మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

కదం వినష్టా భగవన్న అన్ధకా వృష్ణిభిః సహ

పశ్యతొ వాసుథేవస్య భొజాశ చైవ మహారదాః

2 [వై]

షట తరింశే ఽద తతొ వర్షే వృష్ణీనామ అనయొ మహాన

అన్యొన్యం ముసలైస తే తు నిజఘ్నుః కాలచొథితాః

3 [జ]

కేనానుశప్తాస తే వీరాః కషయం వృష్ణ్యన్ధకా యయుః

భొజాశ చ థవిజవర్యత్వం విస్తరేణ వథస్వ మే

4 [వై]

విశ్వామిత్రం చ కణ్వం చ నారథం చ తపొధనమ

సారణ పరముఖా వీరా థథృశుర థవారకాగతాన

5 తే వై సామ్బం పురస్కృత్య భూషయిత్వా సత్రియం యదా

అబ్రువన్న ఉపసంగమ్య థైవథణ్డనిపీడితాః

6 ఇయం సత్రీ పుత్ర కామస్య బభ్రొర అమితతేజసః

ఋషయః సాధు జానీత కిమ ఇయం జనయిష్యతి

7 ఇత్య ఉక్తాస తే తథా రాజన విప్రలమ్భ పరధర్షితాః

పరత్యబ్రువంస తాన మునయొ యత తచ ఛృణు నరాధిప

8 వృష్ణ్యన్ధకవినాశాయ ముసలం ఘొరమ ఆయసమ

వాసుథేవస్య థాయాథాః సామ్బొ ఽయం జనయిష్యతి

9 యేన యూయం సుథుర్వృత్తా నృశంసా జాతమన్యవః

ఉచ్ఛేతారః కులం కృత్స్నమ ఋతే రామ జనార్థనౌ

10 సముథ్రం యాస్యతి శరీమాంస తయక్త్వా థేహం హలాయుధః

జరా కృష్ణం మహాత్మానం శయానం భువి భేత్స్యతి

11 ఇత్య అబ్రువన్త తే రాజన పరలబ్ధాస తైర థురాత్మభిః

మునయః కరొధరక్తాక్షాః సమీక్ష్యాద పరస్పరమ

12 తదొక్తా మునయస తే తు తతః కేశవమ అభ్యయుః

13 అదాబ్రవీత తథా వృష్ణీఞ శరుత్వైవం మధుసూథనః

న్తజ్ఞొ మతిమాంస తస్య భవితవ్యం తదేతి తాన

14 ఏవమ ఉక్త్వా హృషీకేశః పరవివేశ పునర గృహాన

కృతాన్తమ అన్యదా నైచ్ఛత కర్తుం స జగతః పరభుః

15 శవొభూతే ఽద తతః సామ్బొ ముసాలం తథ అసూత వై

వృష్ణ్యన్ధాక వినాశాయ కింకరప్రతిమం మహత

16 పరసూతం శాపజం ఘొరం తచ చ రాజ్ఞే నయవేథయన

విషణ్ణరూపస తథ రాజా సూక్ష్మం చూర్ణమ అకారయత

17 పరాక్షిపన సాగరే తచ చ పురుషా రాజశాసనాత

అఘొషయంశ చ నగరే వచనాథ ఆహుకస్య చ

18 అథ్య పరభృతి సర్వేషు వృష్ణ్యన్ధకగృహేష్వ ఇహ

సురాసవొ న కర్తవ్యః సర్వైర నగరవాసిభిః

19 యశ చ నొ ఽవిథితం కుర్యాత పేయం కశ చిన నరః కవ చిత

జీవన స శూలమ ఆరొహేత సవయం కృత్వా సబాన్ధవః

20 తతొ రాజభయాత సర్వే నియమం చక్రిరే తథా

నరాః శాసనమ ఆజ్ఞాయ తస్య రాజ్ఞొ మహాత్మనః