మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతొ యయుర థారుకః కేశవశ చ; బభ్రుశ చ రామస్య పథం పతన్తః

అదాపశ్యన రామమ అనన్తవీర్యం; వృక్షే సదితం చిన్తయానం వివిక్తే

2 తతః సమాసాథ్య మహానుభావః; కృష్ణస తథా థారుకమ అన్వశాసత

గత్వా కురూఞ శీఘ్రమ ఇమం మహాన్తం; పార్దాయ శంసస్వ వధం యథూనామ

3 తతొ ఽరజునః కషిప్రమ ఇహొపయాతు; శరుత్వా మృతాన యాథవాన బరహ్మశాపాత

ఇత్య ఏవమ ఉక్తః సా యయౌ రదేన; కురూంస తథా థారుకొ నష్టచేతాః

4 తతొ గతే థారుకే కేశవొ ఽద; థృష్ట్వాన్తికే బభ్రుమ ఉవాచ వాక్యమ

సత్రియొ భవాన రక్షతు యాతు శీఘ్రం; నైతా హింస్యుర థస్యవొ


విత్తలొభాత

5 సా పరస్దితః కేశవేనానుశిష్టొ; మథాతురొ జఞాతివధార్థితశ చ

తం వై యాన్తం సంనిధౌ కేశవస్య; తవరన్తమ ఏకం సహసైవ బభ్రుమ

బరహ్మానుశప్తమ అవధీన మహథ వై; కూటొన్ముక్తం ముసలం లుబ్ధకస్య

6 తతొ థృష్ట్వా నిహతం బభ్రుమ ఆహ; కృష్ణొ వాక్యం భరాతరమ అగ్రజం తు

ఇహైవ తవం మాం పరతీక్షస్వ రామ; యావత సత్రియొ జఞాతివశాః కరొమి

7 తతః పురీం థవారవతీం పరవిశ్య; జనార్థనః పితరం పరాహ వాక్యమ

సత్రియొ భవాన రక్షతు నః సమగ్రా; ధనంజయస్యాగమనం పరతీక్షన

రామొ వనాన్తే పరతిపాలయన మామ; ఆస్తే ఽథయాహం తేన సమాగమిష్యే

8 థృష్టం మయేథం నిధనం యథూనాం; రాజ్ఞాం చ పూర్వం కురుపుంగవానామ

నాహం వినా యథుభిర యాథవానాం; పురీమ ఇమాం థరష్టుమ ఇహాథ్య శక్తః

9 తపశ చరిష్యామి నిబొధ తన మే; రామేణ సార్ధం వనమ అభ్యుపేత్య

ఇతీథమ ఉక్త్వా శిరసాస్య పాథౌ; సంస్పృశ్య కృష్ణస తవరితొ జగామ

10 తతొ మహాన నినథః పరాథురాసీత; సస్త్రీ కుమారస్య పురస్య తస్య

అదాబ్రవీత కేశవః సంనివర్త్య; శబ్థాం శరుత్వా యొషితాం


కరొశతీనామ

11 పురీమ ఇమామ ఏష్యతి సావ్య సాచీ; స వొ థుఃఖాన మొచయితా నరాగ్ర్యః

తతొ గత్వా కేశవస తం థథర్శ; రామం వనే సదితమ ఏకం వివిక్తే

12 అదాపశ్యథ యొగయుక్తస్య తస్య; నాగం ముఖాన నిఃసారన్తం మహాన్తమ

శవేతం యయౌ స తతః పరేక్ష్యమాణొ; మహార్ణవొ యేన మహానుభావః

13 సహస్రశీర్షః పర్వతాభొగవర్ష్మా; రక్తాననః సవాం తనుం తాం


విముచ్య

సమ్యక చ తం సాగరః పరత్యగృహ్ణాన; నాగథివ్యాః సరితశ చైవ పుణ్యాః

14 కర్కొటకొ వసుకిస తక్షకశ చ; పృదుశ్రవా వరుణః కుఞ్జరశ చ

మిశ్రీ శఙ్ఖః కుముథః పుణ్డరీకస; తదా నాగొ ధృతరాష్ట్రొ మహాత్మా

15 హరాథః కరాదః శితికణ్ఠొ ఽగరతేజాస; తదా నాగౌ చక్రమన్థాతిషాణ్డౌ

నాగశ్రేష్ఠొ థుర్ముఖశ చామ్బరీషః; సవయం రాజా వరుణశ చాపి రాజన

పరత్యుథ్గమ్య సవాగతేనాభ్యనన్థంస; తే ఽపూజయంశ చార్ఘ్య పాథ్య

కరియాభిః

16 తతొ గతే భరాతరి వాసుథేవొ; జానన సర్వా గతయొ థివ్యథృష్టిః


వనే శూన్యే విచరంశ చిన్తయానొ; భూమౌ తతః సంవివేశాగ్ర్య తేజాః

17 సర్వం హి తేన పరాక తథా విత్తమ ఆసీథ; గాన్ధార్యా యథ వాక్యమ ఉక్తః

స పూర్వమ

థుర్వాససా పాయసొచ్ఛిష్ట లిప్తే; యచ చాప్య ఉక తచ చ సస్మార కృష్ణః

18 స చిన్తయానొ ఽనధకవృష్ణినాశం; కురు కషయం చైవ మహానుభావః

మేనే తతః సంక్రమణస్య కాలం; తతశ చకారేన్థ్రియ సంనిరొధమ

19 స సంనిరుథ్ధేన్థ్రియ వాన మనాస తు; శిశ్యే మహాయొగమ ఉపేత్య

కృష్ణః జరాద తం థేశమ ఉపాజగామ; లుబ్ధస తథానీం మృగలిప్సుర ఉగ్రః

20 స కేశవం యొగయుక్తం శయానం; మృగాశఙ్కీ లుబ్ధకః సాయకేన

జరావిధ్యత పాథతలే తవరావాంస; తం చాభితస తజ జిఘృక్షుర జగామ

అదాపశ్యత పురుషం యొగయుక్తం; పీతామ్బరం లుబ్ధకొ ఽనేకబాహుమ

21 మత్వాత్మానమ అపరాధం స తస్య; జగ్రాహ పాథౌ శిరసా చార్తరూపః

ఆశ్వాసయత తం మహాత్మా తథానీం; గచ్ఛన్న ఊర్ధ్వం రొథసీ వయాప్య

లక్ష్మ్యా

22 థివం పరాప్తం వాసవొ ఽదాశ్వినౌ చ; రుథ్రాథిత్యా వసవశ చాద విశ్వే

పరత్యుథ్యయుర మునయశ చాపి సిథ్ధా; గన్ధర్వముఖ్యాశ చ

సహాప్సరొభిః

23 తతొ రాజన భగవాన ఉగ్రతేజా; నారాయణః పరభవశ చావ్యయశ చ

యొగాచార్యొ రొథసీ వయాప్య లక్ష్మ్యా; సదానం పరాప సవం

మహాత్మాప్రమేయమ

24 తతొ థేవైర ఋషిభిశ చాపి కృష్ణః; సమగతశ చారణైశ చైవ రాజన

గన్ధర్వాగ్ర్యైర అప్సరొభిర వరాభిః; సిథ్ధైః సాధ్యైశ చానతైః

పూజ్యమానః

25 తే వై థేవాః పరత్యనన్థన్త రాజన; మునిశ్రేష్ఠా వాగ్భిర ఆనర్చుర

ఈశమ

గన్ధర్వాశ చాప్య ఉపతస్దుః సతువన్తః; పరీత్యా చైనం పురుహూతొ

ఽభయనన్థత