ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]
నాసౌ వృదాగ్నినా థగ్ధొ యదా తత్ర శరుతం మయా
వైచిత్రవీర్యొ నృపతిస తత తే వక్ష్యామి భారత
2 వనం పరవిశతా తేన వాయుభక్షేణ ధీమతా
అగ్నయః కారయిత్వేష్టిమ ఉత్సృష్టా ఇతి నః శరుతమ
3 యాజకాస తు తతస తస్య తాన అగ్నీన నిర్జనే వనే
సముత్సృజ్య యదాకామం జగ్ముర భరతసత్తమ
4 స వివృథ్ధస తథా వహ్నిర వనే తస్మిన్న అభూత కిల
తేన తథ వనమ ఆథీప్తమ ఇతి మే తాపసాబ్రువన
5 స రాజా జాహ్నవీ కచ్ఛే యదా తే కదితం మయా
తేనాఙ్గినా సమాయుక్తః సవేనైవ భరతర్షభ
6 ఏవమ ఆవేథయామ ఆసుర మునయస తే మమానఘ
యే తే భాగీరదీ తీరే మయా థృష్టా యుధిష్ఠిర
7 ఏవం సవేనాగ్నినా రాజా సమాయుక్తొ మహీపతే
మా శొచిదాస తవం నృపతిం గతః స పరమాం గతిమ
8 గురుశుశ్రూషయా చైవ జననీ తవ పాణ్డవ
పరాప్తా సుమహతీం సిథ్ధిమ ఇతి మే నాత్ర సంశయః
9 కర్తుమ అర్హసి కౌరవ్య తేషాం తవమ ఉథకక్రియామ
భరాతృభిః సహితః సర్వైర ఏతథ అత్ర విధీయతామ
10 [వై]
తదా స పృదివీపాలః పాణ్డవానాం ధురంధరః
నిర్యయౌ సహ సొథర్యైః సథారొ భరతర్షభ
11 పౌరజాన పథాశ చైవ రాజభక్తిపురస్కృతాః
గఙ్గాం పరజగ్ముర అభితొ వాససైకేన సంవృతాః
12 తతొ ఽవగాహ్య సలిలం సర్వే తే కురుపుంగవాః
యుయుత్సుమ అగ్రతః కృత్వా థథుస తొయం మహాత్మనే
13 గాన్ధార్యాశ చ పృదాయాశ చ విధివన నామగొత్రతః
శౌచం నివర్తయన్తస తే తత్రొషుర నగరాథ బహిః
14 పరేషయామ ఆస స నరాన విధిజ్ఞానాప్త కారిణః
గఙ్గా థవారం కురుశ్రేష్ఠొ యత్ర థగ్ధొ ఽభవన నృపః
15 తత్రైవ తేషాం కుల్యాని గఙ్గా థవారే ఽనవశాత తథా
కర్తవ్యానీతి పురుషాన థత్తథేయాన మహీపతిః
16 థవాథశే ఽహని తేభ్యః స కృతశౌచొ నరాధిపః
థథౌ శరాథ్ధాని విధివథ థక్షిణావన్తి పాణ్డవః
17 ధృతరాష్ట్రం సముథ్థిశ్య థథౌ స పృదివీపతిః
సువర్ణం రజతం గాశ చ శయ్యాశ చ సుమహాధనాః
18 గాన్ధార్యాశ చైవ తేజస్వీ పృదాయాశ చ పృదక పృదక
సంకీర్త్య నామనీ రాజా థథౌ థానమ అనుత్తమమ
19 యొ యథ ఇచ్ఛతి యావచ చ తావత స లభతే థవిజః
శయనం భొజనం యానం మణిరత్నమ అదొ ధనమ
20 యానమ ఆచ్ఛాథనం భొగాన థాసీశ చ పరిచారికాః
థథౌ రాజా సముథ్థిశ్య తయొర మాత్రొర మహీపతిః
21 తతః స పృదివీపాలొ థత్త్వా శరాథ్ధాన్య అనేకశః
పరవివేశ పునర ధీమాన నగరం వారణాహ్వయమ
22 తే చాపి రాజవచనాత పురుషా యే గతాభవన
సంకల్ప్య తేషాం కుల్యాని పునః పరత్యాగమంస తతః
23 మాల్యైర గన్ధైశ చ వివిధైః పూజయిత్వా యదావిధి
కుల్యాని తేషాం సంయొజ్య తథాచఖ్యుర మహీపతేః
24 సమాశ్వాస్య చ రాజానం ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
నారథొ ఽపయ అగమథ రాజన పరమర్షిర యదేప్సితమ
25 ఏవం వర్షాణ్య అతీతాని ధృతరాష్ట్రస్య ధీమతః
వనవాసే తథా తరీణి నగరే థశ పఞ్చ చ
26 హతపుత్రస్య సంగ్రామే థానాని థథతః సథా
జఞాతిసంబన్ధిమిత్రాణాం భరాతౄణాం సవజనస్య చ
27 యుధిష్ఠిరస తు నృపతిర నాతిప్రీత మనాస తథా
ధారయామ ఆస తథ రాజ్యం నిహతజ్ఞాతిబాన్ధవః