మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

థారుకొ ఽపి కురూన గత్వా థృష్ట్వా పార్దాన మహారదాన

ఆచష్ట మౌసాలే వృష్ణీన అన్యొన్యేనొపసంహృతాన

2 శరుత్వా వినష్టాన వార్ష్ణేయాన సభొజకుకురాన్ధకాన

పాణ్డవాః శొకసంతప్తా విత్రస్తమనసొ ఽభవన

3 తతొ ఽరజునస తాన ఆమన్త్ర్య కేశవస్య పరియః సఖా

పరయయౌ మాతులం థరష్టుం నేథమ అస్తీతి చాబ్రవీత

4 సా వృష్ణినిలయం గత్వా థారుకేణ సహ పరభొ

థథర్శ థవారకాం వీరొ మృతనాదామ ఇవ సత్రియమ

5 యాః సమ తా లొకనాదేన నాదవత్యః పురాభవన

తాస తవ అనాదాస తథా నాదం పార్దం థృష్ట్వా విచుక్రుశుః

6 షొడశస్త్రీసహస్రాణి వాసుథేవ పరిగ్రహః

తాసామ ఆసీన మహాన నాథొ థృష్ట్వైవార్జునమ ఆగతమ

7 తాస తు థృష్ట్వైవ కౌరవ్యొ బాష్పేణ పిహితొ ఽరజునః

హీనాః కృష్ణేన పుత్రైశ చ నాశకాత సొ ఽభివీక్షితుమ

8 తాం స వృష్ణ్యన్ధకజలాం హయమీనాం రదొడుపామ

వాథిత్రరదఘొషౌఘాం వేశ్మ తీర్దమహాగ్రహామ

9 రత్నశైవల సంఘాటాం వజ్రప్రాకారమాలినీమ

రద్యా సరొతొ జలావర్తాం చత్వరస్తిమితహ్రథామ

10 రామ కృష్ణ మహాగ్రాహాం థవారకా సరితం తథా

కాలపాశగ్రహాం ఘొరాం నథీం వైతరణీమ ఇవ

11 తాం థథర్శార్జునొ ధీమాన విహీనాం వృష్ణిపుంగవైః

గతశ్రియం నిరానన్థాం పథ్మినీం శిశిరే యదా

12 తాం థృష్ట్వా థవారకాం పార్దస తాశ చ కృష్ణస్య యొషితః

సస్వనం బాష్పమ ఉత్సృజ్య నిపపాత మహీతలే

13 సత్రాజితీ తతః సత్యా రుక్మిణీ చ విశాం పతే

అభిపత్య పరరురుథుః పరివార్య ధనంజయమ

14 తతస తాః కాఞ్చనే పీఠే సముత్దాయొపవేశ్య చ

అబ్రువన్త్యొ మహాత్మానం పరివార్యొపతస్దిరే

15 తతః సంస్తూయ గొవిన్థం కదయిత్వా చ పాణ్డవః

ఆశ్వాస్య తాః సత్రియశ చాపి మాతులం థరష్టుమ అభ్యగాత