మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తం శయానం మహాత్మానం వీరమ ఆనక థున్థుభిమ

పుత్రశొకాభిసంతప్తం థథర్శ కురుపుంగవః

2 తస్యాశ్రు పరిపూర్ణాక్షొ వయూఢొరస్కొ మహాభుజః

ఆర్తస్యార్తతరః పార్దః పాథౌ జగ్రాహ భారత

3 సమాలిఙ్గ్యార్జునం వృథ్ధః స భుజాభ్యాం మహాభుజః

రుథన పుత్రాన సమరన సార్వాన విలలాప సువిహ్వలః

భరాతౄన పుత్రాంశ చ పౌత్రాంశ చ థౌహిత్రాంశ చ సఖీన అపి

4 [వాసు]

యైర జితా భూమిపాలాశ చ థైత్యాశ చ శతశొ ఽరజున

తాన థృష్ట్వా నేహ పశ్యామి జీవామ్య అర్జున థుర్మరః

5 యౌ తావ అర్జున శిష్యౌ తే పరియౌ బహుమతౌ సథా

తయొర అపనయాత పార్ద వృష్ణయొ నిధనం గతాః

6 యౌ తౌ వృష్ణిప్రవీరాణాం థవావ ఏవాతిరదౌ మతౌ

పరథ్యుమ్నొ యుయుధానశ చ కదయన కత్దసే చ యౌ

7 నిత్యం తవం కురుశార్థూల కృష్ణశ చ మమ పుత్రకః

తావ ఉభౌ వృష్ణినాశస్య ముఖమ ఆస్తాం ధనంజయ

8 న తు గర్హామి శైనేయం హార్థిక్యాం చాహమ అర్జున

అక్రూరం రౌక్మిణేయం చ శాపొ హయ ఏవాత్ర కారణమ

9 కేశినం యస తు కంసం చ విక్రమ్య జగతః పరభుః

విథేహావ అకరొత పార్ద చైథ్యం చ బల గర్వితమ

10 నైషాథిమ ఏకలవ్యం చ చక్రే కాలిఙ్గమాగధాన

గాన్ధారాన కాశిరాజం చ మరు భూమౌ చ పార్దివాన

11 పరాచ్యాంశ చ థాక్షిణాత్యంశ చ పార్వతీయాంస తదా నృపాన

సొ ఽభయుపేక్షితవాన ఏతమ అనయం మధుసూథనః

12 తతః పుత్రాంశ చ పౌత్రాంశ చ భరాతౄన అద సఖీన అపి

శయానాన నిహతాన థృష్ట్వా తతొ మామ అబ్రవీథ ఇథమ

13 సంప్రాప్తొ ఽథయాయమ అస్యన్తః కులస్య పురుషర్షభ

ఆగమిష్యతి బీభత్సుర ఇమాం థవరవతీం పురీమ

14 ఆఖ్యేయం తస్య యథ్వృత్తం వృష్ణీనాం వైశసం మహత

స తు శరుత్వా మహాతేజా యథూనామ అనయం పరభొ

ఆగన్తా కషిప్రమ ఏవేహ న మే ఽతరాస్తి విచారణా

15 యొ ఽహం తమ అర్జునం విథ్ధి యొ ఽరజునః సొ ఽహమ ఏవ తు

యథ బరూయాత తత తదా కార్యమ ఇతి బుధ్యస్వ మాధవ

16 స సత్రీషు పరాప్తకాలం వః పాణ్డవొ బాలకేషు చ

పరతిపత్స్యతి బీభత్సుర భవతశ చౌర్ధ్వ థేహికమ

17 ఇమాం చ నగరీం సథ్యః పరతియాతే ధనంజయే

పరాకారాట్టాకలొపేతాం సముథ్రః పలావయిష్యతి

18 అహం హి థేశే కస్మింశ చిత పుణ్యే నియమమ ఆస్దితః

కాలం కర్తా సథ్య ఏవ రామేణ సహ ధీమతా

19 ఏవమ ఉక్త్వా హృషీకేశొ మామ అచిన్త్యపరాక్రమః

హిత్వా మాం బాలకైః సార్ధం థిశం కామ అప్య అగాత పరభుః

20 సొ ఽహం తౌ చ మహాత్మానౌ చిన్తయన భరాతరౌ తవ

ఘొరం జఞాతివధం చైవ న భుఞ్జే శొకకర్శితః

21 న చ భొక్ష్యే న జీవిష్యే థిష్ట్యా పరాప్తొ ఽసి పాణ్డవ

యథ ఉక్తం పార్ద కృష్ణేన తత సర్వమ అఖిలం కురు

22 ఏతత తే పార్ద రాజ్యం చ సత్రియొ రత్నాని చైవ హ

ఇష్టాన పరాణాన అహం హీమాంస తయక్ష్యామి రిపుసూథన