్కోండవయ్యా అని చాపచేసినట్లు

907 కావడి యెన్నివంకలు తిరిగినా యిల్లు జేరితేసరి

908 కాశికి పోగానే కర్రికుక్క గంగిగోవవునా

909 కాశికిపోయి కుక్కబొచ్చు తెచ్చినట్లు

910 కాశికిపోయి గొంగరెక్క తెచ్చినట్లు

911 కాశికిపోయి గాడిద గుడ్డు తెచ్చినట్లు

912 కాశికి పోయినవాడు, కాటికిపోయినవాడు సమము

913 కాశికి పోవడము ఒకటి కావడి తేవడము ఒకటి

914 కాసుకు గతిలేదు కోటికి కొడియెత్తినాడట

916 కాసు గొడ్దుకు రూకబందె

కి

917 కిం అంటే కం అనలేడు

918 కిమాలస్యం? ఆలస్య, అరసస్య, వుంగస్య, వుళియస్య, వేపస్య