మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (మౌసల పర్వము - అధ్యాయము - 1)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

షట తరింశే తవ అద సంప్రాప్తే వర్షే కౌరవనన్థన

థథర్శ విపరీతాని నిమిత్తాని యుధిష్ఠిరః

2 వవుర వాతాః సనిర్ఘాతా రూక్షాః శర్కర వర్షిణః

అపసవ్యాని శకునా మణ్డలాని పరచక్రిరే

3 పరత్యగూహుర మహానథ్యొ థిశొ నీహారసంవృతాః

ఉల్కాశ చాఙ్గార వర్షిణ్యః పరపేతుర గగనాథ భువి

4 ఆథిత్యొ రజసా రాజన సమవచ్ఛన్న మణ్డలః

విరశ్మిర ఉథయే నిత్యం కబన్ధైః సమథృశ్యత

5 పరివేషాశ చ థృశ్యన్తే థారుణాశ చన్థ్రసూర్యయొః

తరివర్ణాః శయామ రూక్షాన్తాస తదా భస్మారుణ పరభాః

6 ఏతే చాన్యే చ బహవ ఉత్పాతా భయసంసినః

థేశ్యన్తే ఽహర అహొ రాజన హృథయొథ్వేగ కారకాః

7 కస్య చిత తవ అద కాలస్య కురురాజొ యుధిష్ఠిరః

శుశ్రావ వృష్ణిచక్రస్య మౌసలే కథనం కృతమ

8 విముక్తం వాసుథేవం చ శరుత్వా రామం చ పాణ్డవః

సమానీయాబ్రవీథ భరాతౄన కిం కరిష్యామ ఇత్య ఉత

9 పరస్పరం సమాసాథ్య బరహ్మథణ్డబలత కృతాన

వృష్ణీన వినష్టాంస తే శరుత్వా వయదితాః పాణ్డవాభవన

10 నిధనం వాసుథేవస్య సముథ్రస్యేవ శొషణమ

వీరా న శరథ్థధుస తస్య వినాశం శార్ఙ్గధన్వనః

11 మౌసలం తే పరిశ్రుత్య థుఃఖశొకసమన్వితాః

విషణ్ణా హతసంకల్పాః పాణ్డవాః సముపావిశన