మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ఏవం పరయతమానానాం వృష్ణీనామ అన్ధకైః సహ

కాలొ గృహాణి సార్వేణాం పరిచక్రామ నిత్యశః

2 కరాలొ వికటొ ముణ్డః పురుషః కృష్ణపిఙ్గలః

గృహాణ్య అవేక్ష్య వృష్ణీనాం నాథృశ్యత పునః కవ చిత

3 ఉత్పేథిరే మహావాతా థారుణాశ చా థినే థినే

వృష్ణ్యన్ధకవినాశాయ బహవొ రొమహర్షణాః

4 వివృథ్ధమూషకా రద్యా విభిన్నమణికాస తదా

చీచీ కూచీతి వాశ్యన్త్యః సారికా వృష్ణివేశ్మసు

నొపశామ్యతి శబ్థశ చ స థివారాత్రమ ఏవ హి

5 అనుకుర్వన్న ఉలూకానాం సారసా విరుతం తదా

అజాః శివానాం చ రుతమ అన్వకుర్వత భారత

6 పాణ్డురా రక్తపాథాశ చ విహగాః కాలచొథితాః

వృష్ణ్యన్ధకానాం గేహేషు కపొతా వయచరంస తథా

7 వయజాయన్త ఖరా గొషు కరభాశ్వతరీషు చ

శునీష్వ అపి బిడాలాశ చ మూషకా నకులీషు చ

8 నాపత్రపన్త పాపాని కుర్వన్తొ వృష్ణయస తథా

పరాథ్విషన బరాహ్మణాంశ చాపి పితౄన థేవాంస తదైవ చ

9 గురూంశ చాప్య అవమన్యన్త న తు రామ జనార్థనౌ

పత్న్యః పతీన వయుచ్చరన్త పత్నీశ చ పతయస తదా

10 విభావసుః పరజ్వలితొ వామం విపరివర్తతే

నీలలొహిత మాఞ్జిష్ఠా విసృజన్న అర్చిషః పృదక

11 ఉథయాస్త మనే నిత్యం పుర్యాం తస్యాం థివాకరః

వయథృశ్యతాసకృత పుమ్భిః కబన్ధైః పరివారితః

12 మహానసేషు సిథ్ధే ఽననే సంస్కృతే ఽతీవ భారత

ఆహార్యమాణే కృమయొ వయథృశ్యన్త నరాధిప

13 పుణ్యాహే వాచ్యమానే చ జపత్సు చ మహాత్మసు

అభిధావన్తః శరూయన్తే న చాథృశ్యత కశ చన

14 పరస్పరం చ నాక్షత్రం హన్యమానం పునః పునః

గరహైర అపశ్యన సార్వే తే నాత్మానస తు కదం చన

15 నథన్తం పాఞ్చజన్యం చ వృష్ణ్యన్ధకనివేశనే

సమన్తత పరత్యవాశ్యన్త రాసభా థారుణస్వరాః

16 ఏవం పశ్యన హృషీకేశః సంప్రాప్తం కాలపర్యయమ

తరయొథశ్యామ అమావాస్యాం తాన థృష్ట్వా పరాబ్రవీథ ఇథమ

17 చతుర్థశీ పఞ్చథశీ కృతేయం రాహుణా పునః

తథా చ భరతే యుథ్ధే పరాప్తా చాథ్య కషయాయ నః

18 విమృశన్న ఏవ కాలం తం పరిచిన్త్య జనార్థనః

మేనే పరాప్తం స షట్త్రింశం వర్వం వై కేశి సూథనః

19 పుత్రశొకాభిసంతప్తా గాన్ధారీ హతబాన్ధవా

యథ అనువ్యాజహారార్తా తథ ఇథం సముపాగతమ

20 ఇథం చ తథ అనుప్రాప్తమ అబ్రవీథ యథ యుధిష్ఠిరః

పురా వయూఠేష్వ అనీకేషు థృష్ట్వొత్పాతాన సుథారుణాన

21 ఇత్య ఉక్త్వా వాసుథేవస తు చికీర్షన సత్యమ ఏవ తత

ఆజ్ఞాపయామ ఆస తథా తీర్దయాత్రమ అరింథమ

22 అఘొషయన్త పురుషాస తత్ర కేశవ శాసనాత

తీర్దయాత్రా సముథ్రే వః కార్యేతి పురుషర్షభాః